1

Een nieuw leven voor ouderen

ZÜRICH – Velen van ons hebben onze ouders en grootouders hun onafhankelijkheid zien verliezen. In 2012 kregen meer dan 2,4 miljoen Amerikanen boven de 65 jaar spoedeisende hulp alleen al door valverwondingen. Met bevolkingen die overal ter wereld snel vergrijzen groeit de schaal van dit soort uitdagingen exponentieel, en dit heeft niet alleen invloed op de gezondheidszorg, maar ook op economieën, overheidsbeleid en, natuurlijk, families.

De Verenigde Naties schat dat het aantal mensen dat zestig jaar of ouder is tegen het midden van deze eeuw verdubbeld zal zijn, waarbij er voor het eerst in de geschiedenis meer mensen boven de 65 zullen zijn dan kinderen beneden de vijf. De verklaring voor deze demografische trend is helder: de vruchtbaarheidscijfers zijn wereldwijd sterk gedaald, van gemiddeld vijf kinderen per vrouw in 1950-1955 tot 2,5 kind in 2010-2015.

Natuurlijk moeten ouder wordende burgers niet alleen maar als een economische last worden gezien. Ze kunnen zelfs een rol spelen als actieve consumenten; een potentieel dat veel industrieën al hebben herkend en zijn begonnen af te tappen. Volgens de Bank of America Merrill Lynch zijn mensen van boven de 50 verantwoordelijk voor meer dan 60% van alle consumentenuitgaven in de Verenigde Staten.

Maar dat maakt de schijnbaar al moeilijk op te lossen uitdaging die hieraan ten grondslag ligt niet eenvoudiger; een krimpende groep belastingbetalers die een groeiend aantal gepensioneerden moet ondersteunen. Deze onevenwichtigheid heeft een aantal regeringen er al toe gedreven om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen en het pensioenbeleid te veranderen en zo de uitkering van pensioen uit te stellen of te verlagen en mensen langer voor de beroepsbevolking te behouden.

Om mensen langer aan het werk te houden is het van vitaal belang om ze gezond te houden. Daarom moet de gezondheidszorg een grote rol spelen bij het adresseren van de uitdagingen van een vergrijzende bevolking. Ouderdom moet niet alleen gezien worden als een onvermijdelijke fase van het leven, maar als een kans voor zorgbedrijven en -systemen om mensen te laten floreren.

Om dit te bereiken zouden zorgbedrijven de focus van hun onderzoek en ontwikkeling moeten verleggen naar de aandoeningen die het meeste voorkomen bij oudere patiënten, waaronder chronische ziektes zoals diabetes, hartziektes, glaucoom, reumatoïde artritis en kanker. Dit is ook cruciaal voor het vinden van manieren om effectiever het hoofd te bieden aan de afname van de productiviteit en onafhankelijkheid van mensen, door hun fysieke kracht, geestelijke vermogens en zintuigen als het gehoor en het zicht in stand te houden. Dit is niet alleen belangrijk voor oudere patiënten zelf, maar ook voor hun families en verzorgers.

Een bijzonder veelbelovend gebied is de regeneratieve geneeskunde, die veel potentiele toepassingen heeft. Eén daarvan is het voorkomen of omkeren van gehoorschade. Op dit moment heeft een derde van de mensen boven de 65-70 (en de helft van die boven de 75) last van aanzienlijk gehoorverlies, vaak veroorzaakt door schade aan of verlies van de trilharen in het binnenoor, die geluidsgolven voelen en transformeren in signalen die het brein kan registreren.

Om dit probleem op te lossen test mijn bedrijf Novartis een medicijn dat CGF166 heet en dat bepaalde gezonde cellen in het binnenoor een specifiek gen ’aan laat zetten’ dat de ontwikkeling van trilharen stimuleert. We zijn al bezig met de klinische testfase van ons onderzoek, waarbij we de tolerantie voor en de doeltreffendheid van CGF166 bij de behandeling van patiënten met ernstig gehoorverlies zullen bekijken.

Maar zulke behandelingen zullen van weinig waarde zijn als ze niet betaalbaar en toegankelijk zijn voor gewone mensen. En het huidige traject, waarin de last van de stijgende zorgkosten steeds meer wordt afgewenteld op patiënten zelf, is niet bemoedigend. Om dit om te draaien moet de zorgsector met alle belanghebbenden samenwerken om de financiële duurzaamheid van zorgsystemen te ondersteunen, zodat ze beter met de groeiende vraag naar zorg om kunnen gaan.

Het slagen hiervan zal innovatieve strategieën vereisen om de resultaten voor de patiënt op een financieel duurzame manier te verbeteren. Zo zou de zorgindustrie bijvoorbeeld met overheden samen kunnen werken om services aan te bieden die de gezondheid bevorderen, zoals het op afstand monitoren van patiënten, gezondheids-apps en andere middelen om de patiënt bij de behandeling te betrekken, in toevoeging op medicatie. Het zekerstellen van de beschikbaarheid van getrainde zorgwerkers of raadslieden die vragen van patiënten over hun behandeling of gerelateerde zaken als verzekeringen beantwoorden zou ook kunnen bijdragen.

Op hun beurt zouden de financiers - zowel overheden als particuliere verzekeraars - een mechanisme kunnen creëren om zorgbedrijven te belonen op basis van de reële winst van hun producten en services. Naast de jaarlijkse betaling per patiënt zou de zorgaanbieder een bonus of boete kunnen krijgen, afhankelijk van de behaalde resultaten.

Het tegemoetkomen aan de behoeftes van vergrijzende populaties is de grootste uitdaging waar zorgbedrijven en financiers mee te maken krijgen. Een succesvol model zal de zorgkosten moeten verlagen, de levensverwachting verhogen en de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren. En door het verkrijgen van een completer beeld van het verouderingsproces zou het ons ook kunnen leiden naar behandelingen en medicijnen voor andere ziektes, inclusief die die jonge mensen treffen.

De verzekering dat elke mens zo lang mogelijk zo gezond mogelijk leeft is ieders belang. Daarom is het nu zinnig om ons te richten op degenen onder ons met het meeste anciënniteit.

Vertaling Melle Trap