2

Věk udržitelného rozvoje

NEW YORK – John F. Kennedy před půlstoletím poznamenal, že „člověk má ve svých smrtelných rukou moc odstranit všechny formy lidské bídy i všechny formy lidského života“. Jeho slova k nám dnes promlouvají s obzvláštní naléhavostí.

Naše generace skutečně může skoncovat s odvěkou metlou krajní chudoby. Stejně tak ovšem lidská činnost může degradací životního prostředí zničit planetární systém, na němž závisí život.

Z nezbytí jsme tedy vstoupili do Věku udržitelného rozvoje. Jsem proto mimořádně potěšen, že v lednu 2014 otevírám bezplatný globální online univerzitní kurz téhož jména. (Zájemci o zápis do kurzu se mohou registrovat zde.) Doufám, že kurzem projdou lidé z celého světa – a že se pak zapojí do úsilí o dosažení udržitelného rozvoje, které bude trvat celou generaci.

Udržitelný rozvoj je jak způsob chápání světa, tak způsob jak přispět k jeho záchraně. Praktici udržitelného rozvoje coby metody výkladu světa studují interakce mezi ekonomií, životním prostředím, politikou a kulturou a jejich vliv na prosperitu, sociální inkluzi a environmentální udržitelnost. Studenti udržitelného rozvoje se proto musí dozvědět o široké škále předmětů, mimo jiné o hospodářském rozvoji, vzdělávání, zdravotnictví, změně klimatu, energetice, biodiverzitě a urbanizaci.

Jako metoda jak přispět k záchraně světa udržitelný rozvoj pobízí k holistickému přístupu vůči lidskému blahobytu, zahrnujícímu ekonomický pokrok, pevné sociální vazby a environmentální udržitelnost. Naléhavost těchto výzev sílí, neboť rozsáhlá a rychle rostoucí světová ekonomika způsobuje masivní destrukci životního prostředí a nové technologie vyžadují nové dovednosti. Mladí lidé bez vhodné průpravy a dovedností pravděpodobně najdou jen nemnoho příležitostí k získání slušného zaměstnání a příjmu.

Očekávám, že udržitelný rozvoj se v nadcházejících letech stane organizačním principem naší politiky, ekonomiky, a dokonce etiky. Ostatně vlády světa se dohodly, že z něj učiní ústřední bod světové rozvojové agendy po roce 2015. Zanedlouho přijmou Cíle udržitelného rozvoje (CUR), které pomohou navést svět na bezpečnější a spravedlivější trajektorii ve dvacátém prvním století. Právě tak, jak se Rozvojové cíle tisíciletí (RCT), přijaté v roce 2000, ukázaly jako nesmírně účinné v boji proti chudobě a nemocem, jsou CUR (jež RCT za dva roky nahradí) příslibem řešení globálních potíží, na něž narážíme v oblastech, jako jsou třeba energetika, potravinářství, klima a pracovní místa.

Jsem také přesvědčen, že globální bezplatná online výuka udržitelného rozvoje může pomoci uspíšit globální řešení. Globální kurzy přes internet jsou součástí probíhající světové informační revoluce, která dnes zásadně proměňuje vyšší vzdělávání, zejména otevíráním nových možností dostupnosti pro lidi z celého světa.

To vím z osobní zkušenosti. Během větší části mé kariéry vysokoškolského učitele se základní vzdělávací postupy mnoho nezměnily. Stál jsem před třídou a 57 minut přednášel. Ano, tabule ustoupila zpětnému projektoru a pak PowerPointu, ale jinak se základní „technika“ výuky změnila málo.

S novými informačními technologiemi se však vysokoškolské vzdělávání (a samozřejmě také vzdělávání na ostatních stupních) znenadání mění. Kurzy teď mohou zahrnovat mnohem víc informací – data, videa, a dokonce živé diskuse s experty z půlky světa. Čím dál víc lidí z celé planety má přístup ke kvalitním bezplatným vzdělávacím materiálům, jež byly dříve dostupné jen hrstce šťastných. To je dnes obzvlášť důležité, neboť výzvy udržitelného rozvoje budou vyžadovat informované a vzdělané občany všude na světě.

Podle aktuálních dat už vysokoškolské kurzy přes internet využívají studenti ve více než 190 zemích, což jim umožňuje sledovat přednášky, účastnit se kvízů a spolupracovat s kolegy a profesory. Online vzdělávání mění výuku i ve školních třídách. Namísto aby mě studenti na Columbijské univerzitě sledovali, jak 57 minut přednáším, zhlédnou online přednášky předem a při hodině pak máme prostor pro mnohem bohatší a hlubší diskusi.

Jsem přesvědčen, že v nadcházejících letech budeme muset všichni jít v čele udržitelného rozvoje, ve svých domácnostech, komunitách a zemích. Miliony mladých lidí se budou muset brzy podílet na řešení problémů souvisejících se změnou klimatu, vodou, energií, dopravou a vzděláváním. Tisíce měst a dvě stovky zemí po celém světě budou muset povolat všechny zainteresované aktéry – vlády, komunity, odborníky, podniky, nevládní organizace –, aby splnili svou úlohu, a k šíření potřebných informací bude klíčové zřizovat právě možnosti online vzdělávání.

Z těchto důvodů jsem též rád, že můj kurz bude součástí obecnějšího vzdělávacího programu Sítě řešení pro udržitelný rozvoj (SDSN), iniciativy pod záštitou generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, jíž mám tu čest předsedat. SDSN mobilizuje vědecké a odborné schopnosti akademické obce, občanské společnosti a soukromého sektoru na podporu řešení problémů udržitelného rozvoje na lokální, národní i globální úrovni.

Jedním ze stěžejních cílů SDSN je proniknout ke studentům po celém světě tím, že budou vypracovány a zveřejněny online materiály pro výuku udržitelného rozvoje. Už víc než deset institucí se zavázalo, že zahrnou Věk udržitelného rozvoje do své výuky, v úpravě šité na míru podle místních podmínek a problémů.

SDSN pobídne světové univerzity, aby se zúčastnily nové éry globální online výuky. Cílem bude vybavit dnešní mladé lidi tak, aby moudře využívali moci, která brzy přejde do jejich rukou, a přispěli tak ke splnění největších úkolů světa.

Z angličtiny přeložil David Daduč