0

Obnovená naděje v obnovitelnou energii

VÍDEŇ – Před deseti lety byla obnovitelná energie pokládána za nechtěné dítě fosilních paliv, avšak nedávné založení Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) naznačuje, že vlády po celém světě berou obnovitelné zdroje vážně. Vzhledem k sílícím obavám z klimatických změn a výkyvům cen ropy a dalších fosilních paliv se tyto zdroje konečně stávají životaschopnou záležitostí.

IRENA bude sídlit v Masdar City ve Spojených arabských emirátech, v prvním uhlíkově neutrálním městě na světě, které bude do roku 2011 postaveno v poušti. Agentura si zachová také dvě stěžejní pobočky v Evropě: centrum inovací a technologií v Bonnu a kancelář ve Vídni pro strategická spojenectví s dalšími agenturami, především s Organizací spojených národů.

Podle nedávné zprávy Environmentálního programu OSN bylo v roce 2008 investováno do firem a projektů obnovitelné energie po celém světě téměř 155 miliard dolarů, nepočítaje v to rozsáhlé hydroelektrárenské projekty. V celosvětovém měřítku vytvořil sektor obnovitelné energie v uplynulých několika letech 2,3 milionu pracovních míst. Pouze v Německu generoval růst tohoto sektoru za necelých deset let 250 000 nových „zelených“ míst.

Velké firmy vynakládají miliardy dolarů na prozkoumání příležitostí, které obnovitelné zdroje mohou přinést. Existují seriózní plány na proměnu saharského pouštního žáru a slunečního svitu ve významný zdroj energie pro Evropu, který by využívalo půl miliardy lidí. Podle některých odhadů by se saharská energie mohla začít posílat do Evropy během 10 let s náklady až 60 miliard dolarů. S veřejnou podporou by mohl být pokrok mnohem rychlejší. Ceny jsou enormní, ale současná hospodářská a finanční krize nás naučila nebát se desetimístných čísel.

Náklady na obnovitelnou energii nakonec klesnou v důsledku technologických inovací a masové produkce. Evropský parlament nedávno schválil zákon na podporu investorů, kteří pomáhají Evropě dosáhnout cíle získávat 20% své energie do roku 2020 z obnovitelných zdrojů.

IRENA jakožto nová globální platforma pro obnovitelné zdroje bude poskytovat politické rady a asistovat při budování kapacit a přenosu technologií. To přispěje k zajištění dosažitelného přístupu k čisté energii nejchudším zemím, což je klíčový krok k pozvednutí milionů lidí z chudoby. Přesto skeptici možná namítnou: opravdu musíme globální byrokracii rozšiřovat o další úřad? Moje odpověď zní „ano“. Tato nová agentura má nesmírný potenciál.

Za prvé se IRENA hned od prvního dne pustí do práce v oblasti strategického rozvoje a šíření technologií, a to zčásti i proto, že země, které se nejvíce podílely na jejím zrodu – Dánsko, Německo a Španělsko – mají bezvadnou „zelenou“ bilanci. Dánsko je průkopníkem komerčního využívání větrné energie a vyrábí polovinu větrných turbín na světě. Brzy se navíc může stát dějištěm zrodu postkjótského světa.

Německo vede v sektoru čistých technologií a soustředí se na sluneční energii. Do roku 2020 má v plánu získávat 47% elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Španělsko pak patřilo k prvním zemím, které zavedly národní energetický plán s cílem prosazovat obnovitelné zdroje energie a snižovat emise skleníkových plynů. Na tomto místě bych jmenoval také Rakousko, osvědčené centrum mezinárodní energetiky a lídra v oblasti výroby a technologií obnovitelné energie.

Za druhé široká členská základna nové agentury – čítající 136 států – dychtivě očekává přínos z příležitostí, které obnovitelná energie vytvoří v oblasti růstu, pracovních míst a pomoci při naplňování Rozvojových cílů tisíciletí OSN. Tyto země si uvědomují potenciál obnovitelné energie, zejména nových nesíťových řešení ve venkovských oblastech.

Za třetí bude IRENA sídlit v rozvojové zemi, což je vyjádření důvěry v kvalitu, institucionální odbornost a dynamiku, které v rozvojovém světě existují. Sídlo v Abú Zabí navíc vysílá jednoznačný signál, že prosazování obnovitelné energie není bojem proti ropě. Fosilní paliva nám budou ještě nějakou dobu sloužit a my bychom ustavičně měli hledat čistší způsoby, jak je využívat.

Současně se však musíme postavit čelem k faktům: fosilní paliva nevydrží věčně a některé zásoby se mohou brzy ztenčit. Připravme se tedy na nevyhnutelné a co nejdříve rozvíjejme příslušné strategie, technologie a institucionální infrastrukturu.

IRENA nemusí být složkou systému OSN, ale měla by být od počátku pokládána za součást rodiny. Ponaučení, které jsme si vzali jak z debaty o klimatických změnách před prosincovým summitem v Kodani, tak i z hospodářské krize zní, že skutečné změny můžeme dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací.

V jistém smyslu již tato změna nastala. IRENA je pevným důkazem, že náš svět má vůli odvrátit se od uhlíkové minulosti a podpořit čistou a prosperující budoucnost, z níž se budou moci těšit rozvinuté i rozvojové země.