dixsondecleve6_FLORIAN PLAUCHEURAFP via Getty Images_deforestation Florian Plaucheur/AFP via Getty Images

Nowy Podręcznik Ochrony Przyrody

GENEWA - Globalna gospodarka jest uzależniona od nieustannego - i niezrównoważonego - wydobywania zasobów naturalnych. Jednak pomimo naszej całkowitej zależności od natury, jej wkład - na przykład woda używana do produkcji ubrań lub gleba, na której uprawiana jest żywność - jest ukryty i w dużej mierze niewidoczny. Budowanie sprawiedliwej, pozytywnej dla przyrody przyszłości wymaga zatem nowej generacji rynków opartych na zasadach i dobrze zarządzających zasobami i usługami ekosystemów.

Natura i stabilność klimatu to dwie strony tego samego medalu, a ich losy są ze sobą mocno powiązane. Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG), podczas gdy niekontrolowane globalne ocieplenie niszczy naturalne bogactwo planety. Wysiłki na rzecz dekarbonizacji globalnej gospodarki nie wystarczą jednak, by zapobiec eksploatacji ekosystemów. Z dzisiejszego poradnika klimatycznego można się uczyć i korzystać z niego, ale nie kopiować go i wklejać.

Aby powstrzymać i odwrócić utratę różnorodności biologicznej, potrzebny jest nowy podręcznik, a grupa zadaniowa ds. rynków przyrody została powołana w marcu 2022 r., aby pomóc w jego napisaniu. Ustalenia i zalecenia grupy zadaniowej dotyczące najlepszego sposobu kształtowania nowej generacji rynków, które chronią, a nie niszczą przyrodę, zostaną opublikowane podczas regionalnego szczytu sojuszu na rzecz lasów deszczowych Amazonii, który odbędzie się w Belém w Brazylii.

Potrzeba powołania takiej grupy zadaniowej odzwierciedla historyczny zwrot w kierunku wyceny przyrody. Istnieje na przykład duży nacisk na ilościowe określenie ryzyka związanego z przyrodą i wymaganie ujawniania informacji korporacyjnych związanych z przyrodą. Rolnictwo regeneracyjne cieszy się rosnącym zainteresowaniem, dzielenie się korzyściami z zasobów genetycznych wywołało ożywioną debatę, a rynki kredytów na bioróżnorodność zaczynają nabierać kształtu.

Zwolennicy rozwiązań rynkowych twierdzą, że te zmiany, w połączeniu z sygnałami politycznymi, ostatecznie dostosują globalną gospodarkę do wyników pozytywnych dla przyrody. Argumentują oni, że ekosystemy planety zostaną ocalone poprzez nagradzanie przedsiębiorstw i rządów, które oferują produkty i usługi finansowe związane z przyrodą oraz kierują inwestycje w przywracanie różnorodności biologicznej.

Decydenci polityczni i liderzy korporacyjni polegali na tym samym podejściu do łagodzenia globalnego ocieplenia, z mieszanymi rezultatami. Zmiany klimatyczne są jednak bardziej podatne na paradygmat rynkowy z dwóch powodów: Emisje gazów cieplarnianych są łatwo policzalne i weryfikowalne, a zielone technologie nadal przyciągają ogromne ilości inwestycji. Z drugiej strony, świat przyrody nie ma ani odpowiednika emisji gazów cieplarnianych, co utrudnia ich wycenę, ani krajobrazu technologicznego, w który można inwestować, poza wyłaniającymi się technologiami produkcji towarów oszczędzających przyrodę, takich jak mięso hodowane w laboratoriach i rolnictwo wertykalne.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Kolejna fundamentalna różnica dotyczy roli rdzennej ludności i społeczności lokalnych w ochronie przyrody. Pomimo tego, że rdzenna ludność stanowi mniej niż 5% światowej populacji, chroni ona 80% różnorodności biologicznej naszej planety. Nawet oparte na dobrych intencjach polityki i instrumenty rynkowe mogą osłabić tych strażników przyrody, pogarszając perspektywy wysiłków na rzecz ochrony przyrody (a tym samym łagodzenia zmiany klimatu).

Z pewnością mechanizmy rynkowe mogą i muszą być wykorzystywane do ratowania przyrody. Jednak biorąc pod uwagę te wyjątkowe wyzwania, odniosą one sukces tylko wtedy, gdy ich zasady zarządzania i metody operacyjne zostaną zaprojektowane w celu promowania sprawiedliwości i zrównoważonego dobrobytu. Grupa zadaniowa przedstawia siedem praktycznych zaleceń, które mogą skierować globalną gospodarkę na ścieżkę pozytywną dla przyrody.

Na szczycie listy znajduje się potrzeba, aby ministrowie finansów i gospodarki oraz bankierzy centralni ściślej dostosowali zasady gospodarcze i finansowe do celów ochrony różnorodności biologicznej i wspierania tych, którzy zajmują się przyrodą. Podczas wprowadzania zmian w umowach handlowych i inwestycyjnych, międzynarodowa koordynacja polityki za pośrednictwem G20 i innych forów międzynarodowych musi zapewnić, że bogate w przyrodę kraje o niskich dochodach nie poniosą ciężaru kosztów transformacji.

Banki centralne i organy nadzoru muszą również zapewnić dostosowanie rynków finansowych do zobowiązań w zakresie ochrony przyrody i klimatu. Podmioty zarządzające globalnymi finansami muszą być bardziej proaktywne - osiągnięcie pośrednich celów stabilności finansowej i integralności rynku nie wystarczy.

Zarządzanie rynkami towarów miękkich, zwłaszcza produktów rolnych, musi zostać zreorganizowane, biorąc pod uwagę ich ogromny wpływ na różnorodność biologiczną, klimat i społeczeństwo. Takie ukierunkowane działania powinny obejmować środki mające na celu zwiększenie przejrzystości, w tym pełnej identyfikowalności, oraz przezwyciężenie obecnego braku zainteresowania naturą.

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą w większym stopniu koncentrować się na przestępstwach przeciwko środowisku, takich jak nielegalne wylesianie, górnictwo, rybołówstwo i handel dziką fauną i florą. Legalne inwestycje w sektorze rolnym, w szczególności w producentów towarów miękkich, mogą nieumyślnie finansować te przestępstwa, które niszczą przyrodę i często podsycają przemoc.

Biorąc pod uwagę wyjątkowe wyzwania związane z powstrzymaniem i odwróceniem utraty różnorodności biologicznej oraz całkowitą zależność ludzkości od dobrze prosperujących ekosystemów, potrzebujemy nowego podręcznika ochrony przyrody. Może on opierać się na obecnych strategiach klimatycznych, jednocześnie naciskając na bardziej ambitne środki, które są odpowiednie do celu. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu rynków przyrody, aby zapewnić sprawiedliwe, pozytywne dla przyrody wyniki dla ludzi i planety.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/WyuCXNNpl