Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

iversen1_getty images_women Getty Images

De lichamen van vrouwen zijn het slagveld van een woordenstrijd

NEW YORK – Deze maand zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een bijeenkomst op hoog niveau houden om de lidstaten zo ver te krijgen dat ze zullen zorgen voor een universele ziektekostendekking, inclusief bescherming tegen financiële risico's en toegang tot essentiële gezondheidszorgdiensten, en vaccins voor iedereen. Maar het staat nog te bezien hoeveel landen willen beloven de diensten te zullen leveren die voorzien in de unieke behoeften van meisjes en vrouwen, als onderdeel van de tenuitvoerlegging van die universele ziektekostendekking.

Door een politieke verklaring over universele ziektekostendekking te aanvaarden, stemmen landen ermee in binnen hun nationale begroting geld vrij te maken voor het creëren van een toekomst waarin diabetici overal insuline krijgen, HIV niet zomaar hele gemeenschappen kan verwoesten, en alle kinderen essentiële inentingen ontvangen. In die toekomst zouden zelfs de meest kwetsbare gemeenschappen betrouwbare en betaalbare toegang moeten hebben tot de diensten die van levensbelang zijn, en zou de hele samenleving gezonder en productiever worden.

En toch blijven de unieke gezondheidszorgbehoeften van meisjes en vrouwen, niet in de laatste plaats als het gaat om hun behoeften op seksueel en voortplantingsgebied, een zaak van poltieke strijd, wat er lange tijd voor heeft gezorgd dat hun gezondheidszorg ondergewaardeerd en ondergefinancierd is gebleven. In humanitaire settings is er bijvoorbeeld zeer weinig toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. En op veel plaatsen hebben jongeren moeite hun rechten op het gebied van de voortplanting uit te oefenen.

Wat de gezondheid van vrouwen nog verder ondermijnt is het feit dat vrouwen dikwijls ondervertegenwoordigd zijn bij medische proeven, wat leidt tot inadequate diagnoses en behandelingen. Zelfs programma's die specifiek bedoeld zijn om adolescente meisjes te dienen zijn vaak ontworpen zonder betekenisvolle betrokkenheid van de jongeren zelf; als gevolg daarvan slagen zij er dikwijls niet in om te voorzien in de behoeften van de doelgroep en versterken ze soms zelfs schadelijke stigma's.

Maar als we willen dat de universele ziektekostendekking werkelijk universeel en transformatief zal zijn, moet zij gendergelijkheid in al haar vormen omvatten – en dat betekent ook het verstrekken van expliciete garanties voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dit omvat moderne contraceptie, pre-en post-natale zorg, therapieën voor onvruchtbaarheid, veilige abortussen, en de preventie en behandeling van seksueel overdraagbare ziekten en kankers van de voortplantingsorganen. Het omvat ook het recht om in te stemmen met seks en veilig te zijn voor geweld van de kant van je partner.

Deze gezondheidszorgdiensten redden levens. Als zou worden voorzien in de behoeften aan moderne contraceptie in de ontwikkelingslanden, en vrouwen en pasgeborenen essentiële zorg zouden krijgen, zou het aantal onbedoelde zwangerschappen met 75% dalen, het aantal sterfgevallen van moeders met 73%, en het aantal sterfgevallen van pasgeborenen met 80%. Het inenten van meisjes tegen het menselijke papillomavirus (HPV) zou in de komende tien jaar in 72 lage- en middeninkomenslanden ruim drie miljoen sterfgevallen als gevolg van baarmoederhalskanker kunnen voorkomen. En natuurlijk krijgen gezondere moeders ook gezondere kinderen.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Het beschermen van de gezondheid van vrouwen en het garanderen van hun zeggenschap over hun eigen lichamen, seksualiteit en vruchtbaarheid is het fundament van de gendergelijkheid. Door het verzekeren van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten worden vrouwen in staat gesteld hun volledige potentieel te verwezenlijken en te participeren in hun economieën, politiek en samenlevingen. Dit bevordert het welzijn van gezinnen en gemeenschappen, en draagt bij aan de algehele economische groei en duurzame ontwikkeling.

Ondanks deze enorme voordelen duidt de ervaring erop dat als de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten niet expliciet worden beschermd in VN-verklaringen, het zeer waarschijnlijk is dat ze buiten beschouwing wordt gelaten in beleidsoverwegingen en budgetten. Het garanderen van een dergelijke bescherming is een zware opgave, omdat conservatieve lidstaten van de VN erop aandringen om woorden en begrippen als “gender” en “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,” en soms zelfs “mensenrechten,” uit diverse internationale verklaringen te schrappen.

Er is een woordenstrijd gaande in het multilaterale systeem, en de lichamen van vrouwen zijn het slagveld. Dat is de reden dat de Alliance for Gender Equality and UHC (de Alliantie voor Gendergelijkheid en Universele Ziektekostendekking) – die ruim honderd civil society organisaties uit 46 landen omvat – de lidstaten van de VN heeft opgeroepen om degenen die trachten de gezondheid en rechten van vrouwen te ondermijnen geen overwinning te gunnen. Het schrappen van deze woorden en begrippen heeft zeer reële gevolgen.

“Gezondheidszorg voor allen” moet ook de seksuele en reproductieve gezondheid omvatten, en “allen” moet betrekking hebben op ieder individu, ongeacht ras, etniciteit, leeftijd, talenten, migratiestatus, genderidentiteit of -uitdrukking, herkomst, gezondheidstoestand, klasse of kaste. Teneinde hier ook maar enige kans op te maken moeten de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten erkend, gefinancierd en tentoongespreid worden in ieder land en iedere gemeenschap in de wereld.

De strijd verplaatst zich nu van woorden op een pagina naar daadwerkelijke actie. Als het overheden ernst is met de universele ziektekostendekking, moeten ze zich verplichten tot het bouwen en financieren van alomvattende gezondheidszorgsystemen die voor iedereen werken, inclusief meisjes en vrouwen. Het gevolg zal een gezondere, rijkere en gelijkere wereld zijn.

Vertaling: Menno Grootveld

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/hahI9Tcnl;
  1. haass107_JUNG YEON-JEAFP via Getty Images_northkoreanuclearmissile Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images

    The Coming Nuclear Crises

    Richard N. Haass

    We are entering a new and dangerous period in which nuclear competition or even use of nuclear weapons could again become the greatest threat to global stability. Less certain is whether today’s leaders are up to meeting this emerging challenge.

    0