0

Klimatické změny v epicentru

OUAGADOUGOU – Burkina Faso se nachází v srdci Sahelu, což znamená, že z hlediska klimatických změn jde o jednu z nejzranitelnějších zemí světa. Její farmáři možná nevědí mnoho o fyzikálních příčinách globálního oteplování, ale znají jeho dopady – v neposlední řadě obrovskou proměnlivost dešťových srážek od sucha po záplavy, která vede ke ztrátám na úrodě, erozi pastvin a potravinovým krizím.

V důsledku toho získává už několik let na významu koncept trvale udržitelného zemědělství, a to jak mezinárodně, tak i v Burkině Faso. Tento termín figuruje v politické rozpravě a stal se klíčovým přístupem ke globálnímu zemědělskému rozvoji. Trvalá udržitelnost je dnes skutečně hnací silou v zemědělství – stejně důležitou, jako byla v předchozích desetiletích produktivita.

Koncept trvale udržitelného zemědělství je neodmyslitelně provázaný s konceptem trvale udržitelného rozvoje, jenž byl poprvé definován v roce 1987 jako model hospodářského růstu, který „naplňuje potřeby současnosti, aniž by narušil schopnost budoucích generací naplňovat své vlastní potřeby“.

Trvale udržitelné zemědělství se definuje jako takový typ zemědělské činnosti, který zajišťuje co nejefektivnější využívání a ochranu vnitřních i vnějších zdrojů, je ekologicky zdravý (to znamená, že spíše zlepšuje, než zhoršuje životní prostředí) a je ekonomicky životaschopný, takže nabízí rozumné výnosy ze zemědělských investic.

Bližší pohled na obě definice nás vede k závěru, že trvale udržitelný rozvoj nemůže existovat bez trvale udržitelného zemědělství. V Burkině Faso trvale udržitelné zemědělství výrazně figuruje – protože je to nutné – v rozvojové politice a strategiích země.

V roce 2012 schválila Burkina Faso Národní politiku trvale udržitelného rozvoje, která se stala klíčovým nástrojem pro realizaci vize formulované ve Strategii pro urychlený růst a trvale udržitelný rozvoj. Tato vize popisuje „produktivní ekonomiku, jež urychluje růst, zvyšuje životní úroveň a zkvalitňuje a chrání životní prostředí i životní podmínky prostřednictvím moudrého a efektivního vládnutí“.

Závazek k trvale udržitelnému zemědělství všeobecně sdílejí všichni, kdo se podílejí na zemědělské činnosti v Burkině Faso. Národní konference Valného shromáždění pro zemědělství a potravinovou bezpečnost, která se konala v listopadu 2011, přijala za svůj následující cíl: „Do roku 2025 bude zemědělská činnost v Burkině Faso moderní, konkurenceschopná i trvale udržitelná a potáhne růst. Bude založena na rodinných farmách a efektivních zemědělských podnicích a bude všem občanům zaručovat přístup k potravinám, které potřebují k vedení zdravého a aktivního života.“ Podobně si Národní program pro venkovské oblasti Burkiny Faso klade za cíl „přispívat trvale udržitelným způsobem k potravinové a výživové bezpečnosti, k silnému hospodářskému růstu a ke snižování chudoby“.

Další odzkoušenou a osvědčenou zemědělskou praxí v Burkině Faso je integrované řízení výroby. Cílem je trvale udržitelným způsobem zlepšit produktivitu malozemědělců, vybavit je znalostmi a chápáním, které jsou potřebné k efektivnímu provozu, a přitom respektovat lidské zdraví a životní prostředí. Tato politika vyvolala změny chování týkající se správy přírodních zdrojů a využívání zemědělských vstupů, jako jsou pesticidy.

Trvale udržitelné zemědělství změnilo farmaření v Burkině Faso k lepšímu. Zde i jinde představuje klíč k naší schopnosti postavit se klimatickým změnám a vybudovat si odolnost vůči potravinové a výživové nejistotě, poněvadž respektuje půdu a je dlouhodobě mnohem efektivnější než průmyslové zemědělství. Trvale udržitelné postupy navíc znovu potvrzují hodnotu malých rodinných holdingů, které v zemích jako Burkina Faso produkují téměř veškerou domácí nabídku potravin.

Státy jako Burkina Faso však nemohou řešit klimatické změny samy. A ani by neměly: k suchům a záplavám zde i jinde dochází převážně kvůli klimatickým nerovnováhám zapříčiněným průmyslovou činností, při níž se uvolňují skleníkové plyny. Jsme oběťmi jevu způsobovaného zejména rozvinutými zeměmi – jevu, který brzdí náš vlastní rozvoj. Máme-li brát definici trvale udržitelného rozvoje vážně, pak ti, kdo nesou zodpovědnost za současný stav, musí pomoci také, a to zejména tím, že přispějí na úhradu adaptačních nákladů, které nyní země jako Burkina Faso nesou.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.