0

Klimaatverandering aan de basis

OUAGADOUGOU – Burkina Faso ligt in het centrum van de Sahel, wat betekent dat het een van ’s werelds kwetsbaarste landen is als het om klimaatverandering gaat. De boeren weten er misschien weinig over de fysieke oorzaken van de opwarming van de aarde, maar ze kennen wel de gevolgen; niet in het minst de grote variatie in regenval, van droogte tot overstromingen, die leidt tot misoogsten, de erosie van weilanden en voedselcrises.

Als resultaat hiervan wint het concept van duurzame landbouw al jaren terrein, zowel internationaal als in Burkina Faso. Het begrip komt aan bod in het politieke debat en is een sleutelbenadering geworden van de mondiale landbouwontwikkeling. Duurzaamheid is nu zelfs een drijvende kracht geworden in de landbouw, en net zo belangrijk als productiviteit dat was in de vorige decennia.

Het concept duurzame landbouw is onlosmakelijk verbonden aan dat van duurzame ontwikkeling, voor het eerst omschreven in 1987 als een model voor economische groei ‘dat tegemoetkomt aan de behoeftes van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeftes te voldoen in gevaar te brengen’.

Duurzame landbouw wordt gedefinieerd als een type landbouw dat garandeert dat interne en externe hulpbronnen zo efficiënt mogelijk gebruikt en geconserveerd worden, dat ecologisch houdbaar is (het verbetert het milieu in plaats van dat het beschadigt) en economisch levensvatbaar is met redelijke winsten op landbouwinvesteringen.

Een nauwkeurige analyse van beide definities leidt ons tot de conclusie dat er geen duurzame ontwikkeling mogelijk is zonder duurzame landbouw. En in Burkina Faso komt duurzame ontwikkeling dan ook, zoals het hoort, prominent voor het in ontwikkelingsbeleid en -strategie van het land.

In 2012 nam Burkina Faso het Nationaal Beleid voor Duurzame Ontwikkeling aan, wat een cruciaal middel is geworden om de visie uiteengezet in de Strategie voor Versnelde Groei en Duurzame Ontwikkeling te realiseren. Deze visie beschrijft ‘een productieve economie die de groei versnelt, de levenstandaard verhoogt, de leefomgeving en -omstandigheden verbetert en beschermt door middel van wijs en efficiënt bestuur’.

Alle belanghebbenden in de landbouwsector in Burkina Faso delen een breed engagement aan duurzame landbouw. De nationale conferentie van de Algemene Vergadering voor Landbouw en Voedselveiligheid die werd gehouden in november 2011 omarmde de volgende doel: ‘In 2025, zullen boerderijen modern, concurrerend en duurzaam zijn en stuwen ze de groei. Dit zal gebaseerd zijn op familieboerderijen en efficiënte landbouwbedrijven en zal garanderen dat alle burgers toegang hebben tot het voedsel dat ze nodig hebben om gezonde, actieve levens te leiden.’ Het doel van Burkina Faso’s Nationale Programma voor Plattelandsgebieden is eveneens om ‘op een duurzame manier bij te dragen aan voedsel- en voedingsveiligheid, aan een sterke economische groei en het verminderen van armoede.’

Een andere beproefde landbouwmethode in Burkina Faso is het geïntegreerde management van de productie. Het doel is om de productiviteit van kleine boeren op een duurzame manier te vergroten en ze uit te rusten met de kennis die en het begrip dat ze nodig hebben om efficiënt te opereren terwijl de menselijke gezondheid en het milieu gerespecteerd worden. Dit beleid heeft voor een gedragsverandering in het beheer van natuurlijke hulpbronnen en het gebruik van landbouwmiddelen zoals pesticides gezorgd.

Duurzame landbouw heeft de landbouwsector ten goede veranderd. Hier en elders is het de sleutel tot ons vermogen om met klimaatverandering om te gaan en weerstand op te bouwen tegen voedsel- en voedingsonveiligheid, omdat deze de aarde respecteert en op de lange termijn veel effectiever is dan industriële landbouw. Bovendien herwaarderen duurzame methodes de waarde van kleine door families bestierde boerenbedrijven die, in landen als Burkina Faso, bijna de gehele binnenlandse voedselvoorziening produceren.

Maar landen als Burkina Faso kunnen de klimaatverandering niet in hun eentje aanpakken. Ook is dit niet hun taak: droogte en overstromingen hier en elders komen grotendeels voort uit klimaatonevenwichtigheden veroorzaakt door industriële activiteiten die broeikasgassen voortbrengen. We zijn slachtoffers van een fenomeen dat hoofdzakelijk door ontwikkelde landen veroorzaakt wordt; een fenomeen dat onze eigen ontwikkeling tegenhoudt. Als we de definitie van duurzame ontwikkeling serieus willen nemen, moeten degenen die verantwoordelijk zijn voor deze situatie ook meehelpen, vooral door het bijdragen aan de aanpassingskosten waarmee landen zoals Burkina Faso nu te maken hebben.

Vertaling Melle Trap