0

Jak mohou pitvy zachránit životy dětí

SEATTLE – Ve věku, kdy jsou data hojnější a dostupnější než kdy dřív, jsme zvyklí opírat svá rozhodnutí o co možná nejvíc důkazů. Čím důležitější rozhodnutí, tím horlivěji se ujišťujeme, že náš výzkum je důkladný a informace přesné.

Přesto co se týče jednoho z nesporně nejdůležitějšího rozhodování, s nímž se dnes potýkáme, máme velmi málo dat. V rámci Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů loni v září, se mezinárodní společenství zavázalo do roku 2030 u dětí ve věku do pěti let skoncovat s nemocemi, jimž lze předcházet. Přesto nám v regionech s nevyšší úmrtností scházejí nejzákladnější údaje o tom, proč děti umírají. Víme, že většinu úmrtí způsobují infekční nemoci, ale nevíme které. Při rozhodování, jak nejlépe alokovat finanční prostředky, postupujeme v zásadě naslepo.

Od roku 1990 jsme dětskou úmrtnost celosvětově snížili na polovinu, přesto na nemoci, jimž lze předcházet, stále umírá téměř šest milionů dětí ve věku do pěti let. Ke čtyřem z pěti dětských úmrtí dochází v subsaharské Africe nebo jižní Asii, kde je málo lékařů a ještě méně patologů. Standardní lékařská vyšetření příčiny úmrtí jsou zřídkavá. V mnoha případech neexistuje ani oficiální evidence zemřelých.

Když už se příčina úmrtí zjišťuje, je to téměř bez výjimky pomocí „slovní pitvy“. Na okolnosti úmrtí dítěte jsou dotázáni rodiče, obvykle tři měsíce po ztrátě potomka. Mohou být sice schopni uvést, že jejich dítě trpělo zrychleným dechem nebo průjmem, ale nedokážou nijak rozpoznat příčinu těchto symptomů.

Problém je ještě horší u bezmála 45 % úmrtí, k nimž dojde během prvního měsíce života. V těchto případech se příčina úmrtí často zaznamenává prostě jako „smrt novorozence,“ což je označení, které vůbec nenaznačuje, co onemocnění způsobilo. Taková informace je bezcenná a nedokáže pomoci předejít tomu, aby tatáž tragédie postila další rodiny.

Zkušenosti z úspěšných zdravotnických kampaní, například vykořenění obrny či potlačování eboly, ukazují, že prvotního pokroku lze sice dosáhnout relativně snadno, ale trvalé výsledky vyžadují enormní úsilí a velice přesná dohledová data. Právě s cílem sbírat tyto zásadní informace byl spuštěn program Preventivní dohled nad zdravotním stavem a úmrtností dětí, označovaný anglickou zkratkou CHAMPS.

Program CHAMPS – dlouhodobá iniciativa vedená Emoryho institutem globálního zdraví, k jejímž partnerům patří Mezinárodní asociace národních ústavů veřejného zdraví, Centra USA pro zvládání a prevenci nemocí a Pracovní skupina pro globální zdraví – bude nakonec zahrnovat asi 20 zařízení v oblastech s nejvyšší dětskou úmrtností. To nám umožní přesněji zaznamenávat příčiny úmrtí a sledovat pokrok při zavádění vakcinačních kampaní a dalších opatření.

Tato zařízení budou využívat novou techniku, která umožňuje odebírat drobné vzorky klíčových orgánů, například jater či plic, pomocí jehly a způsobí tedy minimální poškození těla zesnulého dítěte. Tyto vzorky budou následně odeslány k analýze do posílených místních laboratoří a referenčních center, aby poskytly přesnější a úplnější obrázek o všech příčinách úmrtí.

Existuje řada možných intervencí, u nichž víme, že by měly vliv na dětskou úmrtnost – například distribuce kyseliny listové, která zabraňuje vrozeným vadám, zavedení nových vakcín nebo včasnější léčba infekcí. CHAMPS zajistí informace potřebné k určení priorit mezi těmito opatřeními.

Každé zařízení dále přispěje k rozvoji schopností soustav veřejného zdravotnictví v partnerských zemích, neboť zajistí cenná data a odbornou podporu, která se rozsáhle uplatní i mimo snahu snížit dětskou úmrtnost. Dohledová centra budou například zdrojem dat nezbytných k boji s infekčními nemocemi, zajistí včasné upozornění na epidemie a všeobecně zlepší globální zdraví.

Iniciativa CHAMPS se teprve rodí. V současnosti vznikají zařízení, z nichž šest financuje Nadace Billa a Melindy Gatesových prostřednictvím prvotního grantu ve výši 73 milionů dolarů na první tři roky. K rozšíření sítě a jejímu dlouhodobému provozu bude zapotřebí získat další partnery a další prostředky. A bude trvat, než začnou být zřetelné přínosy.

Počáteční výsledky jsou ovšem povzbuzující. Obavy, že se rodiče budou zdráhat dovolit pitevní vyšetření svých potomků, se ukázaly jako neopodstatněné. Právě naopak, naše dosavadní zkušenosti ukazují, že rodiče mají velký zájem zjistit, co jejich dítěti přivodilo smrt. Do dobře zavedeného pilotního zařízení v jihoafrickém Sowetu se matky a otcové vracejí, aby se s výsledky testů seznámili – to je bezprecedentní míra zájmu.

Jsem přesvědčen, že ze všeho, na čem jsem se za dvacet let ve veřejném zdravotnictví podílel, může mít činnost CHAMPS vůbec největší účinek. Důkladné sledování příčin dětské úmrtnosti nám umožní přesněji zacílit léčbu a vstoupit do nové epochy, v níž úmrtí dětí, jimž lze předejít, budou opravdu věcí minulosti.

Z angličtiny přeložil David Daduč