An activist with a mask of Kim Jong-un marches with a model of a nuclear rocket Adam Berry/Getty Images

Een verifieerbaar pad richting nucleaire ontwapening

WASHINGTON, DC – De top tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zou wel, toen niet en nu weer wel plaatsvinden. Maar zelfs als de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un akkoord zou gaan met nucleaire ontwapening, zou de internationale gemeenschap geen standaard set procedures hebben om zeker te stellen dat een land dat zegt te ontwapenen, dat ook daadwerkelijk doet.

Terwijl functionarissen van de Verenigde Staten en Noord-Korea de top van 12 juni tussen Donald Trump en Kim Jong-un voorbereiden, moeten nucleaire experts helderheid scheppen over een belangrijke kwestie. Als Kim toezegt zijn kernwapenarsenaal te ontmantelen, hoe kan de wereld er dan zeker van zijn dat hij dat ook doet?

Het is onomstreden dat Noord-Korea een unieke uitdaging  vormt voor het non-proliferatieregime, en dat de politieke contekst voor vooruitgang op het gebied van wereldwijde ontwapening volstrekt anders is. Maar toch: de technische aspecten van het verifiëren dat een kernkop ontmanteld is, zijn overal ter wereld dezelfde. Ook al is consensus over hoe wereldwijde voorraden kernwapens het beste verminderd kunnen worden ver te zoeken, het is niet te vroeg om ons nu voor te bereiden op de dag dat ontwapening - in Noord-Korea en elders - weer hoog op de agenda staat.

Gedurende bijna vier jaar is het International Partnership for Nuclear Disarmament Verification (IPNDV) [Internationale Partnerschap voor de Verificatie van Nucleaire Ontwapening] aan het werk geweest om het proces van de ontmanteling van kernwapens beter in beeld te krijgen. Als co-voorzitters van een van de IPNDV werkgroepen, werken we samen met experts uit meer dan 25 kernwapen- en niet-kernwapenstaten aan het ontwikkelen van formuleringen, technologieën en expertise die kunnen helpen bij het uitvoeren van toekomstige ontwapeningsovereenkomsten.

Uiteindelijk is het doel van het Partnerschap om de open plekken op te vullen in het proces van het controleren en verifiëren van nucleaire ontwapening. Tot nu toe hebben we ons op vier aspecten geconcentreerd.

Ten eerste. Ook na decennia van nucleaire wapenbeheersingsverdragen en eenzijdige ontwapening, beschikt de internationale gemeenschap niet over een standaardmanier die kan garanderen dat een land dat zegt te ontwapenen dat ook werkelijk doet. Eerdere SALT en START verdragen die Amerikaanse en Sovjet/Russische nucleaire arsenalen hebben verminderd waren gericht op het beperken van het aantal kernwapens in bommenwerpers, raketten en onderzeeboten. Inspecteurs controleerden de aantallen van deze overbrengingsmiddelen, niet de kernkoppen zelf. Dit is een lacune, die belangrijker wordt naarmate het aantal kernwapens kleiner wordt - en de noodzaak van strikte verificatie toeneemt.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Ten tweede. De wereld heeft behoefte aan een meer diverse groep “verificateurs” om het vertrouwen in het ontwapeningsproces te vergroten. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog waren de Sovjet-Unie en de VS de voornaamste kernwapenstaten, samen goed voor het overgrote deel van de 70.000 kernwapens die toen bestonden. Terwijl ook vandaag de dag Rusland en de VS nog het grootste deel van de 14.000 tot 15.000 kernwapens bezitten die er nog over zijn, zijn pogingen om aantallen verder te verminderen gecompliceerder geworden, omdat het aantal staten met kernwapens groter geworden is.

Ten derde. Nu kernwapenarsenalen nog steeds te groot zijn, kan een sterk verificatieregime helpen om de politieke wil te mobiliseren om tot verdere reducties te komen. Hoe kleiner de aantallen, des te belangrijk verificatie wordt. En als we dicht bij nul komen, wordt verificatie absoluut cruciaal.

Tenslotte, omdat beleidsmakers ongetwijfeld eisen zullen stellen aan verificatie gedurende toekomstige ontwapeningsonderhandelingen, zullen overtuigende antwoorden, ondersteund door technische bewijzen, van essentieel belang zijn om zorgen over onopgemerkt vals spel weg te nemen.

Sinds de start van IPNDV in 2014 hebben leden van het Partnerschap zich gericht op de meest uitdagende aspecten van het verifiëren van het ontmantelen van kernwapens. Een sleutelvraag was hoe je daarbij landen kunt betrekken die zelf geen kernwapens hebben. Ons werk gaat door, en wat we in wezen proberen te ontwikkelen is een systeem van “verifiëren met een blinddoek voor” - waarbij staten en inspecteurs die de ontmanteling van een kernwapen niet rechtsstreeks mogen zien (dat zou gevoelige informatie verspreiden), zich er toch van kunnen verzekeren dat dit proces volgens overeengekomen procedures verloopt.

Andere uitdagingen waar we voor staan betreffen het volgen van kernwapens die vervangen of ververst worden, en het dichten van gaten in het documenteren van het ontmantelingsproces. Voorts: hoe kunnen we er zeker van zijn dat de verificatie-instrumenten aan de strikte veiligheids- en beveiligingseisen in de kernwapeninstallaties voldoen? Hoe kunnen we een verificatiesysteem creëren dat staten in hoge mate vertrouwen, ook als het aantal kernwapens richting nul gaat?

We doen ons werk niet in een vacuüm. Wanneer de partijen van het Non-Proliferatie Verdrag elke vijf jaar bijeen komen om de effectiviteit van het verdrag te toetsen, is voortgang op het gebied van nucleaire ontwapening meestal de zwakke plek. Terwijl de IPNDV aanbevelingen nooit een substituut kunnen zijn voor onderhandelingen tussen staten die over kernwapens beschikken, kunnen ze wel uitzicht bieden op het bereiken van het doel van het NPV, denuclearisering.

Nucleaire ontwapening gaat gepaard met vele uitdagingen betreffende controle en verificatie, maar die zijn geen excuus voor een gebrek aan actie. Uiteindelijk zal de politieke tegenwind weer gaan liggen, en zal het proces van denuclearisering weer voortgang vinden. Als dat gebeurt, moet de wereld de technische oplossingen klaar hebben om de geloofwaardigheid van de beloftes die landen gedaan hebben te garanderen.

http://prosyn.org/WfZVkba/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.