smartphone technology health kenya TONY KARUMBA/AFP/Getty Images

Globální příslib digitálního zdraví

BASILEJ – Dnes již zesnulý mezinárodní zdravotnický expert Hans Rosling ve svém nedávném bestselleru Factfulness ukazuje, že hrůzyplné události, jako jsou přírodní pohromy, úniky ropy nebo úmrtí na bojištích, mají tendenci prudce ubývat, kdežto výnosy plodin, míra gramotnosti a další ukazatele rozvoje jsou na vzestupu. Na základě přístupu podloženého fakty a důkazy Rosling tvrdí, že i ve světě, který se jeví jako stále chaotičtější, máme důvod k optimismu.

Důvod k optimismu se najde i v říši globálního zdravotnictví, a to z jednoduchého důvodu. Stejně jako průmyslová revoluce přinesla dalekosáhlé pokroky v medicíně, probíhající digitální revoluce nám umožní zkvalitnit zdravotní péči způsoby, které byly ještě před několika lety těžko představitelné.

Téměř všechny země světa se přihlásily k Cílům trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, které představují jakousi mezinárodní agendu pro zvýšení blahobytu lidstva a zlepšení kondice planety, jež ho lidem umožňuje. V oblasti globálního zdraví si SDG kladou za cíl eliminovat preventabilní dětská úmrtí a rozsáhlé epidemie a dosáhnout všeobecného pokrytí zdravotní péčí.

SDG jsou sice velmi ambiciózní, ale zároveň veskrze dosažitelné. Musíme jen využít příležitostí, které nám nabízejí internet, mobilní zařízení a další digitální technologie. Ty už dnes rozšiřují přístup ke zdravotní péči a zvyšují kvalitu péče v těžko přístupných komunitách.

Vezměme si například Indii. Vláda premiéra Naréndry Módího zavedla počátkem letošního roku „Modicare“ – největší program státem financovaného zdravotního pojištění na světě, který pokryje až 40% z 1,3 miliardy obyvatel Indie. Vláda si klade za cíl zastavit vzestup nepřenosných onemocnění (NCD), jako jsou cukrovka a rakovina, a současně zabránit stavu, kdy výdaje na zdravotní péči uvrhnou domácnosti do chudoby. V tak velké zemi, jako je Indie, se program silně opírá o technologie, které propojují občany se zdravotnickými službami, ukládají a analyzují údaje o pacientech a předcházejí katastrofám, jež by mohly vzniknout kvůli záměně zdravotní dokumentace pacientů.

Digitální technologie dokážou také zajistit, aby pacienti v odlehlých oblastech mohli využívat služeb vysoce kvalifikovaných poskytovatelů. Nadace Novartis realizuje v Ghaně program telemedicíny, v jehož rámci 70% konzultací mezi poskytovatelem a pacientem probíhá po telefonu, což pacientům šetří namáhavou cestu do center primární péče.

Subscribe now

For a limited time only, get unlimited access to On Point, The Big Picture, and the PS Archive, plus our annual magazine and a tote bag, for just $75.

SUBSCRIBE

Digitální technologie mohou vnést revoluci také do zdravotnického vzdělávání. V izolovaných regionech zdravotníci často putují za výcvikem celé hodiny pěšky a mnozí z nich nakonec zákonitě zůstanou bez potřebného výcviku. Dnes však mohou poskytovatelé zdravotní péče získávat výcvik kdekoliv prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. Jeden z našich partnerů, organizace Last Mile Health, vytvořila celou digitální platformu šitou na míru potřebám zdravotnického vzdělávání v komunitách. Tato a další úsilí decentralizují poskytování zdravotní péče i výcvik a propůjčují větší pravomoci místním praktikům – to vše je pro dosažení všeobecného pokrytí zdravotní péčí nezbytné.

Netřeba dodávat, že digitální technologie budou také hnacím motorem příští vlny terapií, které změní náš život. Technologie sociálních sítí už dnes zefektivnila výběr kandidátů pro klinické zkoušky a díky umělé inteligenci a prediktivní analýze se mohou tyto zkoušky provádět mnohem rychleji.

V digitální oblasti obecně však nejvýznamnější zlepšení přinese vysokorychlostní internet. V nízkopříjmových zemích může rychlé připojení k internetu představovat na všech úrovních zdravotnictví zásadní změnu.

Vybudování vysokorychlostní infrastruktury v zemích chudých na zdroje je však složitý úkol. Digitální zdravotnické služby jsou příliš často rozdrobené mezi vládní agentury, soukromé firmy a nevládní organizace. Řada aktivit se kvůli tomu duplikuje a příležitosti ke spolupráci jsou promrhány. Varovný příklad nabízí Uganda: v roce 2012 tam fungovalo tolik protichůdných digitálních zdravotnických projektů, že vláda byla nucena vyhlásit na všechny dočasné moratorium.

Pracovní skupina Komise pro vysokorychlostní připojení v oblasti digitálního zdraví, jíž spolupředsedá Nadace Novartis, se zaměřuje na otázku, jak mohou technologie zkvalitnit péči o pacienty s nepřenosnými chorobami. Během zářijového Valného shromáždění OSN zveřejnila komise dokument s názvem Příslib digitálního zdraví: Řešení problému nepřenosných onemocnění s cílem urychlit všeobecné zdravotnické pokrytí v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích.Cílem je nabídnout politikům a dalším aktérům pragmatické rady, které jim pomohou vytvořit si novou představu o možnostech digitálního zdraví při řešení problému nepřenosných onemocnění.

Je zřejmé, že vlády musí dělat více, aby integrovaly úsilí v oblasti digitálního zdraví napříč ministerstvy, a pokud je to možné, koordinovaly svou činnost s aktéry ze soukromého a neziskového sektoru. K této spolupráci již dochází v místech, jako jsou Filipíny, kde takzvaná Národní řídicí komise eHealth dohlíží na celou škálu iniciativ digitálního zdraví, a tím vytváří ideální prostředí pro digitální inovace.

Digitální technologie ovšem nejsou všelékem, takže musíme moudře volit priority. První prioritou by měly být výsledky. V mnoha zemích jsou poskytovatelé zdravotní péče odměňováni za provedené úkony, nikoliv za konečné výsledky. Digitální technologie orientované na výsledek musí zajistit, aby se to změnilo.

Druhou prioritou je zlepšení datové gramotnosti. Digitální technologie nám umožňují zachycovat a shromažďovat data s cílem získat na všech úrovních nové poznatky – od biologie jednotlivce po globální schémata chorob. Výcvikové osnovy pro poskytovatele zdravotní péče a administrátory by proto měly obsahovat i instrukce v oblasti statistiky, správy dat a analýzy, aby poskytovatelé dokázali držet krok s vývojem v oblasti digitálních technologií.

Poslední prioritou je mít na paměti, že digitální technologie jsou cenné pouze v případě, že se využívají ke zlepšení fungování systémů. Lékaři by neměli trávit více času zadáváním dat než péčí o pacienty. Při správné aplikaci mohou naštěstí digitální technologie pomoci zautomatizovat tento proces tak, aby měli poskytovatelé péče volné ruce k tomu, co dělají nejlépe.

Jsou to tři roky, co svět ratifikoval SDG včetně blízkých cílů dosáhnout všeobecného zdravotnického pokrytí a všeobecného a dostupného přístupu k internetu. Nedávné programy ukazují, že v otázce dosažení těchto cílů bychom měli být optimisty. Úspěch však bude záviset na tom, zda dokážeme využít digitální revoluci ku prospěchu všech.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/CENYXOP/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.