rajan80_BRENDAN BANNONAFP via Getty Images_climaterefugees Brendan Bannon/AFP via Getty Images

Sprawiedliwość dla Migrantów Klimatycznych

KAIR/GENEWA - W ostatnich latach zmiany klimatu stały się jednym z głównych czynników powodujących migrację. Zmieniające się wzorce pogodowe - wraz z rosnącym nasileniem i częstotliwością ekstremalnych zjawisk pogodowych - dotknęły miliony ludzi na całym świecie, stanowiąc poważne zagrożenie dla ich życia oraz źródeł utrzymania.

W marcu Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował szósty raport oceniający (AR6), ujawniając, że dla każdego dodatkowego wzrostu globalnych temperatur o 1° Celsjusza ryzyko przymusowych wysiedleń z powodu powodzi wzrośnie o około 50%. W Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej katastrofy klimatyczne o powolnym początku, takie jak niedobór wody, nieurodzaj i podnoszący się poziom mórz, mogą spowodować przesiedlenie 31-72 milionów ludzi do 2050 r. w ramach scenariusza o niskim ociepleniu. W scenariuszu wysokiego ocieplenia liczba przesiedleńców może wzrosnąć do 90-143 milionów. W Afryce Subsaharyjskiej wysiedlenia związane z powodziami mogą wzrosnąć o 200-600% do lat 70-tych XX wieku, w zależności od tempa wzrostu populacji i przewidywanego wzrostu temperatury w zakresie od 1,6°C do 2,6°C.

Podczas gdy Globalne Południe jest nieproporcjonalnie dotknięte katastrofalnymi skutkami zmian klimatu, żadna część świata nie jest na nie odporna. Kryzys klimatyczny będzie miał daleko idące konsekwencje dla globalnej stabilności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, wpływając nie tylko na kraje pochodzenia migrantów, ale także na kraje tranzytowe i docelowe.

Prezydencja COP27 i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) są zaangażowane w podejmowanie wyzwań związanych z migracją spowodowaną klimatem w celu wspierania bardziej sprawiedliwego i równego świata. W ciągu ostatniego roku współpracowaliśmy z rządami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, innymi agencjami ONZ-tu oraz różnymi zainteresowanymi stronami w celu opracowania i promowania zrównoważonego podejścia do mobilności związanej z klimatem, w tym wysiedleń.

Aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatu, które zmuszają migrantów do opuszczenia krajów pochodzenia, opowiadamy się za pełnym wdrożeniem Globalnego Porozumienia na Rzecz Migracji. Przy wsparciu IOM, prezydencja COP27 podkreśliła egipskie programy, takie jak Climate Responses for Sustaining Peace i Decent Life Initiative, jako modele, które mogą być powielane na całym świecie. Łącznie inicjatywy te oferują mapę drogową dla zrównoważonego rozwoju, umożliwiając rządom poprawę standardów życia i utrzymanie pokoju w obliczu zagrożeń związanych z klimatem. Aktywnie promowaliśmy te inicjatywy na różnych formalnych i nieformalnych forach, w tym na Światowym Forum Migracji i Rozwoju.

Z pewnością jest jeszcze wiele do zrobienia. Aby stawić czoła pilnemu zagrożeniu związanemu ze zmianami klimatu, społeczność międzynarodowa musi wspierać wysiłki na rzecz adaptacji, szczególnie w krajach Globalnego Południa. Wzmocnienie odporności ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia ludności podejmowania świadomych decyzji o tym, czy przenieść się, czy pozostać tam, gdzie są. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak natychmiastowego i znacznego finansowania inicjatyw adaptacyjnych, w tym bardzo oczekiwanego Funduszu Strat i Szkód dla krajów rozwijających się, ogłoszonego na COP27 w Sharm El-Sheikh. Inne kluczowe kroki obejmują zapewnienie komplementarności i dostępności instrumentów finansowania klimatycznego oraz uwzględnienie kwestii mobilności ludzi w negocjacjach klimatycznych.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Zbliżając się do COP28, musimy skupić się na migracji i wysiedleniach związanych z klimatem oraz opracować konkretne rozwiązania, które promują bezpieczeństwo i dobrobyt dotkniętych społeczności i osób. Obejmuje to wspieranie wdrażania skutecznych inicjatyw oraz włączanie perspektyw i doświadczeń migrantów do procesów decyzyjnych.

Zmiany klimatu często zaostrzają istniejące wyzwania i słabości, zmuszając społeczności do konfrontacji z narastającymi kryzysami. Dlatego kluczowe jest rozpoznanie i zajęcie się tymi podstawowymi czynnikami, w tym konfliktami, ubóstwem i nierównościami. W tym celu musimy przyjąć holistyczne podejście, które promuje pokój i bezpieczeństwo, zmniejsza ubóstwo i nierówności oraz wspiera zrównoważony rozwój.

Wysiedlenia to złożone i trudne wyzwanie, które wymaga kompleksowej, skoordynowanej i przyszłościowej reakcji. Zacieśniając współpracę międzynarodową, możemy znacznie poprawić jakość życia i źródła utrzymania osób wysiedlonych w wyniku katastrof klimatycznych oraz opracować zrównoważone rozwiązania, które umożliwią im odbudowę i przyczynią się do rozwoju ich społeczności. Takie podejście jest nie tylko słuszne; jest to również kluczowy krok w kierunku budowania bardziej pokojowej, sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Stawka obecnego kryzysu klimatycznego jest lub powinna być oczywista. W szczególności region śródziemnomorski nie jest obcy niszczycielskim zmianom środowiskowym, ponieważ dowody historyczne sugerują, że ekstremalne zjawiska pogodowe mogły wywołać masowe przesiedlenia i doprowadzić do upadku wielkich cywilizacji podczas tego, co jest obecnie znane jako upadek późnej Epoki Brązu.

Aby skutecznie przeciwdziałać wysiedleniom związanym z klimatem, musimy najpierw zrozumieć i uznać skalę i złożoność tego wyzwania. Tylko wtedy uznamy potrzebę zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w celu opracowania proaktywnych i zrównoważonych rozwiązań, zapobiegania katastrofalnym skutkom zmian klimatu i budowania świata, który jest zarówno bogaty, jak i sprawiedliwy.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/u5hwj4Spl