NATALIA JIDOVANU/AFP/Getty Images

Geld uit de privésector kan een grote bijdrage leveren aan Duurzame Ontwikkeling

WASHINGTON, DC – De afgelopen drie jaar zijn tientallen landen in juli bijeengekomen om hun nationale plannen te presenteren voor het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, kortweg SDGs). Op de jongste van deze High-Level Political Forums (Politieke Fora op Hoog Niveau) van de Verenigde Naties kwamen regeringen met indrukwekkende blauwdrukken op de proppen – waarvan er vrijwel geen enkele voorzag in een realistische begroting of inkomstenbron.

Schattingen van de zogenoemde “ontwikkelingsinvesteringskloof” bedragen doorgaans biljoenen dollars, terwijl de officiële ontwikkelingshulp rond de $140 mrd per jaar schommelt. Een effectieve manier om deze kloof te helpen dichten is het katalyseren van aanzienlijke beleggingen uit de privésector.

De privésector heeft lange tijd een integrale rol vervuld bij de armoedebestrijding en economische ontwikkeling – een rol die zich niet beperkt tot de financiën. Particuliere bedrijven scheppen 90% van de banen (de meest effectieve manier om mensen uit de armoede te halen) in de ontwikkelingslanden en faciliteren betere efficiency, de adoptie van technologische innovaties, en de distributie van goederen en diensten.

De financiering door de privésector van de SDGs kan geschieden via gevestigde institutionele beleggers, inclusief pensioenfondsen, staatsfondsen en verzekeraars, die gezamenlijk biljoenen dollars aan “geduldig kapitaal” vertegenwoordigen. Maar zoals de zaken ervoor staan kennen institutionele beleggers slechts een klein deel van hun bezittingen toe aan het zogenoemde “impact investing,” terwijl ze grote geldbedragen naar een relatief klein aantal publieke firma's sluizen.

De sleutel tot het verwezenlijken van de SDGs is dus deze publieke firma's ertoe aan te zetten – vooral grote bedrijven, die het merendeel van de institutionele beleggingen ontvangen – om bij hun besluitvorming rekening te houden met ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG), relevant voor de SDGs. Deze benadering onderkent de noodzaak om een langetermijnperspectief te hanteren bij de tenuitvoerlegging van de SDGs, ook als we ons bewust zijn van de urgentie daarvan.

Het goede nieuws is dat dit soort ESG-beleggingen al in opkomst zijn, omdat de meeste grote institutionele beleggers ESG-factoren integreren in hun beleggingsstrategieën, althans in zekere mate. Uit het Global Sustainable Investment Review van 2016 blijkt dat voor $22,89 bln aan bezittingen wereldwijd “professioneel onder verantwoordelijke beleggingsstrategieën werd beheerd,” 25% meer dan in 2014. Europa nam daarvan $12 bln voor zijn rekening, en de VS $8,7 bln, hoewel de hoogste groeicijfers in Japan en Oceanië werden geregistreerd.

Subscribe now

Long reads, book reviews, exclusive interviews, full access to the Big Picture, unlimited archive access, and our annual Year Ahead magazine.

Learn More

Omdat ze het ESG-bewustzijn zien als een manier om de risico's te verzachten en zelfs als een bron van positieve mogelijkheden, proberen institutionele beleggers deze aanpak te verwerken in hun belangrijkste activiteiten. Dit voorspelt veel goeds voor de SDGs, maar er zijn nog steeds aanzienlijke problemen die overwonnen moeten worden, te beginnen met een ontoereikend begrip van het verband tussen de ESG-standaarden en de SDGs.

Slechts een paar beleggers en bedrijven gebruiken momenteel de SDGs als basis voor op duurzaamheid gerichte strategieën. Maar de enige manier om de aandeelhouderswaarde een impuls te geven én bij te dragen aan het verwezenlijken van de SDGs is als bedrijven en beleggers van te voren aangeven dat zij zich zullen concentreren op ESG-standaarden die zowel van belang zijn voor hun bedrijfstak als nuttig zijn voor het bewerkstelligen van de SDGs.

In een recente paper brengen Gianni Betti, Costanza Consolandi en Robert G. Eccles de relevante ESG-problemen in kaart die door de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) zijn geïdentificeerd in 79 bedrijfstakken in tien sectoren, gegroepeerd per SDG. Bedrijven die van dit soort hulpmiddelen gebruikmaken zullen inzien aan welke SDGs ze kunnen bijdragen door goed te presteren op basis van de door henzelf gekozen ESG-criteria.

Door gegevens over de ESG-prestaties van bedrijven te beoordelen kunnen beleggers zien hoe hun fondsen bijdragen aan het verwezenlijken van de SDGs. Op grond van deze informatie kunnen ze besluiten hun geld elders in te zetten of zich met beter presterende bedrijven in te laten.

In 2016 hebben Mozaffar Khan, George Serafeim en Aaron Yoon portfolio's gecreëerd van bedrijven die goed en slecht presteren op belangrijke punten voor hun specifieke bedrijfstak. De firma's met het hoogste geannualiseerde actieve rendement (alpha) van 4,8% presteerden goed op de wezenlijke punten en slecht op de minder wezenlijke punten. Die met de laagste alpha, -2.2%, presteerden slecht op beide punten. Cruciaal is echter dat deze verschillen pas na zeven tot acht jaar aan het licht kwamen.

Dit toont aan dat functionarissen hun aandacht voor de kortetermijnprestaties in evenwicht moeten brengen met het langetermijnperspectief. Daartoe behoort een begrip van welke ESG-problemen in de toekomst van wezenlijk belang zijn voor hun bedrijfstak, en welke SDG-inspanningen op deze gebieden ze kunnen dienen.

Beleggers kunnen een langetermijnperspectief overwegen met betrekking tot de financiële prestaties van hun op de ESG-standaarden gebaseerde portfolio's. Zij kunnen periodieke verslagen verwachten over hun ESG-prestaties en hun bijdrage aan de relevante SDGs – net zoals zij periodieke verslagen ontvangen over hun financiële prestaties – om de vooruitgang te monitoren en aanpassingen te doen, mocht dat nodig zijn.

Op veel manieren dragen particuliere firma's al bij aan de SDGs, maar zij doen dat op een ad hoc manier die niet toereikend is. Door slimme, samenhangende en duidelijk gedefinieerde strategieën te omarmen, kunnen particuliere bedrijven niet alleen waardering oogsten voor hun inspanningen; ze kunnen regeringen ook helpen realistische begrotingen en duidelijke financieringsplannen op te stellen voor de SDGs.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/hOXwBSy/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.