szabo3_ARSO SARRAFAFP via Getty Images_amazon deforestation ARSO SARRAF/AFP via Getty Images

Zerowe Wylesianie w Amazonii do 2030 Roku

RIO DE JANEIRO - Dorzecze Amazonki szybko zbliża się do nieodwracalnego punktu krytycznego. Jest to ważne dla nas wszystkich, ponieważ to, co dzieje się w Amazonii, ma konsekwencje dla całej planety.

Amazonia, obejmująca osiem krajów Ameryki Południowej i Gujanę Francuską, stanowi ponad 60% światowych lasów tropikalnych, 20% słodkiej wody i około 10% bioróżnorodności. W wyniku spekulacji ziemią i nienasyconego światowego popytu na mięso, soję, złoto i inne towary, około 20% największegonaświecielasutropikalnego zostało już zrównane z ziemią. Dalszy wzrost wylesiania o 5% może wywołać katastrofalne zamieranie, co w zasadzie zniweczy porozumienie klimatyczne z Paryża z 2015 r.

Niektórzy obawiają się, że ten proces już się rozpoczął. Obecne prognozy nie są dobre: wylesianie Amazonii w Brazylii osiągnęło najwyższy od 12 latpoziom w 2020 r., a ponad 95% znichjestnielegalne. Dopóki rządy i rynki nie dokonają radykalnego przeszacowania naturalnych usług lasu deszczowego, ten koszmarny scenariusz może być nieunikniony.

Zamieranie w dorzeczu Amazonki może uwolnić równowartość dziesięcioletniejglobalnejemisjigazówcieplarnianych. Las straciłby również zdolność pochłaniania miliardów ton dwutlenku węgla, zakłócając cykle hydrologiczne, ewapotranspirację i prądy oceaniczne. Sektor rolno-przemysłowy może się załamać, a utrata różnorodności biologicznej może być ogromna. Instalacje hydroelektryczne zostałyby zamknięte, obniżające się poziomy wód gruntowych uniemożliwiłyby zamieszkanie w miastach, a rybołówstwo stałoby się nierentowne.

Zapobieganie takim skutkom wymaga osiągnięcia zerowego wylesiania Amazonii do 2030 r. A to z kolei wymaga jasnej oceny naukowej oraz ustanowienia przejrzystych celów naukowych. PanelNaukowydlaAmazonii - koalicja około 200 czołowych naukowców z regionu - powinien działać na stałe. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał bogactwa związany z zachowaniem różnorodności biologicznej lasów, najlepszym sposobem ochrony tego zasobu jest stymulowanie powstawania zielonej gospodarki.

Po pierwsze, będzie to wymagało rozprawienia się z nielegalnym wylesianiem i sieciami, które je podtrzymują. Brazylijska agencja Ibama zajmująca się egzekwowaniem prawa nałożyła w 2020 r. o 20% mniejgrzywienniżw 2019 r. z powodu cięć w finansowaniu i mniejszych sankcji. I zapłacono mniej niż 3% grzywien. Wzmocnienie federalnej agencji Ibama jest niezbędne, podobnie jak wzmocnienie instytucji stanowych znajdujących się na pierwszej linii frontu przestępstw przeciwko środowisku, takich jak policja, strażacy oraz biura ewidencji gruntów.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Nielegalne wylesianie występuje na kilka sposobów, ale zazwyczaj wiąże się z bezprawnymi inwazjami na grunty, po których następuje wycinka lasów dla celów rolniczych i hodowlanych. Kolejna ingerencja, wydobywaniedzikichkotów, głównie dla złota, osłabia lokalne ekosystemy i zdrowie ludzi, podczas gdy handeldzikimizwierzętami, napędzany niesłabnącym globalnym popytem na rzadkie ptaki, gady i ssaki, również wpływa na zdrowie lasów.

Obecnie dwie trzecie globalnych łańcuchów dostaw niemapolisy dotyczącej nielegalnego wylesiania. Niezbędne są ogromne inwestycje w teledetekcjęowysokiejrozdzielczości i systemyostrzegania oparte na sztucznej inteligencji, podobnie jak śledzenienielegalniewydobywanychtowarów w globalnych łańcuchach dostaw oraz wzmacnianie dochodzeńiścigania.

