pa281c.jpg

Paracetamolové dilema

WELLINGTON – Paracetamol (který je ve Spojených státech známý jako acetaminofen) je jedním z�nejběžněji užívaných léků na světě. Díky svému bezpečnostnímu profilu je preferovaným medikamentem proti horečce a bolesti. Před 10 lety se však objevila hypotéza, že užívání paracetamolu může zvyšovat riziko astmatu. Vynořila se tvrzení, že přechod z�aspirinu na paracetamol u amerických dětí v�80. letech mohl přispět ke zvýšené prevalenci dětského astmatu, zaznamenané v�tomto období.

Podle vědců mohlo vést nahrazení aspirinu paracetamolem k zesílené alergické imunitní reakci, která zvýšila náchylnost k�astmatu a dalším alergickým poruchám. Řada epidemiologických studií od té doby zaznamenala spojitost mezi astmatem a působením paracetamolu v�děloze, v�dětství i v�dospělosti. Tyto studie vedly až k�náznakům, že užívání paracetamolu může představovat významný rizikový faktor rozvoje astmatu.

Nejnovější důkazy podporující tuto hypotézu přináší velká mezinárodní epidemiologická studie dětského astmatu, kterou nedávno otiskl lékařský magazín Lancet . Analýza Mezinárodní studie astmatu a alergií v�dětství (ISAAC) zkoumala více než 200�000 šestiletých a sedmiletých dětí ze 73 center v�31 zemích. Rodiče nebo pěstouni těchto dětí vyplňovali dotazníky, které si všímaly současných příznaků astmatu, rinitidy (senné rýmy) a ekzémů, ale i několika rizikových faktorů včetně užívání paracetamolu proti horečce v�prvním roce života dítěte a četnosti užívání paracetamolu v�uplynulých 12 měsících.

Studie dospěla k�závěru, že přiznané užívání paracetamolu proti horečce v�prvním roce života má spojitost s�příznaky astmatu u šestiletých a sedmiletých dětí. Tato spojitost existovala ve všech hlavních oblastech světa, přičemž po přihlédnutí k�dalším rizikovým faktorům se zvýšení rizika odhadovalo na 46%.

Pozorována byla také spojitost mezi příznaky astmatu v�6 až 7 letech a užíváním paracetamolu v�předchozích 12 měsících, a to v�závislosti na výši dávek. Podobné spojitosti existovaly rovněž mezi užíváním paracetamolu a rizikem příznaků těžkého astmatu. Podle výpočtů se podíl případů astmatu, které se daly přisoudit působení paracetamolu, pohyboval mezi 22% a 38%.

Užívání paracetamolu v�prvním roce života i u dětí ve věku 6-7 let souviselo také se zvýšeným rizikem příznaků rinitidy a ekzémů. To naznačuje, že potenciální účinek paracetamolu se neomezuje pouze na dýchací cesty a může postihovat řadu orgánových systémů.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Identifikace potenciálních mechanismů, které by mohly vysvětlovat spojitost mezi paracetamolem a astmatem (a dalšími alergickými poruchami), nebyla součástí této studie. Jiní vědci však navrhli řadu věrohodných mechanismů, které se zaměřovaly převážně na negativní vliv paracetamolu na schopnost těla odolávat oxidačnímu stresu a na jeho potenciální schopnost zesilovat alergickou imunitní reakci.

Autoři zdůraznili, že kvůli četným potenciálním ovlivňujícím faktorům, které by mohly skutečnou spojitost zastřít, nebylo možné stanovit tuto kauzalitu pomocí retrospektivní studie. Je například známo, že virové infekce dýchacího traktu v�dětství, jako je respirační syncyciální virus (RSV), jsou spojeny se zvýšeným rizikem astmatu v�pozdějším dětství a že užívání paracetamolu při těchto epizodách mohlo způsobit zneprůkaznění studie.

Studie přispěla k�debatě o tom, zda je přínosné léčit horečku u dětí, což je téma, které důkladně zkoumala Fiona Russellová s�kolegy ve věstníku Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle jejich zjištění dostupné vědecké důkazy naznačují, že horečka je všeobecná, odvěká a obvykle přínosná reakce na infekci a že její potlačování má za většiny okolností jen málo, pokud vůbec nějaké prokazatelné výhody.

Autoři naopak naznačují, že tlumení horečky může příležitostně vyvolávat škodlivé reakce, a dospívají k�závěru, že rozsáhlé užívání léků na srážení horečky by se nemělo podporovat. Doporučují, aby se jejich užívání u dětí omezilo na případy vysoké horečky, evidentního nepohodlí nebo stavů, o nichž je známo, že jsou bolestivé.

Shoda panuje v�otázce potřeby nahodilých kontrolovaných zkoušek dlouhodobých účinků opakovaného užívání paracetamolu u dětí. Teprve poté bude možné vytvořit na důkazech založené směrnice pro jeho doporučené užívání.

Než budou známy výsledky takového výzkumu, zůstává paracetamol preferovaným lékem proti bolesti a horečce v�dětství, který je třeba užívat v�souladu se směrnicemi WHO. Ty doporučují, aby bylo jeho užívání vyhrazeno pro děti s�vysokou horečkou (38.5°C a více).

Užívání aspirinů u malých dětí je kontraindikováno kvůli riziku Reyeova syndromu, vzácné, ale závažné komplikace. Paracetamol tak zůstává preferovaným lékem proti bolesti nebo horečce i u dětí a dospělých s�astmatem, poněvadž aspirin a další nesteroidní protizánětlivé léky mohou u náchylných lidí s�touto nemocí vyvolávat astmatické záchvaty.

https://prosyn.org/W3y859Ccs