23

Jakou budoucnost si napíšeme

ADDIS ABEBA – Co má budoucnost nachystáno pro globální ekonomiku? Budou se celosvětově zvyšovat životní úrovně, až dnešní chudé země udělají skok k moderním technologiím s cílem přiblížit se bohatším zemím? Anebo nám prosperita proteče mezi prsty, protože chamtivost a korupce nás povedou k vyčerpání životně důležitých zdrojů a ničení přírodního prostředí, na němž blahobyt lidí závisí? Před lidstvem nestojí větší výzva než zajistit, aby svět neležel v troskách, nýbrž vzkvétal.

Podoben románu se dvěma alternativními konci, náš příběh se v tomto novém století teprve bude psát. Na vzestupu ani krachu prosperity není nic nevyhnutelného. Budoucnost není pouhá prognóza, ale záležitost lidské volby, a to víc než si myslíme (nebo si chceme připustit).

Vzdor pokračující ekonomické krizi v Evropě a Spojených státech si rozvojový svět udržel svižný hospodářský růst. Zatímco vyspělé ekonomiky mají v roce 2013 podle prognóz Mezinárodního měnového fondu růst o pouhé 1,5 %, růst rozvíjejících se zemí se odhaduje na 5,6 %. V asijských rozvojových ekonomikách, které dnes ve světě udávají tempo, se očekává 7,2% růst a výstup v subsaharské Africe je na cestě ke zdravým 5,7 %.

Směřování vývoje je významné a zřetelné. Technologie, které se dříve vyskytovaly jen v bohatých zemích, teď patří celému světu. Například rozšíření mobilních telefonů v subsaharské Africe se změnilo od téměř nulového využití před 20 lety na zhruba 700 milionů uživatelů dnes. Telefony přitom pomáhají zprostředkovat chudým bankovní služby, zdravotní péči, vzdělání, možnost podnikat, vládní služby i zábavu. Během několika let bude mít velká většina světa přístup k širokopásmovému bezdrátovému internetu.

Je tu ale ještě další pravda. Loňský rok byl v USA nejteplejším zaznamenaným rokem. Sucha postihla kolem 60 % amerických okresů, včetně potravinářsky významných států v oblasti Středozápadu a Velkých planin. V říjnu na atlantické pobřeží v okolí New Jersey udeřila neobyčejná „superbouře“ a způsobila škody v rozsahu asi 60 miliard dolarů. Klimatické problémy – záplavy, sucha, vlny veder, extrémní bouře, rozsáhlé lesní požáry a podobně – zpustošily v roce 2012 i mnohé jiné kouty světa, mimo jiné v Číně, Austrálii, jihovýchodní Asii, Karibiku a africkém regionu Sahel.

K přírodním katastrofám dochází s narůstající četností, neboť jsou zčásti zapříčiněny lidskou činností, kupříkladu odlesňováním, pobřežní erozí, rozsáhlým znečišťováním a samozřejmě emisemi skleníkových plynů, které mění světové klima a okyselují oceány. Metly jako změna klimatu – až donedávna popisované jako budoucí hrozby – jsou nově aktuálními a zřetelnými nebezpečími. Vědci už dokonce náš věk pojmenovali antropocén, neboť člověk (řecky „anthrópos“) v něm má dalekosáhlý vliv na ekosystémy planety.

Právě v tom tkví naše velká výzva, která rozhodne o tom, zda se vydáme vstříc prosperitě, nebo úpadku. Svižně rostoucí rozvojové země nemohou jednoduše následovat cestu ekonomického růstu, po které šly dnešní bohaté země. Pokud se o to budou snažit, světová ekonomika uvrhne planetu mimo stav bezpečných provozních podmínek. Teploty porostou, bouře zesílí, oceány se okyselí a biologické druhy budou ve velkém vymírat v důsledku destrukce jejich přirozených stanovišť.

Je prostým faktem, že lidstvo stojí před neúprosnou nutností rozhodnout se. Přetrvá-li současné schéma vývoje světového hospodářství, narazíme na ekologickou katastrofu. Pokud si svět osvojí nové růstové schéma – takové, které využije vyspělých technologií, jako jsou chytré telefony, rychlý internet, precizní zemědělství a solární energetika – dokážeme rozšířit prosperitu a zároveň zachránit planetu.

Dnešní růstové schéma označuji za jízdu ve vyjetých kolejích; model růstu opřený o chytré technologie naproti tomu znamená udržitelný rozvoj. Jízda ve vyjetých kolejích může nějaký čas fungovat, ale skončí slzami nad rozlitým mlékem, kdežto možnost sázející na udržitelný rozvoj povede k dlouhodobé prosperitě.

Co tedy bude zapotřebí k tomu, abychom svému příběhu napsali šťastný konec? Zaprvé si musíme uvědomit, že jako globální společnost máme na vybranou. Zůstat ve vyjetých kolejích je pohodlné. Myslíme si, že jim rozumíme. Jejich směřování ale není dobré: na naší současné trajektorii čerpáme krátkodobou prosperitu za cenu příliš mnoha budoucích krizí.

Zadruhé musíme pochopit, jak významné nové technologie máme k dispozici. Při využití vyspělých informačních technologií – počítačů, satelitního mapování, zpracování obrázků, expertních systémů a tak dále – máme dnes prostředky ke zvýšení produkce potravin za snížení újmy na životním prostředí, zlepšení veřejného zdravotnictví pro bohaté i chudé, distribuci většího množství elektřiny s nižšími emisemi skleníkových plynů a proměně našich měst v příjemnější a zdravější místa, byť se urbanizací v příštích desetiletích zvýší počty jejich obyvatel o miliardy.

Zatřetí bychom si pro nadcházející roky měli stanovit odvážné cíle – abychom rozšiřovali prosperitu a zlepšovali veřejné zdraví a zároveň zachránili planetu. Je tomu padesát let, co americký prezident John F. Kennedy řekl, že bychom neměli letět na Měsíc proto, že to je snadné, nýbrž proto, že to je náročné – šlo o test toho nejlepšího v nás. Udržitelný rozvoj bude podobnou zkouškou našeho pokolení, která nás povzbuzuje, abychom své tvořivosti a lidských hodnot využili k vytvoření cesty k udržitelnému blahobytu na naší zalidněné a ohrožené planetě.

Jsem hrdý a poctěný tím, že mě generální tajemník OSN Pan Ki-mun požádal, abych v rámci naší snahy dosáhnout tohoto cíle pomohl mobilizovat celosvětovou odbornou obec. Nejtalentovanější osobnosti v našich společnostech – na univerzitách, ve firmách, nevládních organizacích a zejména mezi mladými lidmi – jsou ochotny ujmout se našich velkých výzev a přidávají se do nové Sítě udržitelných rozvojových řešení při OSN. V nadcházejících měsících a letech budou tito lídři sdílet své představy o vzkvétající a udržitelné globální společnosti.

Z angličtiny přeložil David Daduč