munday1_Gina FerazziLos Angeles Times via Getty Images_californiafire Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images

Jak Lepsze Dane Klimatyczne Mogą Pomóc Rynkowi Komunalnemu

LONDYN - Pandemia COVID-19 zwiększyła świadomość możliwości zdarzeń tzw. „zielonego łabędzia” i możliwości lepszego przewidywania zarówno chronicznych, jak i nagłych zagrożeń, w tym związanych ze zmianami klimatu. Analiza scenariuszy, wykorzystująca prognozy klimatyczne ze znormalizowanych modeli może zatem stać się bardziej istotnym źródłem informacji pomagającym ocenę ryzyka.

A dokładniej - analiza scenariuszy i lepsze dane mogą pomóc w lepszym zrozumieniu długoterminowych wyzwań stojących przed emitentami obligacji komunalnych w Stanach Zjednoczonych, a także pomóc w przeprowadzeniu analizy możliwych zagrożeń klimatycznych, przed którymi stoją amerykańskie miasta. Więcej informacji umożliwiłoby emitentom wykazanie siły ich strategii przystosowania się do zmiany klimatu i odporności, a także środków ograniczających ryzyko oraz sposobu finansowania takich środków - a wszystko to może przyczynić się do większej (i bardziej porównywalnej oraz użytecznej) informacji.

Takie wysiłki są ważne, ponieważ ryzyko klimatyczne może mieć coraz większe znaczenie dla wielu emitentów komunalnych w USA. Naszym zdaniem na rynku obligacji komunalnych w USA o wartości 3,8 bln USD od jakiegoś czasu brakowało istotnych informacji na temat tych zagrożeń. Alternatywne dane mogą bardziej skupić się na obszarach, w których fizyczne zagrożenia klimatyczne mogą być bardziej wyraźne i mogą uświadomić korzyści wynikające z lepszego i bardziej porównywalnego ujawniania informacji.

Nasze badania pokazują, że wiele obszarów w USA jest narażonych na chroniczne zagrożenia klimatyczne, które z coraz większym prawdopodobieństwem pojawią się w perspektywie średnio- i długoterminowej. Na przykład przewiduje się, że niedobór wody dotknie 38% obszarów w USA do 2050 r. w scenariuszu silnych warunków klimatycznych, stanowiąc poważne wyzwanie dla miejskich przedsiębiorstw wodociągowych, publicznych przedsiębiorstw energetycznych i samorządów lokalnych.

W międzyczasie ryzyko upałów prawdopodobnie będzie nadal rosło w całych Stanach Zjednoczonych; a Floryda będzie szczególnie narażona na negatywne skutki gospodarcze, w tym zmniejszoną wydajność pracowników. Pożary - często wywoływane przez wysokie letnie temperatury i niskie opady - już teraz okazują się zagrożeniem, zwłaszcza w stanach zachodnich i południowo-wschodnich, gdzie zwiększają koszty transportu, obciążająsieciużytecznościpublicznej i niszczą lokalne gospodarki.

Na dodatek, ryzyko podniesienia się poziomu morza i powodzi rzecznych jest najpoważniejsze w Luizjanie, gdzie - jak się spodziewamy - znajdzie się największa liczba powiatów dotkniętych skutkami tych klimatycznych zmian do roku 2050. Podmioty komunalne w powiatach zagrożonych powodzią mogą stanąć w obliczu rosnących kosztów związanych z budową nowych budynków i infrastruktury odpornych na zmiany klimatyczne. Jeśli gminy na obszarach wysokiego ryzyka nie przyjmą strategii finansowych lub strategii adaptacji i odporności, będą one narażone na istotne zagrożenia, które - jeśli nie zostaną złagodzone - mogą negatywniewpłynąćnaichzdolnośćkredytową.

