shoukry2_BOBB MURIITHIAFP via Getty Images_drought BOBB MURIITHI/AFP via Getty Images

Nadchodzi Fundusz Strat i Szkód Klimatycznych

KAIR - Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP27), która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w egipskim Szarm el-Szejk, zakończyła się historycznym sukcesem w postaci zawartego w ostatniej chwili porozumienia w sprawie utworzenia funduszu "strat i szkód". Decyzja o zaoferowaniu wsparcia finansowego krajom szczególnie narażonym na najgorsze skutki globalnego ocieplenia była niezwykłym osiągnięciem, które odbiło się echem na całym świecie. Ale w miarę jak przechodzimy od ustanowienia funduszu do jego wdrożenia, pozostają ważne pytania.

Jaki jest realistyczny cel finansowania? Kto otrzyma pomoc finansową? Które podmioty będą miały ostateczny głos w sprawie funduszu?

Gdy zbliżamy się do półmetka między COP27 a COP28 w Dubaju, społeczność międzynarodowa musi zająć się tymi krytycznymi kwestiami w duchu konstruktywnego multilateralizmu, który ożywiał obrady w Szarm el-Szejk. Rządy, aktywiści i zainteresowani obywatele byli w stanie porozumieć się w sprawie tego kluczowego elementu sprawiedliwości klimatycznej, a teraz musimy wykazać się takim samym poziomem współpracy, aby odnieść sukces.

W marcu prezydencja COP27 zorganizowała pierwsze spotkanie Komitetu Przejściowego w Luksorze w Egipcie, aby rozpocząć prace nad operacjonalizacją funduszu. Skład komitetu zapewnił różnorodność głosów, a złożone kwestie zostały omówione w konstruktywnym duchu współpracy.

Trzydniowe spotkanie zakończyło się przyjęciem planu pracy zawierającego merytoryczne i proceduralne etapy w celu dostarczenia możliwych do zrealizowania zaleceń na długo przed COP28. Ponadto plan określa, w jaki sposób komitet skupi się na wszystkich elementach swoich mandatowych zaleceń na każdym spotkaniu, stopniowo dążąc do konsensusu.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu definiuje straty i szkody jako szkody spowodowane zmianami klimatu wywołanymi przez człowieka. Rozwiązania mające na celu opóźnienie, zminimalizowanie lub zapobieganie takim szkodom dla wrażliwych społeczności na całym świecie muszą być również generowane przez człowieka. Naszym wspólnym obowiązkiem jest wdrażanie skutecznych polityk w celu zwalczania globalnego ocieplenia, a także łagodzenia cierpienia i zapewniania wsparcia finansowego ludziom, których życie zostało zakłócone przez rosnące temperatury.

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
PS_Quarterly_Q2-24_1333x1000_No-Text

Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes

The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.

Subscribe Now

Spotkania Komitetu Przejściowego zostały zaprojektowane właśnie w tym celu: aby omówić skuteczne metody i warunki, które przekształcą koncepcję funduszu strat i szkód w namacalną rzeczywistość, jednocześnie identyfikując luki w istniejącym systemie finansowania klimatycznego. Wnioski i żądania są obecnie analizowane i rozpatrywane przed sfinalizowaniem mechaniki w celu zapewnienia właściwego wdrożenia.

Fundusz - wspierany przez szerokie grono interesariuszy z sektora rządowego, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego - ma na celu uwzględnienie krótko-, średnio- i długoterminowych skutków zmian klimatu w krajach rozwijających się. Zapewni on zasoby finansowe i technologiczne do reagowania na straty i szkody spowodowane zarówno nagłymi, jak i powolnymi zdarzeniami. Może to oznaczać systemy wczesnego ostrzegania, redukcję ryzyka katastrof lub odbudowę ekosystemu.

Jako twórca funduszu, Egipt jest zaangażowany w zapewnienie jego skuteczności, przejrzystości oraz dostępności. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszystkie zainteresowane strony muszą w pełni współpracować, aby zrealizować swoje cele i dokonać znaczącej zmiany w społecznościach najbardziej dotkniętych globalnym ociepleniem. Ciężar zmian klimatycznych jest nierówny, a my mamy szansę stworzyć znacznie bardziej sprawiedliwą i zwiększającą stabilność równowagę.

Fundusz strat i szkód stanowi duży krok naprzód, ale to nie wystarczy. Musimy nadal niestrudzenie pracować nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych - głównej przyczyny zmian klimatu. Można to osiągnąć poprzez przyspieszenie przejścia na czystą energię, wzmocnienie pozycji społeczności w celu dostosowania ich źródeł utrzymania oraz przestrzeganie zaleceń naukowych zgodnie z zasadami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym.

Jednocześnie istnieje pilna potrzeba stworzenia działającego funduszu strat i szkód, który spełni obietnice złożone podczas COP27. Afryka Wschodnia i Sahel doświadczają obecnie poważnych susz spowodowanych zmianami klimatycznymi wywołanymi przez człowieka, które doprowadziły do niewielkich opadów deszczu, a także zwiększonej ewapotranspiracji roślin i gleby. Z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego wiele osób w dotkniętych krajach jest wewnętrznie przesiedlonych lub zostało zmuszonych do migracji, co podkreśla destrukcyjne skutki globalnego ocieplenia i coraz bardziej ograniczoną zdolność zarówno natury, jak i ludzkości do przystosowania się do nich.

Nowo utworzony fundusz pozostanie głównym priorytetem w dyskusjach klimatycznych, a kluczowe znaczenie ma przystąpienie do COP28 z jasną strategią skutecznego wdrażania. Musimy podejść do tego zadania z jednolitym poczuciem celu. Tylko pracując razem i dopracowując szczegóły, możemy zacząć zajmować się ogromnymi nierównościami związanymi z kryzysem. Ale biorąc pod uwagę znaczenie tego zadania, jestem przekonany, że odniesiemy sukces.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/S3PbF5gpl