4

Školení vedoucí k rovnosti pohlaví

MUSCAT – Po staletí ženy na celém světě usilovaly o alespoň základní práva. Boj za rovnost je stoupáním do kopce a to takové, které zdaleka není u konce. Zcela určitě to platí na Blízkém východě, kde jsou výzvy, kterým ženy čelí, obvykle zakořeněné ve společenských normách, kulturním systému a náboženské doktríně a mohou být zakotveny v zákoně.  

V některých blízkovýchodních zemích mají ženy zakázáno cestovat, pracovat nebo volit, bez dovolení muže v rodině. I když to není explicitně zakázáno, je pro ženy často velice obtížné začlenit se do pracovního trhu, v neposlední řadě kvůli rozšířenému odporu mezi muži, kteří těmto společenstvím dominují. Každá žena, která se pokusila ucházet o práci, ví, jak vehementní tato opozice může být.

Výsledkem těchto norem a struktur je, že ženy na Blízkém východě jsou často předmětem diskriminace, izolace a frustrace. Nejsou schopny svobodně se realizovat ve společnosti, či přispět k ekonomickému rozvoji jejich zemí.

Svět se však rychle mění. V době stále se prohlubující vzájemné propojenosti jsou si lidé více než kdy dříve vědomi, co je možné a co ne, a více než kdy jindy motivováni k úsilí o reformy – ať již vzdělávací, ekonomické, či politické – které zlepší jejich životy. Které reformy jsou tedy zapotřebí k pokroku v otázce rovnosti pohlaví?

Klíčovou oblastí, na kterou je třeba se soustředit, musí být vzdělání. V prvé řadě, školy dávají dívkám znalosti, které potřebují k naplnění svého potenciálu. Je to však také nezbytný způsob, jak vštípit chlapcům i dívkám porozumění potřeby sociální a ekonomické rovnosti, která bude reflektovat základní rovnost v příležitostech, které si všichni zaslouží.

Prosazování rovnosti mužů a žen vyžaduje také změnu nařízení a předpisů. Kromě zajištění stejných práv v rámci zákona by měly země také pracovat na povzbuzení zastoupení žen v politice a ve vládě. Ženy potřebují vědět, že mohou dosáhnout na pozice se skutečnou autoritou, dokonce i v oblastech, které ze kterých byly historicky vyloučeny. A potřebují také podporu k tomu se do těchto pozic dostat.

To samé platí pro ekonomiku. Ženy potřebují příležitosti a podporu k vytvoření a řízení vlastních businessů, k inovacím a k finanční nezávislosti. To by mělo přínos nejen na straně žen, ale také jejich rodin, společností ve kterých žijí a ekonomiky jako celku. Dokonce i ženy, které nevlastní či neprovozují vlastní obchod, by měly hodně co nabídnout, když by měly příležitost proniknout na trh práce a vydělávat si na vlastní živobytí.

V tomto ohledu je školení rozhodující. Ženy potřebují přístup k vedení, workshopům a dlouhodobým tréninkovým programům, které je připravují na účast na trhu práce a zároveň také zajišťují, že ženy znají a umí obhájit svá práva.

Důležitou iniciativou, která by pro takovéto snahy mohla poskytnout použitelný model, je Springboard Women’s Development Programme, který vytvořila Britská Rada. Program má za cíl zajistit ženám sebevědomí a schopnosti, které potřebují na zlepšení životů, jak po profesní, tak osobní stránce. Dále má za cíl rozšířit jejich roli a vliv ve veřejném životě a také podpořit vytvoření otevřených, stabilních společenství napříč Blízkým východem a Severní Afrikou.

Klíčem k úspěchu tohoto programu je jeho zaměření na posílení postavení žen s cílem využít jejich potenciál. Pomáhá účastníkům zkoumat a rozvíjet jejich schopnosti a poté je aplikovat v praxi, jako je například zisk financí na nastartování či rozvoj vlastního obchodu. Připravuje také ženy na konfrontaci a překonání překážek, kterým budou nevyhnutelně čelit, jakmile nabydou nezávislosti a vlivu.

Delivered by a network of licensed trainers, Springboard Women’s Development Programme byl prostřednictvím licencovaných školitelů využit již 230 000 ženami ve více než 40 zemích. V mé zemi, Ománu, již program prostřednictvím ministerstva školství proškolil za pouhé čtyři roky přes 700 žen. A mnoho dalších žen se dožaduje účasti.  

Dosažení rovnosti mužů a žen na Blízkém východě bude dlouhý proces, který bude vyžadovat základní vzdělávací, společenské a ekonomické reformy. Ale tím, že dáme ženám právo se školit již nyní, můžeme ten proces nastartovat, když umožníme polovině populace dosáhnout svého potenciálu – ku prospěchu všech.