Dvě energetické budoucnosti

Světový energetický systém roku 2100 se bude od toho současného naprosto lišit. Obnovitelná energie, například sluneční, větrná, hydroelektrická a energie z biopaliv, bude tvořit velkou část energetického mixu a své místo bude mít také jaderná energie. Lidé najdou způsoby, jimiž se vypořádají se znečištěním vzduchu a emisemi skleníkových plynů. Nové technologie sníží množství energie potřebné k provozu budov a vozidel.

Vzdálená budoucnost skutečně vypadá zářivě, ale mnohé záleží na tom, jak se k ní dobereme. Existují dvě možné cesty. První scénář nazvěme skrumáž . Tak jako terénní rallye hornatou pustinou slibuje vzrušení a ostrou konkurenci. Nezamýšleným důsledkem „většího chvátání“ bude ale často „nižší rychlost“ a mnozí po cestě havarují.

Alternativní scénář lze nazvat plánování a lze jej přirovnat k obezřetné jízdě po silnici, která je ještě ve výstavbě, s občasným chybným startem. Zda bezpečně dojedeme do cíle, záleží na disciplině řidičů a duchaplnosti těch, kdo se podílejí na stavebních pracích. Vzrušení vyplyne z technických inovací.

Ať už si vybereme tu či onu cestu, současná obtížná situace světa zužuje náš manévrovací prostor. Vzhledem k přibývající populaci a sílícímu hospodářskému rozvoji zaznamenáváme skokovou změnu v tempu růstu poptávky po energiích. Po roce 2015 už zřejmě snadno dostupné zásoby ropy a plynu nebudou k pokrytí poptávky stačit.

Nebudeme tudíž mít jinou možnost než přidat další zdroje energie – obnovitelné, ano, ale také více jaderné energie a nekonvenčních fosilních paliv, jako jsou ropné písky. Vyšší spotřeba energie nevyhnutelně znamená vypouštění většího množství CO2 v době, kdy se změna klimatu stala kritickou globální otázkou.

Během scénáře označeného jako skrumáž si státy spěchají zajistit energetické zdroje samy pro sebe, neboť se obávají, že energetická bezpečnost je hra s nulovým součtem, z níž vyjdou čistí vítězové a poražení. Rychle se zvyšuje spotřeba místního uhlí a biopaliv z domácí produkce. Zákonodárci volí cestu nejmenšího odporu a věnují jen malou pozornost snižování spotřeby energií – dokud nezačnou docházet zásoby. Navzdory silné rétorice se ani emise skleníkových plynů vážněji neřeší, dokud výraznější šoky nevyvolají politické reakce. Poněvadž tyto reakce přicházejí opožděně, jsou prudké a vedou k vystřelování cen energií a k jejich volatilitě.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Scénář plánování je méně bolestivý, třebaže začátek je zmatečnější. Objevuje se řada koalic, aby se prostřednictvím přeshraniční spolupráce postavily výzvám hospodářského rozvoje, energetické bezpečnosti a znečištění životního prostředí. Na lokální úrovni dochází k mnoha inovacím, neboť velká města vytvářejí vazby na průmysl s cílem snížit místní emise. Národní vlády zavádějí standardy účinnosti, daně a další politické prostředky ke zlepšení ekologických vlastností budov, vozidel a paliv v dopravě.

Jak sílí volání po harmonizaci, politiky se navíc celosvětově sbližují. Mechanismy limitů a povolenek, které stanovují cenu průmyslových emisí CO2, získávají mezinárodní uznání. Narůstající ceny CO2 pak urychlují novátorské úsilí, které plodí průlomy. Rostoucí počet automobilů pohání elektřina a vodík, zatímco průmyslové závody jsou vybavené technologiemi k zachytávání CO2 a jeho ukládání do podzemí.

Na pozadí těchto dvou rovnocenně věrohodných scénářů se až za několik let dozvíme, zda prosincová deklarace z Bali ohledně změny klimatu byla jen rétorikou, anebo začátkem globálního úsilí o její potlačování. Mnohé bude záviset na tom, jak se vyvinou přístupy v Číně, Evropské unii, Indii a ve Spojených státech.

Společnost Shell zpravidla své scénáře používá k přípravě na budoucnost, aniž by k jednomu z nich vyjadřovala příklon. Avšak vzhledem k potřebě řídit klimatické riziko ve prospěch našich investorů a potomků jsme přesvědčeni, že důsledky plánování zajišťují nejlepší rovnováhu mezi ekonomikou, energií a ekologií. Coby druhý názor nás zaujaly propočty změny klimatu provedené na univerzitě Massachusetts Institute of Technology. Tyto výpočty ukazují, že svět držící se scénáře plánování a technologie zachytávání a ukládání CO2 vyústí v nejnižší míru změny klimatu, za předpokladu, že ostatní významné člověkem produkované skleníkové plyny se budou omezovat obdobně.

Scénář plánování bude uskutečněn, jedině pokud se tvůrci politik shodnou na globálním přístupu k obchodování s emisemi a budou aktivně propagovat energetickou efektivitu a nové technologie ve čtyřech oblastech: výrobě tepla a elektřiny, průmyslu, dopravě a budovách.

To bude vyžadovat usilovnou práci a času je málo. Scénář plánování například předpokládá, že CO2 se bude do roku 2050 ve vyspělých zemích zachytávat u 90% uhelných a plynových elektráren a dále u minimálně 50% takových elektráren mimo země OECD. Dnes CO2 nezachytávají nikde. Protože zachytávání a ukládání CO2 zvyšuje náklady a nepřináší zisky, je zapotřebí vládní podpory, aby se technologie rychle prosadila v dostatečně velkém měřítku, které ovlivní globální emise. Firmy by za CO2, který zachytí a uloží, měly přinejmenším získávat uhlíkové kredity.

Plánování nebude snadné. Nabízí ale světu nejlepší naději na dosažení udržitelné energetické budoucnosti bez šrámů a zranění, takže bychom této stezce měli věnovat pozornost s takovou vynalézavostí a neústupností, s jakou se člověk dostal na měsíc a vytvořil digitální věk.

Svět má před sebou ještě dalekou cestu, než dospěje k nízkouhlíkovému energetickému systému. Obchodní společnosti mohou navrhovat možné způsoby směřování k tomuto cíli, ale za volantem jsou vlády. A právě vlády rozhodnou o tom, zda bychom se měli připravovat na urputné soupeření, nebo na opravdové týmové úsilí.

https://prosyn.org/UFtrQh7cs