macron5_world leaders

Zielona Transformacja, Która Nie Pozostawia Nikogo w Tyle

PARYŻ - Pilnie pracujemy nad tym, aby zapewnić więcej ludziom oraz planecie. Wielokrotne, nakładające się na siebie wstrząsy nadwyrężyły zdolność krajów do radzenia sobie z głodem, ubóstwem i nierównościami oraz do budowania odporności i inwestowania w przyszłość. Słabe punkty zadłużenia w krajach o niskim i średnim dochodzie stanowią poważną przeszkodę dla ich ożywienia gospodarczego i zdolności do dokonywania krytycznych inwestycji długoterminowych.

Pilnie pracujemy nad zwalczaniem ubóstwa i nierówności. Szacuje się, że w ciągu ostatnich trzech lat 120 milionów ludzi popadło w skrajne ubóstwo i wciąż jesteśmy daleko od osiągnięcia naszych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ-tu do 2030 roku. Powinniśmy zatem umieścić ludzi w centrum naszej strategii zwiększania dobrobytu ludzi na całym świecie.

Chcemy systemu, który lepiej zaspokaja potrzeby rozwojowe oraz podatność na zagrożenia - obecnie zwiększoną przez zagrożenia klimatyczne, które mogą jeszcze bardziej osłabić zdolność krajów do eliminacji ubóstwa i osiągnięcia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zmiany klimatu spowodują większe i częstsze katastrofy oraz nieproporcjonalnie wpłyną na najbiedniejsze i najbardziej narażone populacje na całym świecie. Wyzwania te przekraczają granice i stanowią egzystencjalne zagrożenie dla społeczeństw i gospodarek.

Chcemy, aby nasz system przynosił więcej korzyści planecie. Przejście do świata "zerowego netto" oraz cele porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu stanowią dla tego pokolenia szansę na odblokowanie nowej ery zrównoważonego globalnego wzrostu gospodarczego. Wierzymy, że sprawiedliwa transformacja ekologiczna, która nie pozostawia nikogo w tyle, może być potężną siłą łagodzącą ubóstwo i wspierającą zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Wymaga to długoterminowych inwestycji wszędzie, aby zapewnić, że wszystkie kraje będą w stanie wykorzystać tę szansę. Zainspirowani historycznymi Globalnymi Ramami Bioróżnorodności Kunming-Montreal, potrzebujemy również nowych modeli ekonomicznych, które uznają ogromną wartość przyrody dla ludzkości.

Jesteśmy przekonani, że redukcja ubóstwa i ochrona planety to zbieżne cele. Musimy skupić się na sprawiedliwymi i sprzyjającymi włączeniu społecznemu zmianami, aby zapewnić, że osoby ubogie i najsłabsze będą mogły w pełni czerpać korzyści z tej szansy, zamiast nieproporcjonalnie ponosić jej koszty. Zdajemy sobie sprawę, że kraje mogą potrzebować różnych ścieżek transformacji zgodnie z limitem 1,5° Celsjusza z porozumienia paryskiego, w zależności od uwarunkowań krajowych. Nie będzie transformacji, jeśli nie będzie solidarności, możliwości gospodarczych lub zrównoważonego wzrostu, aby ją sfinansować.

My, przywódcy różnych gospodarek na świecie, jesteśmy zjednoczeni w naszej determinacji do wypracowania nowego globalnego konsensusu. Wykorzystamy Paryski Szczyt w Sprawie Nowego Globalnego Paktu Finansowego w dniach 22-23 czerwca jako decydujący moment polityczny, aby odzyskać korzyści rozwojowe utracone w ostatnich latach i przyspieszyć postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym sprawiedliwej transformacji. Nasza strategia jest jasna: zobowiązania rozwojowe i klimatyczne powinny zostać wypełnione i zgodnie z Programem Działań z Addis Abeby musimy wykorzystać wszystkie źródła finansowania, w tym oficjalną pomoc rozwojową, zasoby krajowe i inwestycje prywatne.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Realizacja tego konsensusu powinna rozpocząć się od istniejących zobowiązań finansowych. Wspólne cele w zakresie finansowania działań związanych z klimatem muszą zostać osiągnięte w 2023 r. Należy również osiągnąć nasze globalne ambicje w wysokości 100 mld USD dobrowolnych wkładów dla krajów najbardziej potrzebujących, poprzez przekierowanie specjalnych praw ciągnienia lub równoważnych wkładów budżetowych.

Żaden kraj nie powinien czekać latami na redukcję zadłużenia. Potrzebujemy większej i bardziej terminowej współpracy w zakresie zadłużenia, zarówno dla krajów o niskich, jak i średnich dochodach. Zaczyna się to od szybkiego znalezienia rozwiązań dla krajów borykających się z zadłużeniem.

