mrema1_champc_getty Images_green finance champc/Getty Images

Jak Publiczne Banki Rozwoju Mogą Pomóc Przyrodzie

MONTREAL/WASHINGTON, DC – W tym tygodniu zjazd FinanceinCommonSummit będzie pierwszym, gdzie spotkają się przywódcy 450 publicznych banków rozwoju (PDBs) na świecie, aby zastanawiać się nad tym jak przekierować inwestycje w kierunku zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę obecną globalną niepewność gospodarczą i narastające zagrożenia środowiskowe, spotkanie odbywa się w krytycznym dla świata momencie. Jest to dobra okazja do rozważenia, w jaki sposób publiczne instytucje finansowe mogą pomóc skierować fundusze na ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych - otwierając w ten sposób klasę aktywów, która wspiera zarówno ludzi, jak i planetę.

Ten zjazd jest również okazją do podkreślenia ważnego znaczenia zdrowego środowiska jako podstawy do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, porozumienia klimatycznego z Paryża oraz nowych, ambitnych ram Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej. PDBs będą miały kluczowe znaczenie dla globalnych wysiłków na rzecz właściwej odbudowy po pandemii COVID-19 i jej skutkach gospodarczych.

Niedawny raport przygotowany przez inicjatywę „Finanse na Rzecz Różnorodności Biologicznej” podkreślił pilną potrzebę zajęcia się niedociągnięciami w pakietach bodźców gospodarczych dotyczących COVID-19 w rządach G20 i stwierdził, że obecna ścieżka odbudowy może wzmocnić negatywne tendencje środowiskowe. W raporcie podkreślono jednak również możliwość podjęcia zdecydowanych działań, aby zapobiec nieodwracalnym zniszczeniom przyrody, które długo przetrwają pandemię.

Aby zmienić kurs, musimy umieścić środowisko w centrum planowania gospodarczego, strategii i podejmowania decyzji. Usługi ekosystemowe zapewniane przez naturę są niezbędne do osiągnięcia 80% celówzrównoważonegorozwoju, podczas gdy rozwiązania oparte na naturze stanowią 30% ścieżki do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej dwóch stopni Celsjusza w stosunku do poziomów sprzed epoki przemysłowej. Ochrona przyrody ma również zasadnicze znaczenie dla zapobieganianawrotompandemii.

W ten sposób PDBs mają doskonałą okazję do uzupełnienia swoich inwestycji klimatycznych poprzez sformułowanie wyraźnych celów opartych na przyrodzie i stanowią podstawową część wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do banków prywatnych, wiele PDBs ma tylko jednego udziałowca: rządy.

PDBs muszą unikać zarówno finansowania problemu jak i jego rozwiązań. Według OECD dzisiejsze globalne inwestycje, które mają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, stanowią jedynieułamek wydatków na działania o dużych negatywnych skutkach. Nie możemy przecenić potencjalnego wpływu, gdy publiczne instytucje finansowe zaprzestaną udzielania wsparcia projektom związanym z paliwami kopalnymi i programom prowadzącym do wylesiania lub naturalnego zniszczenia. Od dawna oczekiwana zmiana inwestycyjna wspierająca przejście na gospodarkę korzystną dla przyrody i oparte na przyrodzie rozwiązania w zakresie zmiany klimatu wpłynęłaby na rozwój przemysłu, energii, transportu, usług i konsumpcji na nadchodzące dziesięciolecia.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Chociaż szacunki dotyczące finansowania potrzebnego do ochrony różnorodności biologicznej różnią się w zależności od przyjętych założeń, metodologii i stosowanych scenariuszy, od mniejszych do wielu miliardów, wszystkie wskazująnaznacznąiutrzymującąsięlukę w tej dekadzie. W tym kontekście zrównoważone inwestowanie oznacza uznanie możliwości inwestowania w przyrodę i zobowiązanie się do wypełnienia tej luki.

Taki nacisk inwestycyjny może przynieść duże dywidendy. Ostatnie badania wykazały, że ochrona przyrody przyniosłaby korzyści przewyższające koszty o co najmniej pięćdojednego i zapewniłaby 30 milionówmiejscpracy w ekoturystyce i zrównoważonym rybołówstwie. A ponieważ ponadpołowaświatowegoPKB zależy od przyrody, inwestowanie w ekologiczne projekty ma zasadnicze znaczenie dla globalnego wzrostu gospodarczego. Przejście na gospodarkę przyjaznądlaprzyrody może wygenerować do 10,1 biliona dolarów rocznej wartości biznesowej i stworzyć 395 milionów miejsc pracy do 2030 roku.

Działanie teraz na rzecz ochrony przyrody, odbudowy i zrównoważonego użytkowania jest zwycięskim celem, a rządy mogą przygotować grunt pod inwestycje niezbędne do umożliwienia tej zmiany. Jako dostawcy rocznego finansowania w wysokości 2,3 bln USD - co stanowi 10% całości inwestycji globalnych - PDBs mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu polis i mobilizowaniu zasobów publicznych i prywatnych na dużą skalę, aby wprowadzić świat na zrównoważoną ścieżkę.

Finance in Common Summit jest ważnym krokiem w przygotowaniach do przyszłorocznej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow w Szkocji oraz spotkania COP15 na temat różnorodności biologicznej w Kunming w Chinach. Dobrze jest widzieć, że PDBs w swojej wspólnej deklaracji na szczycie w tym tygodniu zobowiązują się do wspierania działań w dziedzinie klimatu, celów zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej. Dlatego Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej / COP15 zdecydowała się wesprzeć to wydarzenie. Będziemy z uwagą obserwować realizację tych zobowiązań przez PDBs oraz ewolucję ich podejścia do inwestycji i zarządzania ryzykiem.

Z niecierpliwością oczekujemy w nadchodzących miesiącach współpracy zarówno z publicznymi, jak i prywatnymi instytucjami finansującymi w celu osiągnięcia wspólnych celów i przyjęcia ambitnych ram globalnej różnorodności biologicznej po 2020 r. Wyznaczając ścieżkę w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości gospodarczej, świat może zrealizować wizję „życia w harmonii z naturą” Konwencji o Różnorodności Biologicznej do 2050 r.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/ZKehcVZpl