rajan80_BRENDAN BANNONAFP via Getty Images_climaterefugees Brendan Bannon/AFP via Getty Images

Gerechtigheid voor klimaatmigranten

CAIRO/GENÈVE – De afgelopen jaren is de klimaatverandering naar voren gekomen als een van de belangrijkste oorzaken van migratie. Veranderende weerpatronen, in combinatie met de toenemende ernst en frequentie van extreme weersomstandigheden, hebben miljoenen mensen over de hele wereld getroffen en vormen een aanzienlijke bedreiging voor hun leven en bestaansmiddelen.

In maart heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn zesde evaluatierapport (AR6) gepresenteerd, waaruit blijkt dat voor elke extra stijging met 1° Celsius van de mondiale temperatuur het risico op onvrijwillige verplaatsingen door overstromingen naar verwachting met ongeveer vijftig procent zal toenemen. In Afrika bezuiden de Sahara, Zuid-Azië en Latijns-Amerika kunnen langzaam opkomende klimaatrampen zoals waterstress, mislukte oogsten en een stijgende zeespiegel tegen 2050 31 tot 72 miljoen mensen van woonplaats doen veranderen, in een scenario waarin de temperaturen langzaam stijgen. In een scenario met een sterkere opwarming zou het aantal ontheemden kunnen oplopen tot 90 à143 miljoen. In Afrika bezuiden de Sahara zou het aantal door overstromingen veroorzaakte verplaatsingen tegen 2070 met twee- tot zeshonderd procent kunnen toenemen, afhankelijk van het tempo van de bevolkingsgroei en de verwachte temperatuurstijgingen, die uiteenlopen van 1,6°C tot 2,6°C.

Hoewel het Mondiale Zuiden onevenredig zwaar getroffen wordt door de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering, is geen enkel deel van de wereld immuun. De klimaatcrisis zal verstrekkende gevolgen hebben voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzame ontwikkeling in de wereld, en zal niet alleen de landen van herkomst van migranten treffen, maar ook de landen van doorreis en bestemming.

Het COP27-voorzitterschap en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn vastbesloten om de uitdaging van de door het klimaat veroorzaakte migratie aan te pakken met het doel een rechtvaardigere en billijkere wereld te bevorderen. Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met regeringen, maatschappelijke organisaties, andere VN-agentschappen en verschillende belanghebbenden om duurzame benaderingen van klimaatgerelateerde mobiliteit, waaronder ontheemding, te ontwikkelen en te stimuleren.

Om de negatieve effecten van de klimaatverandering te verminderen die migranten dwingen hun land van herkomst te verlaten, pleiten we voor de volledige implementatie van het Global Compact for Migration. Met steun van de IOM heeft het COP27-voorzitterschap Egyptische programma’s zoals de Climate Responses for Sustaining Peace en het Decent Life Initiative naar voren geschoven als modellen die wereldwijd kunnen worden overgenomen. Samen bieden deze initiatieven een routekaart voor duurzame ontwikkeling, waarmee regeringen de levensstandaard kunnen verbeteren en de vrede kunnen handhaven in het licht van klimaatgerelateerde bedreigingen. We hebben deze initiatieven actief gepromoot in diverse formele en informele fora, waaronder het Global Forum on Migration and Development.

Er is zeker nog veel werk te doen. Om de urgente dreiging van de klimaatverandering aan te pakken, moet de internationale gemeenschap de aanpassingsinspanningen ondersteunen, vooral in het Mondiale Zuiden. Het versterken van de veerkracht is cruciaal om bevolkingen in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over verhuizen of blijven waar ze zijn. Om dit te bereiken is echter onmiddellijke en substantiële financiering nodig voor aanpassingsinitiatieven, waaronder het langverwachte Loss and Damage Fund voor ontwikkelingslanden dat tijdens COP27 in Sharm El-Sheikh werd aangekondigd. Andere cruciale stappen zijn onder meer het waarborgen van de complementariteit en toegankelijkheid van klimaatfinancieringsinstrumenten, en het opnemen van overwegingen over menselijke mobiliteit in klimaatonderhandelingen.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Bij het naderen van COP28 moeten we ons richten op klimaatgerelateerde migratie en ontheemding, en concrete oplossingen ontwikkelen die de veiligheid en het welzijn van getroffen gemeenschappen en individuen bevorderen. Dit houdt in dat we de uitvoering van effectieve initiatieven en de integratie van de perspectieven en ervaringen van migranten in besluitvormingsprocessen moeten ondersteunen.

De klimaatverandering verergert vaak bestaande problemen en kwetsbaarheden, waardoor gemeenschappen worden gedwongen om samengestelde crises het hoofd te bieden. Daarom is het cruciaal om deze onderliggende factoren, waaronder conflicten, armoede en ongelijkheid, te erkennen en aan te pakken. Daartoe moeten we een holistische aanpak hanteren die vrede en veiligheid bevordert, armoede en ongelijkheid vermindert, en duurzame ontwikkeling stimuleert.

Ontheemding is een complexe en ontmoedigende uitdaging die een alomvattende, gecoördineerde en toekomstgerichte respons vereist. Door de internationale samenwerking te verbeteren, kunnen we het leven en de bestaansmiddelen van mensen die ontheemd zijn door klimaatrampen aanzienlijk verbeteren en duurzame oplossingen ontwikkelen die hen in staat stellen opnieuw te bouwen en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap. Deze aanpak is niet alleen juist; het is ook een cruciale stap in de richting van een vreedzamere, rechtvaardigere en duurzamere toekomst voor iedereen.

De inzet van de huidige klimaatcrisis is duidelijk, of zou dat moeten zijn. Vooral het Middellandse Zeegebied is niet vreemd aan verwoestende milieuveranderingen, aangezien  historische bewijzen aantonen dat extreme weersomstandigheden tot massale volksverhuizingen hebben geleid en tot de ondergang van grote beschavingen tijdens wat nu bekend staat als de Ondergang van het internationale systeem aan het einde van de Late Bronstijd.

Om klimaatgerelateerde ontheemding effectief aan te pakken, moeten we eerst de omvang en complexiteit van het probleem begrijpen en erkennen. Alleen dan zullen we de noodzaak inzien van het inschakelen van alle relevante belanghebbenden om proactieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen, de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering af te wenden en een wereld op te bouwen die zowel welvarend als rechtvaardig is.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/u5hwj4Snl