Gminy, miasta i okolice w USA są lepiej zaznajomione z poważnymi zagrożeniami klimatycznymi, takimi jak ekstremalne zjawiska pogodowe. Jednak dla niektórych najpoważniejsze zagrożenia klimatyczne będą prawdopodobnie raczej chronicznymi niż jednorazowymi katastrofami naturalnymi. Ponadto dłuższe ramy czasowe chronicznych problemów są czasami niezgodne z okresami prognozowania finansowego wielu emitentów.

Ta niewspółosiowość jest potęgowana przez trudność w ocenie rozmiarów zagrożeń i określeniu okresu, w którym mogą się one nasilać. Ponadto skuteczność potencjalnych środków łagodzących - oraz ich czas, koszt i finansowanie - dodaje kolejną warstwę złożoności i niepewności. Może to utrudniać zrozumienie i ilościowe określenie zakresu potencjalnych skutków zagrożeń klimatycznych oraz zmian, które gminy mogłyby wprowadzić, aby wspierać odporność.

Aby sprostać temu wyzwaniu S&P Global Ratings analizuje wykorzystanie danych z naszej siostrzanej firmy Trucost do rozważenia potencjalnego narażenia gmin w USA na długoterminowe zagrożenia klimatyczne, analizując różne potencjalne scenariusze klimatyczne. Te ulepszone dane i analiza mogłyby umożliwić głębszą analizę ryzyka i sprzyjać dialogowi na temat tego, jak podmioty postrzegają potencjalne przyszłe ryzyka, a także jakie środki mogą rozważyć, aby się przygotować.

Zdolność kredytowa gminy może z czasem ulec osłabieniu, jeśli nie złagodzone zostanie ryzyko klimatyczne za pomocą innych czynników kredytowych, takich jak planowanie kapitałowe i finansowe lub koordynacja z innymi podmiotami rządowymi. Analiza scenariuszowa może zidentyfikować istotne ryzyka i szanse zanim się pojawią, symulować odporność organizacyjną i pomóc ocenić, czy inne czynniki mogą w wystarczającym stopniu złagodzić długoterminowe ryzyko klimatyczne emitenta.

Jednocześnie zastosowanie różnych scenariuszy (w tym testów warunków skrajnych w przypadku bardziej ekstremalnych scenariuszy) może dać emitentom szansę wykazania solidności ich obecnych lub planowanych strategii adaptacyjnych. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum amerykańskich emitentów komunalnych, wzbogacona pula danych i bardziej spójne ujawnianie przez amerykańskie jednostki miejskie potencjalnych zagrożeń mogłoby usprawnić ocenę związku między różnymi potencjalnymi fizycznymi zagrożeniami i czynnikami ograniczającymi ryzyko a jakością kredytu.

Grupa zadaniowa ds. ujawnień finansowych związanych z klimatem sugeruje wykorzystanie dostępnych scenariuszy z PiątegoRaportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (AR5). Odzwierciedlają one cztery możliwe ścieżki emisji gazów cieplarnianych (GHG) (znane jako reprezentatywne ścieżki koncentracji lub RCP) i możliwe scenariusze do 2100 r. Każdy scenariusz określa poziom stężenia GHG w atmosferze, powodując związaną z tym zmianę średniej globalnej temperatury (w porównaniu z historycznym punktem odniesienia z lat 1986-2005). Pozwala to na większą standaryzację w raportowaniu ryzyka klimatycznego.

Ulepszona i ujednolicona sprawozdawczość mogłaby pomóc gminom w USA w porównywaniu się z innymi, którzy borykają się z podobnymi zagrożeniami klimatycznymi i w zidentyfikowaniu długoterminowych wyzwań. Obecnie nie ma jednak znaczących inicjatyw w tym zakresie na rynku finansów publicznych USA. W przypadku braku standardu branżowego lub sektorowego oraz najlepszych praktyk lub wymogów regulacyjnych, ulepszone ujawnianie informacji przez emitentów lub niezależnych dostawców danych mogłoby ułatwić analizę porównawczą zakresu możliwych ekspozycji na ryzyko fizyczne, a także rzeczywiste i planowane środki ich ograniczenia.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/zlNwrd6pl