Development data El Tiempo/ZumaPress

Datová revoluce pro udržitelný rozvoj

NEW YORK – Sílí povědomí, že úspěch Cílů udržitelného rozvoje (CUR), které budou 25. září přijaty na zvláštním summitu Organizace spojených národů, bude záviset na schopnosti vlád, firem a občanské společnosti využívat k rozhodování data. Klíčem, jak jsem zdůraznil už dříve, je investovat do budování inovativních datových systémů, které za účelem udržitelného rozvoje dokážou čerpat z nových zdrojů dat v reálném čase.

Žijeme ve světě poháněném daty. Využívat velkých dat už se naučili zadavatelé reklamy, pojišťovny, orgány národní bezpečnosti i političtí poradci, občas k našemu rozčarování; totéž platí pro bezpočet vědců a badatelů, kteří tak urychlují postup k novým objevům. Globální rozvojová obec však z těchto přínosů těží pomaleji – především proto, že příliš velká část rozvojových dat se stále sbírá pomocí těžkopádných přístupů, zaostávajících za dnešními technologickými možnostmi.

Jedním způsobem jak zlepšit sběr dat a jejich využití pro udržitelný rozvoj je vytvořit aktivní vazbu mezi poskytováním služeb a sběrem a zpracováním dat pro rozhodování. Vezměme si zdravotnické služby. Komunitní zdravotníci v odlehlých vesnicích rozvojových zemí den co den pomáhají pacientům bránit se nemocem (například malárii), dostavit se na kliniku k vyšetření, dostat potřebné očkování či získat diagnózu (prostřednictvím telemedicíny) nebo nouzovou pomoc pro novorozence a malé děti (třeba v případě chronické podvýživy). Informace z takových návštěv se však obvykle neshromažďují, a i když se zapíší do papírů, už nikdy se znovu nevyužijí.

Máme teď mnohem chytřejší způsob jak to dělat. Komunitní zdravotníci v čím dál větší míře využívají podpory aplikací v chytrých telefonech, jichž mohou při každé návštěvě využít k záznamu informací o pacientovi. Takové informace mohou jít přímo do zdravotnických centrál, kde jich zdravotničtí manažeři mohou využít k odhalování epidemií, poruch v distribučních řetězcích a potřeby posílit odborný personál. Takové systémy dokážou zajistit, že budou v reálném čase zaznamenány podstatné události, mimo jiné narození a úmrtí, a dokonce pomocí takzvaných slovních ohledání pomoci určit příčinu smrti. Jako součást elektronických lékařských záznamů se tyto informace mohou také využít při budoucích návštěvách u lékaře nebo jako připomínka pro pacienty, že se mají dostavit k dalšímu vyšetření nebo že by měli podstoupit lékařský zákrok.

Obrovskou příležitost podobného typu skýtá školství. V současnosti se míra školní docházky obvykle počítá na základě zápisů studentů na začátku školního roku, přestože skutečná docházka do školy může být oproti počtu zapsaných mnohem nižší. Úředníci motivovaní vykázat vyšší školní docházku navíc někdy údaje o zápisech manipulují, takže nikdy nezískáme přesný obrázek o tom, kdo skutečně do školy chodí.

Pomocí mobilních aplikací mohou školy a pracovníci v komunitním vzdělávání transparentně a v reálném čase zaznamenávat účast studentů a učitelů a zabývat se dále studenty, kteří přestanou do školy docházet, zejména z důvodů, které by bylo možné poučenou intervencí pracovníků komunitního vzdělávání překonat. Informace lze automaticky posílat do centrál, kde jich řídící pracovníci mohou využít ke sledování pokroku v klíčových oblastech.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Takový sběr dat může zlepšit rozhodování a tím urychlit udržitelný rozvoj. To je však jen první krok. Tytéž postupy by se měly využít i ke sběru dat pro některé klíčové indikátory, jimiž se měří pokrok při naplňování CUR.

Měření pokroku v pravidelných intervalech a zveřejňování úspěchů a nedostatků je nezbytné proto, aby svět zůstal soustředěný na plnění svých ambiciózních dlouhodobých cílů. Takový postup nejenže by nám umožnil odměňovat vlády, které napomáhají pokroku, ale také by vedl zaostávající vlády k zodpovědnosti za jejich chabý výkon, což by je, doufejme, motivovalo k vystupňování snah.

Nutnost takového měření v reálném čase vyšla jasně najevo během posledních 15 let, kdy svět plnil Rozvojové cíle tisíciletí. Jelikož se data pro mnohé klíčové indikátory dosud nesbírají v reálném čase, ale jen skrze pracné retrospektivní dotazování domácností, jsou ukazatele u cílů klíčových pro omezování chudoby v mnoha zemích zastaralé až pět let. Svět usiluje o splnění cílů v oblasti chudoby, zdravotnictví a vzdělávání k roku 2015, leč v některých případech má klíčová data jen do roku 2010.

Revoluce informačních a komunikačních technologií a rozšiřování dosahu rychlého internetu do téměř všech koutů světa naštěstí může takové mezery rychle proměnit ve věc minulosti. Jak uvádí zpráva A World that Counts (Svět, který se počítá) s podtitulem Využití datové revoluce pro udržitelný rozvoj, musíme modernizovat postupy používané ve statistických úřadech a dalších veřejných agenturách a zároveň z nových zdrojů dat čerpat promyšleným a tvůrčím způsobem, který doplní tradiční přístupy.

Účinnější zužitkování chytrých dat – zaznamenávaných při poskytování služeb, ekonomických transakcích a dálkovém průzkumu Země – posílí boj proti krajní chudobě a zajistí, že globální energetická soustava bude fungovat hospodárněji a s menším množstvím škodlivin a že zásadní služby jako zdravotnictví a školství budou efektivnější a dostupnější.

S tímto průlomem na dohled několik vlád, včetně vlády Spojených států, společně s podniky a dalšími partnery tento měsíc v OSN ohlásilo plány na založení nového „Globálního partnerství pro data o udržitelném rozvoji“. Cílem tohoto nového partnerství je posílit sběr dat a monitorovací snahy zajištěním většího objemu finančních prostředků, podporou sdílení znalostí, odstraňováním hlavních překážek bránících přístupu k datům a jejich využívání a hledáním nových strategií práce s velkými daty, které by modernizovaly světové statistické soustavy.

Síť řešení OSN pro udržitelný rozvoj (SDSN) podpoří toto nové globální partnerství vytvořením nové Tematické sítě zaměřené na data pro udržitelný rozvoj, která spojí přední vědce, myslitele a akademiky z mnoha odvětví a oborů, již se daty zabývají, aby tak vzniklo centrum pro data mimořádné kvality. Je nám potěšením, že předsedáme této síti, jejímž stěžejním posláním jen proměňovat fakta a čísla v reálný rozvojový pokrok. Pevně věříme, že datová revoluce může být revolucí udržitelného rozvoje a uvítáme partnery z celého světa, kteří se k nám budou chtít přidat.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/vI09wJ2cs