ilango1_Getty Images_esg Getty Images

Jak zkvalitnit ESG ratingy

SELANGOR, MALAJSIE – MSCI, jeden z nejvlivnějších strážců ratingů ekologické a společenské zodpovědnosti a kvalitního řízení (takzvaných ESG ratingů), se chystá jediným tahem snížit tyto ratingy u 31 000 investičních fondů. K tomuto dramatickému opatření dochází poté, co se MSCI rozhodla aktualizovat svou metodiku a požadovat, aby fondy splňovaly přísnější standardy, pokud chtějí získat ratingy AA nebo AAA. Člověk by očekával, že kroku s tak dalekosáhlým potenciálním dopadem na finanční trhy bude předcházet přezkoumání ze strany regulátorů. Poskytovatelé ESG ratingů (takzvaní ERP) bohužel zatím létají pod radary regulačních orgánů.

ESG ratingy jsou pro stanovování investičních rozhodnutí klíčové. Jak ovšem naznačuje jejich snižování ze strany MSCI, v současné době jsou vysoce subjektivní a často i nadsazené. U celé poloviny firem zařazených doanalýzyBloomberg Businessweek z roku 2021 totiž MSCI dříve rating zvýšila v důsledku metodologických změn. O pouhé dva roky později přináší nové kolo úprav naopak jejich hromadné snižování – a ještě větší nejistotu v otázce, co očekávat.

[Zde vložte graf č. 1.]

Tento problém se ani zdaleka netýká výlučně MSCI. Podle loňské zprávy Institutu pro energetickou ekonomii a finanční analýzu (IEEFA) je přístup ERP k rizikům či dopadům měření vysoce nekonzistentní. Absence společných standardů a transparentních metodik vede k nesprávnému oceňování akcií a dluhopisů – a jako v případě MSCI také fondů, které je drží – a podkopává efektivní rozhodování investičních manažerů.

Naléhavě zapotřebí je zde regulační zásah s cílem vytvořit stabilní a důvěryhodný systém ESG ratingů, které budou přesné a současně předvídatelné. Prvním krokem je přitom zajištění, aby metodiky používané všemi ERP byly transparentní a od začátku nezávisle ověřované. Regulátoři by měli od ERP vyžadovat poskytování konkrétních a strukturovaných podkladů na podporu přidělených ratingů i validity jejich kritérií.

Jakékoliv změny v metodice či vnitřních směrnicích ERP by se navíc měly nezávisle posuzovat a potvrzovat. A pokud by určitá změna v kritériích či metodice měla vyvolat zásadní úpravy ratingů, pak se do věci musí vložit regulátoři, aby tuto změnu vyhodnotili a schválili, stejně jako by to učinili v případě hrozícího rozsáhlého snižování úvěrových ratingů.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Takzvané ESG Fund Ratings z dílny MSCI jsou založené na neregulovaných hodnoceních, která zkoumají finanční rizika dané společnosti podle faktorů ESG, tedy na základě přístupu známého jako jediná materialita („single materiality“), a neposuzují její vliv na životní prostředí či společnost. A přestože někteří ERP tvrdí, že jejich ratingy zohledňují obecnější dopady, tato tvrzení se s využitím jejich přiznaných metodik těžko ověřují.

Metoda jediné materiality je přitom zjevně nedostatečná u fondů s aktivy na bázi fosilních paliv. IEEFA zkoumáním zjistil, že MSCI přidělila špičkové ESG ratingy i fondům s více než 85% investic do fosilních paliv. Takové ratingy jsou vysoce zavádějící, protože jednak podceňují rizika, jež činnost takových firem představuje, jednak zveličují jejich pozitivní dopad.

Spoléhání se na fosilní paliva vystavuje investory klimatickému riziku, které – pokud se náležitě nezohlední – by mohlo vyústit ve značné ztráty v podobě zničení hodnoty a vysokých nákladů příležitostí. V konečném důsledku mohou vysoké ESG ratingy způsobit, že se firmy zdají zelenější, než ve skutečnosti jsou, což vede investory k vychylování portfolií směrem k firmám se slabým výkonem v oblasti trvalé udržitelnosti.

[Zde vložte graf č. 2.]

ERP by měli zvážit zavedení přístupu na bázi dvojí materiality („double materiality“), který odráží i dopad činnosti firmy na společnost a na planetu. Jedině takový přístup – spolu s přísným regulačním dohledem – může zajistit, že ESG ratingy přispějí k vymýcení greenwashingu a budou podporovat skutečně udržitelné investice.

Rozsah tohoto problému by se neměl podceňovat. ESG ratingy ovlivňují alokaci bilionů dolarů na kapitálových trzích. Ratingy, které jsou nadsazené a zavádějící – založené na svévolných pravidlech, neprůhledných metodikách a hluboce zakořeněných předsudcích v posuzování vstupních údajů – mohou vést snadno ke katastrofě, podobně jako pomýlené ratingy cenných papírů krytých hypotékami umožnily v roce 2008 globální finanční krizi.

Lepší regulace sektoru ESG ratingů je životně důležitá nejen v zájmu předcházení příští finanční krizi, ale i v zájmu zajištění skutečného pokroku směrem k trvalé udržitelnosti. Dobrou zprávou je, že britský Úřad pro dohled nad finančním chováním, indická Komise pro cenné papíry a burzy, Evropská komise a japonská Agentura finančních služeb už zkoumají způsoby, jak zpřísnit standardy pro přidělování ESG ratingů. Ostatní tržní regulátoři by je v nejlepším zájmu investorů – a planety – měli následovat.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka

https://prosyn.org/elNxb1ocs