6

Data a rozvoj

WASHINGTON, DC – Od přelomu století stojí mezinárodní rozvojová komunita sešikována za Rozvojovými cíli tisíciletí (RCT), které stanovují konkrétní mety v osmi klíčových okruzích, včetně chudoby, dětské úmrtnosti a nemocnosti, jichž má být dosaženo do roku 2015. Při formulaci rozvojové agendy pro období po roce 2015 má zásadní význam zjistit úspěšnost RCT – a určit oblasti, kde pokrok pokulhával. A k tomu je zapotřebí víc dat – a kvalitnějších.

Ovšemže mezinárodní instituce a mnohé rozvojové země významně investovaly do zlepšení sběru dat, aby důkladněji sledovaly svou výkonnost vzhledem k metám RCT. V roce 2003 měly dva datové body pro alespoň 16 z 22 hlavních indikátorů RCT jen čtyři země; do minulého roku toto číslo vyletělo na 118 zemí.

V rozvojovém světě přesto zůstávají rozvojová data vzácným zdrojem. Vzhledem k jejich významu pro měření – a popohánění – společenského a hospodářského pokroku je tento nedostatek nutné naléhavě řešit. Potřebujeme určitý katalyzátor, který rozšíří sběr a využití rozvojových dat. Panel na vysoké úrovni pro rozvojovou agendu tudíž právem vyzývá ke globální „datové revoluci“.

Od roku 2000, kdy byly zavedeny RCT, změnil globální krajinu oslnivý vzestup digitálních technologií. Tradiční metody sběru statistických údajů může doplnit dálkové snímkování, informace získané z online aktivity a davově sbíraná data pomocí mobilních telefonů.

Tato technologiemi poháněná změna způsobu, jímž lidé vytvářejí, organizují, sdílejí a aplikují data, by se ze dvou důvodů měla promítnout do rozvojových snah. Zaprvé, tvůrci politik touží získat aktuálnější data, jimiž by řídili své snahy. Zadruhé, tato data mohou přispět ke vzniku inovací a občanské angažovanosti, neboť umožní vývoj nového a účinnějšího zboží a služeb.

Je však třeba upozornit na jednu věc. Rozsah a spletitost těchto souborů dat vyžaduje specializované analytické dovednosti (jichž je stále nedostatek), jakož i další výzkum a experimenty.

K posílení kvantity, kvality, dostupnosti a využitelnosti dat pro účely rozvoje je třeba řešit tržní nezdary, které vedou ke vzniku děr ve využití a rozsahu dat v rozvojových zemích. To znamená, že zatímco technika, samotná data a uživatelé i poskytovatelé dat dělají svižné pokroky, bude nutná spolupráce mezi různými aktéry – vládami, národními statistickými úřady, dárcovskými agenturami, globálními a lokálními nevládními organizacemi, akademickými a výzkumnými institucemi, soukromým sektorem a dalšími.

Významné multilaterální rozvojové instituce – Africká rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Meziamerická rozvojová banka, Mezinárodní měnový fond, Islámská rozvojová banka, Organizace spojených národů a Světová banka – už v duchu spolupráce začaly posilovat společné snahy o vytváření a sdílení rozvojových dat. Toto úsilí už přináší ovoce.

Je ale potřeba udělat ještě mnohem víc. Pomocí nových forem spolupráce by se statistické úřady rozvojových zemí měly snažit zlepšovat rozsah a kvalitu dat a přitom využívat techniky k tomu, aby bylo jednodušší data spravovat a využívat a aby k nim byl snazší přístup.

Větší množství (spolehlivějších) dat by mohlo zlepšit rozhodování, jelikož by tvůrcům politik pomohlo porozumět specifickým sociálním, ekonomickým a environmentálním otázkám. Lepší genderové statistiky by přinesly podrobnější přehled o přístupu žen ke spravedlnosti, vzdělávání a financím, kvalitnější měření chudoby a nerovnosti by mohlo odhalit distribuci přínosů hospodářského růstu a evidence přírodního kapitálu by mohla ukázat hodnotu zásob přírodních zdrojů a tím pomoci zajistit, aby se využívaly racionálním a udržitelným způsobem.

Je jasné, že data vztahující se k otázkám přímo spojeným s blahem lidí a planety jsou pro tvorbu účinných politik zásadní. Otevřenost a dostupnost takových dat by se měla považovat za základní podmínku pro zajištění možnosti lidí vyžadovat od svých vlád zodpovědnost, a tedy účastnit se rozhodování, které má vliv na jejich životy. Čím víc prostředků se na dosažení tohoto cíle vyčlení, tím účinnější bude rozvojová agenda po roce 2015.

Z angličtiny přeložil David Daduč