Jednym z najważniejszych priorytetów Amazonii jest opracowanie przejrzystego i odpowiedzialnego systemu umożliwiającego rejestrację i odpowiednie monitorowanie tytułów własności i rozgraniczenia gruntów w czasie. Biorąc pod uwagę oszustwa i korupcję w rejestrach gruntów większości krajów Amazonii, utworzenie zdigitalizowanej, dostępnej i aktualnej księgi ma kluczowe znaczenie dla egzekwowania obowiązujących przepisów i stymulowania legalnych rynków. Nie mniej istotne jest opracowanie internetowego procesu rozstrzygania sporów w celu rozwiązania nierozstrzygniętych sporów sądowych związanych z roszczeniamidotyczącymigruntów. Ustanowienie systemu weryfikacji blockchain dla rejestrów gruntów w celu zademonstrowania jasnego łańcucha własności i opieki znacznie poprawiłoby perspektywy zielonej gospodarki.

Kolejnym priorytetem jest przyspieszenie ponownego zalesiania i regeneracji gruntów. W Brazylii, w której znajduje się 60% Amazonii, stan Pará jest oczywistym miejscem takich działań. W Kolumbii, Peru i Ekwadorze, które razem obejmują około 23% Amazonii, wyróżniają się odpowiednio stany Amazonas, Loreto i Pastaza. Kluczem jest zbudowanie przewidywalnego szeregu projektów ponownego zalesiania, ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonej gospodarki leśnej, które można szybko skalować.

Inicjatywa na Rzecz Ograniczenia Emisji Spowodowanych Wylesianiem i Degradacją Lasów mogłaby przyspieszyć finansowanie takich wysiłków. Pomogłoby w tym międzynarodowe finansowanie z AmazonFund, administracja prezydenta USA Joe Bidena, oraz narzędzia, takie jak zieloneobligacje, podczas gdy finansowanielokalne mogłoby również odegrać znaczącą rolę. Podobnie z inicjatywami jak GlobalCommonsAlliance i 1t.org, wraz z aktywizmem inwestorów, w tym ze strony państwowych funduszy majątkowych i emerytalnych. W 2019 roku około 230 globalnych inwestorów zarządzających aktywami o łącznej wartości ponad 16 bilionów dolarów wezwało firmy do wywiązania się ze zobowiązań dotyczących wylesiania lub ryzykowania niekorzystnych konsekwencji ekonomicznych.

Najważniejsze jednak są innowacje, które wzmacniają zieloną gospodarkę i wspierają społeczności, które są strażnikami dorzecza Amazonki. Takie inicjatywy mogłyby zostać przyspieszone przez brazylijskiego odpowiednika Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Rządu Stanów Zjednoczonych w celu przyspieszenia badań i rozwoju, a także powiązanych ram regulacyjnych umożliwiającychintegracyjnąbiogospodarkę w Amazonii. Podejście to obejmowałoby badania stosowane w celu gromadzenia i mapowania bioróżnorodności Amazonii - z naukowcami badającymi owoce, orzechy, ekstrakty roślinne i błonnik oraz przy użyciu dronów do pobierania próbek bioróżnorodności w trudno dostępnych obszarach - wraz z platformami cyfrowymi do zabezpieczania zasobów biologicznych dla dobra publicznego.

Aby zapewnić uwzględnienie i korzyści ludności tubylczej i lokalnej, wysiłkom tym muszą towarzyszyć jasne i proste w egzekwowaniu zasadyudostępnianiadanych oraz zabezpieczenia promujące tworzenie i zatrzymywanie wartości lokalnej. Ponadto tworzenie ośrodków innowacji nisko- i zaawansowanych technologicznie w wybranych krajach może stymulować lokalną innowację, wykorzystać tradycyjną wiedzę i zapewnić lokalną własność.

Rozwój zielonej gospodarki i osiągnięcie zerowego wylesiania w Amazonii będzie zależeć od połączonych wysiłków rządów, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. W Brazylii kilka grup - w tym KoncertdlaAmazonii i BrazylijskaKoalicjads. Klimatu, LasówiRolnictwa - odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu celów i łączeniu interesariuszy. A ponieważ rząd federalny kraju nie podejmuje działań w tej sprawie, samorządy lokalne działają zamiast niego.

Skoordynowane międzynarodowe i regionalne wysiłki - takie jak paktLeticia - w połączeniu z interwencjami krajowymi i pomiędzy krajami mogą stworzyć jaśniejszą przyszłość dla Amazonii. Zależy od tego zdrowie naszej planety.

RobertMuggah, Juan Carlos Castilla-Rubio i Julia Sekula przyczynili się do powstania tego komentarza.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/dhSo8fJpl