Rovnost pohlaví a budoucnost Země

NEW YORK – Přijetí Pekingské deklarace a akční platformy vládami 189 zemí před 20 lety znamenalo zlom v dějinách ženských práv. Toto pokrokové schéma zůstává dodnes silným zdrojem inspirace v úsilí o dosažení rovných příležitostí pro ženy a dívky.

V následujících desetiletích sice došlo ke značnému pokroku, avšak stále je zapotřebí vykonat mnoho práce, abychom zaručili ženám a dětem zdravé životy, vzdělání a plné sociální začlenění. Pouze ve 42 zemích světa zaujímají ženy více než 30% křesel ve státním zákonodárném sboru a v subsaharské Africe, Oceánii a západní Asii nemají dívky dodnes stejné vzdělávací příležitosti jako chlapci.

Rovnost pohlaví není jen problémem poloviny světové populace; je to také lidské právo a záležitost nás všech, protože žádná společnost se nemůže rozvíjet – ekonomicky, politicky ani sociálně –, když je polovina její populace vytlačována na okraj. Nesmíme nikoho upozaďovat.

Letošní rok je rokem globální akce. Vlády schválí nový soubor Cílů trvale udržitelného rozvoje, budou spolupracovat na koncepci smysluplné dohody o klimatu a vytvoří rámec pro poskytování finančních zdrojů potřebných k naplnění globální agendy trvale udržitelného rozvoje. Účastnické země by měly mít na paměti, že začleňujícího trvale udržitelného rozvoje lze dosáhnout pouze v případě, že budou chráněna, respektována a naplňována všechna lidská práva – včetně rovnosti pohlaví.

My tři – přičemž každá z nás pochází z jiného světadílu – tyto mezinárodní procesy podporujeme. K naší práci nás vedou společné motivy: ochránit planetu pro naše děti a vnoučata a zajistit rozvoj ve světě, kde budou mít všichni lidé – bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, věk, postižení či sexuální orientaci – stejnou příležitost dosahovat svých cílů.

Klíčové je, abychom dál aktivně zapojovali muže a chlapce do boje proti genderové diskriminaci a násilí. Máme příležitost zajistit lepší budoucnost a vychovat novou generaci dívek a chlapců, kteří se budou navzájem respektovat a spolupracovat na ochraně práv všech lidí.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Neposkytneme-li dívkám stejný hlas, stejnou možnost volby a stejné příležitosti, nebude to mít dopad jen na jejich životy, ale i na budoucnost planety. Snaha o podporu trvale udržitelného rozvoje a boj proti klimatickým změnám jsou vzájemně provázané. Staráme-li se o rozvoj, musíme se starat také o důsledky našich emisí skleníkových plynů pro celý svět. A pokud naléhavě nezačneme jednat, nenapravitelně poškodíme přírodní systémy, na nichž je náš život závislý.

Nejde přitom o hrozbu, kterou můžeme odsunout stranou do doby, než na celém světě vykořeníme chudobu. A také to není problém, jehož vyřešení můžeme nechat na příští generaci. Nebudeme-li klimatické změny řešit, pak mohou – podobně jako další trvale neudržitelné směry vývoje – zcela vymazat výdobytky uplynulých desetiletí. Všechny státy – rozvinuté i rozvojové – musí při zajišťování stabilního světa pro naše děti sehrát svou úlohu.

Pokud jde o dopady trvale neudržitelných postupů a klimatických změn, patří ženy k nejzranitelnějším skupinám, protože často nemají samostatný příjem ani pozemková práva. V mnoha zemích světa nesou ženy zodpovědnost za zajišťování vody a potravin pro své rodiny. A jakmile se obvyklé zdroje těchto komodit naruší, jsou ženy nuceny cestovat dále a pracovat déle za menší výdělek. Nouze je nutí činit obtížná rozhodnutí, například že přestanou posílat děti do školy nebo že vyberou člena rodiny, kterému nejméně uškodí, když nedostane jídlo.

V mnoha domácnostech po celém světě jsou ženy středobodem zajišťování vody, potravin a energie – a proto jsou často důvěrně obeznámeny se všemi problémy a jejich potenciálním řešením. Při rozhovorech se ženami z celého světa se dozvídáme o jejich potížích, ale slyšíme i jejich nápady, z nichž mnohé by se daly realizovat, a usnadnit tak změnu. Ženy jsou nejpřesvědčivějšími zastánkyněmi řešení, která potřebují, a proto by měly stát v popředí rozhodování o trvale udržitelném rozvoji a zmírňování klimatických změn.

V nadcházejících týdnech, během 59. zasedání Komise pro postavení žen v New Yorku, zhodnotí mezinárodní společenství dosažený pokrok při plnění závazků daných před 20 lety v Pekingu a stanoví, kde je zapotřebí ještě větší úsilí.

Letošní rok bude klíčový. Díky červencové konferenci o financování rozvoje, zářijovému Zvláštnímu summitu pro cíle trvale udržitelného rozvoje a prosincové konferenci OSN o klimatických změnách máme příležitost plně začlenit rovnost pohlaví a poskytnutí větší moci ženám do úsilí o podporu trvale udržitelného rozvoje a do boje proti klimatickým změnám.

My tři se každé ráno probouzíme s myšlenkami na to, jak toho dosáhnout. Měl by to tak dělat každý. Vyzýváme všechny ženy a muže, aby se k nám připojili, aby bylo jejich hlasy slyšet a aby využili této příležitosti k dosažení spravedlivé a rovnoprávné budoucnosti pro všechny.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

https://prosyn.org/FsJNOQgcs