7

Data pro rozvoj

NEW YORK – Datová revoluce svižně proměňuje všechny oblasti společnosti. K organizaci voleb se využívá biometrických údajů, pomocí satelitního snímkování se sledují lesy, bankovnictví přešlo z kamenných poboček do chytrých telefonů a rentgenové snímky hodnotí zdravotníci na druhém konci světa. S trochou investic a prozíravosti, jež pojmenovala nová zpráva o Datech pro rozvoj, vypracovaná Sítí řešení pro udržitelný rozvoj (SDSN) při OSN, může datová revoluce vyvolat revoluci udržitelného rozvoje a urychlit pokrok směřující k ukončení chudoby, podpoře sociálního začleňování a ochraně životního prostředí.

Světové vlády na zvláštním summitu Organizace spojených národů 25. září přijmou nové Cíle udržitelného rozvoje (CUR). Tato událost bude zřejmě největším shromážděním světových lídrů v dějinách, neboť společné cíle, jimiž se bude řídit globální rozvojové úsilí do roku 2030, schválí asi 170 hlav států a vlád. Jistěže, schválit cíle je snazší než je splnit. Budeme proto potřebovat nové nástroje, včetně nových datových systémů, abychom CUR do roku 2030 učinili skutečností. Vlády, podniky i skupiny občanské společnosti by při rozvoji těchto nových datových systémů měly sledovat čtyři různé účely.

První a nejdůležitější jsou data pro poskytování služeb. Datová revoluce dává vládám a podnikům nové a výrazně zdokonalené možnosti jak poskytovat služby, bojovat proti korupci, omezovat byrokracii a garantovat dostupnost v dříve odříznutých místech. Už dnes informační technologie revolučně mění poskytování zdravotní péče, vzděláván��, veřejnou správu, infrastrukturu (příkladem je předplacený odběr elektřiny), bankovnictví, reakce na mimořádné události a mnoho dalšího.

Druhým účelem jsou data pro veřejnou správu. Úřady dnes mají možnost provozovat informační systémy, které je v reálném čase informují o aktuálním stavu veřejných zařízení, dopravních sítí, služeb nouzové pomoci, dohledu nad veřejným zdravím, násilné zločinnosti a řady dalšího. Jejich fungování může zlepšit také zpětná vazba od občanů, třeba u davového sběru dopravních informací od řidičů. Geografické informační systémy (GIS) umožňují monitoring v reálním čase napříč místními samosprávnými celky a oblastmi v odlehlých regionech.

Třetím účelem jsou data pro vymáhání zodpovědnosti vlád a firem. Je otřepanou frází, že veřejná správa se s kvalitou práce nepáře, zastírá mezery v poskytovaných službách, zveličuje svou výkonnost či v nejhorších případech jednoduše krade, pokud jí to prochází. Mnohé podniky nejsou o mnoho lepší. Datová revoluce může pomoci zajistit, aby široká veřejnost a zamýšlení adresáti veřejných a soukromých služeb měli k dispozici ověřitelná data. Když nebudou služby zajištěny podle plánu (třeba kvůli úzkému místu ve struktuře či korupci v dodavatelském řetězci), datový systém umožní veřejnosti problémy odhalit a vést vlády či firmy k zodpovědnosti.

Konečně by datová revoluce měla veřejnosti dát možnost sledovat, zdali už bylo dosaženo určitého globálního cíle či nikoliv. Rozvojové cíle tisíciletí (RCT), vzniklé v roce 2000, stanovily kvantitativní cíle pro rok 2015. Avšak přestože jsme v posledním roce RCT, stále nám chybí přesné poznatky o tom, zda jsou některé RCT splněny, vzhledem k absenci kvalitních a včasných dat. O stavu části nejdůležitějších RCT se referuje s několikaletým zpožděním. Podrobné údaje o chudobě například Světová banka zveřejnila naposledy roku 2010.

Datová revoluce dokáže takové dlouhé prodlevy ukončit a dramaticky zlepšit kvalitu dat. Tak například místo aby se úmrtnost počítala na základě průzkumů v domácnostech, které se uskuteční jednou za několik let, matriční úřady a základní statistiky mohou údaje o úmrtnosti shromažďovat v reálném čase, navíc s výhodou záznamu informace o příčině úmrtí.

Také údaje o chudobě by bylo možné shromažďovat za poměrně nízkých nákladů a s mnohem vyšší četností než dnes, pokud by papírové dotazníky nahradily mobilní telefony. Někteří analytici nadnesli, že využití mobilních telefonů by během deseti let mohlo srazit náklady dotazníkových průzkumů ve východoafrických zemích až o 60 %. Pro uspíšení sběru dat by po boku tradičních veřejnoprávních statistických úřadů mohly pracovat soukromé společnosti jako Gallup International.

Datová revoluce nabízí průlomové příležitosti pro poskytování služeb, management, vymáhání zodpovědnosti a ověřování údajů díky hustému ekosystému technologií, které různými způsoby shromažďují informace: dálkový průzkum a satelitní snímkování, biometrická data, sledování pomocí GIS, údaje od poskytovatelů služeb, průzkumy v domácnostech, sociální média, davový sběr informací a další.

Kvůli podpoře CUR by se taková data měla ve všech zemích zveřejňovat s vysokou četností – u klíčových cílů přinejmenším jednou ročně a u sektorů, kde má poskytování služeb zásadní význam (zdravotnictví, školství a podobně), v reálném čase. Do tohoto datového „ekosystému“ by se měly zapojit i soukromé společnosti, včetně telekomunikačních firem, společností zaměřených na sociální marketing, výzkumných agentur a dalších poskytovatelů informací.

SDSN se při přípravě nové zprávy spojila s několika partnerskými agenturami, aby vypracovaly „posouzení potřeb“ s ohledem na spuštění datové revoluce pro CUR. Zpráva nabízí akční plán, který staví na partnerstvích mezi národními statistickými soustavami a soukromými informačními firmami a dalšími nestátními poskytovateli dat. Jak zpráva zdůrazňuje, země s nízkými a nižšími středními příjmy budou potřebovat finanční pomoc, aby takové nové datové systémy dokázaly vytvořit.

Odhady nákladů jsou sice nutně předběžné, zejména v současné éře přelomových technologických změn, ale nová studie naznačuje, že důkladné datové systémy pro CUR si vyžádají přinejmenším miliardu dolarů ročně, aby pokryly všech 77 zemí s nízkými příjmy. Z této sumy by se zhruba polovina měla financovat prostřednictvím oficiální rozvojové pomoci, což si vyžádá nárůst o nejméně 200 milionů dolarů ročně nad současné dárcovské toky.

Nadešel čas na zvýšení závazku k takovému financování. V červenci se svět setká v Addis Abebě na konferenci Mezinárodní financování rozvoje a jen několik týdnů poté v sídle OSN, aby koncem září přijal CUR. Při rychlém konání před těmito dvěma zasedáními bude svět připraven odstartovat Cíle udržitelného rozvoje s datovými systémy, které potřebují k úspěchu.

Z angličtiny přeložil David Daduč