Najważniejszym priorytetem jest kontynuacja ambitnej reformy naszego systemu wielostronnych banków rozwoju, w oparciu o istniejącą dynamikę. Zwracamy się do banków rozwoju o podjęcie odpowiedzialnych kroków, aby zrobić znacznie więcej z istniejącymi zasobami i zwiększyć możliwości finansowania oraz mobilizację kapitału prywatnego w oparciu o jasne cele i strategie w zakresie wkładu finansowania prywatnego i mobilizacji zasobów krajowych. Te zasoby finansowe są niezbędne, ale reforma ta dotyczy znacznie więcej niż tylko pieniędzy. Powinna ona zapewnić bardziej skuteczny model operacyjny, oparty na podejściu krajowym. Potrzebujemy również, aby nasze banki rozwoju współpracowały jako ekosystem ściśle z innymi agencjami publicznymi i uprawnionymi funduszami pionowymi, a także, w stosownych przypadkach, z filantropami, państwowymi funduszami majątkowymi, finansami prywatnymi i społeczeństwem obywatelskim, gdzie jest to właściwe, aby zapewnić największy wpływ.

Technologia, umiejętności, zrównoważony rozwój oraz inwestycje publiczne i prywatne będą podstawą naszych partnerstw w celu pomocy przy transferze technologii i swobodnego przepływu talentów naukowych i technologicznych oraz przyczynienia się do inkluzywnej, otwartej, sprawiedliwej i niedyskryminacyjnej gospodarki. Będziemy promować program zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu inwestycji w gospodarkach rozwijających się i wschodzących, w oparciu o lokalną gospodarczą wartość dodaną i lokalną transformację, taką jak łańcuchy wartości nawozów. To kompleksowe podejście będzie wymagało nowych wskaźników w celu aktualizacji naszych instrumentów rozliczalności.

Finanse publiczne pozostaną niezbędne do osiągnięcia naszych celów. Powinniśmy zacząć od wzmocnienia naszych instrumentów (Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, funduszu powierniczego MFW na rzecz ograniczania ubóstwa i wzrostu oraz funduszu powierniczego na rzecz odporności i zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, Zielonego Funduszu Klimatycznego i innych okien koncesyjnych naszych banków, a także globalnej tarczy przed zagrożeniami klimatycznymi). Przyznajemy jednak, że osiągnięcie naszych celów rozwojowych i klimatycznych będzie wymagało nowych, innowacyjnych i zrównoważonych źródeł finansowania, takich jak wykup długów, zaangażowanie sektorów, które prosperują dzięki globalizacji, oraz bardziej zaufane rynki kredytów węglowych i bioróżnorodności. Dotyczy to walki z głodem, ubóstwem i nierównościami; adaptacji do zmian klimatu; oraz wysiłków na rzecz zapobiegania, minimalizowania i naprawienia strat i szkód.

Ważnym priorytetem jest zwiększenie odporności poprzez kompleksowy zestaw instrumentów finansowych. Potrzebujemy silniejszej globalnej sieci bezpieczeństwa, opartej na wcześniej uzgodnionych podejściach, aby dostosować się do zmian klimatu i łagodzić ich skutki, zwłaszcza w przypadku klęsk żywiołowych. Wiąże się to z mechanizmami odraczania skutków zmian klimatu i innymi mechanizmami odpornymi na klęski żywiołowe, sieciami ubezpieczeniowymi i finansowaniem reagowania kryzysowego, w tym bardziej stabilnym modelem finansowania pomocy humanitarnej.

Osiągnięcie naszych celów rozwojowych, w tym łagodzenie skutków zmiany klimatu, będzie również zależeć od zwiększenia przepływów kapitału prywatnego. Wymaga to zwiększonej mobilizacji sektora prywatnego z jego zasobami finansowymi i siłą innowacyjną, zgodnie z założeniami inicjatywy G20 Compact with Africa. Wymaga to również poprawy otoczenia biznesowego, wdrożenia wspólnych standardów i odpowiedniego budowania potencjału, a także zmniejszenia postrzeganego ryzyka, takiego jak na rynkach walutowych i kredytowych. Wymagać to będzie wsparcia publicznego, a także udostępniania wiarygodnych danych. Ogólnie rzecz biorąc, nasz system musi obniżyć koszt kapitału na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez zieloną transformację w gospodarkach rozwijających się i wschodzących.

Nasza wspólna praca polega na solidarności i wspólnym działaniu, aby zmniejszyć wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się i zrealizować naszą globalną agendę. Będziemy nadal naciskać na postęp, wykorzystując inne ważne wydarzenia, w tym szczyty G20 w Indiach i Brazylii, Szczyt SDG oraz konferencje COP, począwszy od COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w tym roku. We wszystkich naszych nadchodzących międzynarodowych pracach i negocjacjach będziemy dążyć do podjęcia konkretnych działań, które spełnią obietnicę SDGs, dla naszego dobrobytu, ludzi i planety.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/mI0cv1Wpl