Climate change protest

Upevnit klimatickou důvěru

WASHINGTON, DC – Za necelých 80 dní budou mít světoví lídři příležitost uzavřít dohodu v boji proti změně klimatu, jaká se dělá jednou za generaci. Konference Organizace spojených národů o změně klimatu, která v prosinci proběhne v Paříži, by se mohla stát obratem ve světových dějinách: jednomyslným uznáním nutnosti jednat s cílem předejít škodlivým důsledkům globálního oteplování.

K zajištění dohody je však zapotřebí, aby účastníci konference překonali nedůvěru, která během dřívějších jednání vedla k polarizaci a nečinnosti. K realizaci dohody s pevnými limity emisí skleníkových plynů bude nejprve zapotřebí dodržet závazky, které už byly přijaty, včetně slibů vyspělých zemí, že do roku 2020 vynaloží sto miliard dolarů ročně na pomoc rozvojovému světu s potlačováním jeho příspěvku ke změně klimatu a s adaptací na teplejší svět.

Vzhledem k rozsahu výzvy a nákladům, jež nečinnost způsobuje nejzranitelnějším lidem světa, musí instituce financující rozvoj a další zainteresované strany projevit odhodlání zabránit nejškodlivějším účinkům změny klimatu. To vyžaduje čerstvou – a transparentní – oddanost tomuto úsilí.

Právě proto Skupina Světové banky prověřuje, čím dalším lze přispět k posunu ekonomik na cestu udržitelnosti. Pozorně sledujeme národní plány předkládané před pařížským summitem a přezkoumáváme celé spektrum naší práce, abychom našli příležitosti, jak zemím pomoci v energetice, dopravě, zemědělství, lesnictví, urbanismu a mnoha dalších oblastech.

Boj proti změně klimatu je skutečně nutné vést napříč širokou škálou front. Stoupající globální teploty a čím dál nestabilnější klima budou ovlivňovat všechny aspekty rozvoje a ohrožovat stávající investice, nebudou-li zavedeny adekvátní mitigační a adaptační strategie – které jsou klíčové rovněž pro nové Cíle udržitelného rozvoje, jež Organizace spojených národů přijme ještě tento měsíc.

Součástí této snahy bojovat proti změně klimatu musí být řešení příčin ekonomické neefektivity, například subvencí do fosilních paliv a nedostatečného účetního zohledňování škod způsobených polutanty. Rostoucí měrou se také chápe, že rozvojových fondů a klimatických financí lze využít k pobízení a vyvolání investic z veřejných i soukromých zdrojů.

Subscribe to PS Digital
PS_Digital_1333x1000_Intro-Offer1

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

Především však úspěšná klimatická dohoda bude muset zahrnovat vhodná opatření k řízení bilionů dolarů, jež bude nutné investovat do nízkouhlíkové infrastruktury a zvýšené odolnosti vůči škodlivým důsledkům stoupajících globálních teplot. To je potřeba v co největší míře provést veřejným a transparentním způsobem. Zásadní je zajistit, aby finanční toky nasměrované do boje proti změně klimatu bylo možné sledovat, tedy aby občané mohli své vlády a instituce vést k zodpovědnosti.

Ve snaze dosáhnout tohoto cíle šest velkých multilaterálních bank a Mezinárodní klub pro financování rozvoje – síť národních, regionálních a mezinárodních rozvojových institucí – pečlivě pracují na sestavení společných zásad pro sledování klimatických financí. Tyto zásady by měly platit pro všechny projekty, jejichž cílem je pomoci zemím adaptovat se na důsledky změny klimatu nebo je zmírnit.

Ve zprávě zveřejněné v červnu uvedených šest bank popsalo, jak během čtyř let před spuštěním společných výkazů poskytly víc než sto miliard dolarů klimatického financování. Finance Skupiny Světové banky lze rovněž sledovat, díky její politice přístupu k informacím.

Pařížská konference nabízí příležitost otevřít zřetelnou cestu k odvrácení nejškodlivějších důsledků změny klimatu; světoví lídři, kteří se jí zúčastní, nesmí dopustit, aby jim protekla mezi prsty. Bohaté země mohou věrohodným a transparentním plněním slibů prokázat oddanost této snaze a zvýšit pravděpodobnost efektivní dohody.

Nadešel čas investovat do boje proti změně klimatu. Naše emise mají po celém světě pustošivé dopady. Jak sílí volatilita a nejistota související s klimatem, cena za nečinnost vytrvale poroste.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/4UaPHgccs