Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

iversen1_getty images_women Getty Images

Válka slov o ženská těla

NEW YORK – Tento měsíc uspořádá Valné shromáždění OSN jednání na vysoké úrovni, které má zajistit závazek členských států k všeobecnému pokrytí zdravotní péčí (UHC) včetně ochrany před finančními riziky a přístupu k základním zdravotnickým službám, léčivům a vakcínám pro všechny. Stále však zbývá dořešit otázku, kolik jednotlivé země vyčlení v rámci UHC na služby, jež naplňují potřeby dívek a žen.

Přijetím politické deklarace o UHC vyjadřují státy souhlas s tím, že ze svých národních rozpočtů vyčlení dostatek zdrojů na to, aby diabetici všude na světě do budoucna získali inzulin, aby virus HIV nemohl pustošit celé komunity a aby všechny děti měly přístup k základním vakcínám. V takové budoucnosti by i nejzranitelnější komunity disponovaly spolehlivým a dostupným přístupem k potřebným službám a celá společnost by byla zdravější a produktivnější.

Jedinečné zdravotnické potřeby dívek a žen, v neposlední řadě potřeby spojené s jejich sexuálním a reprodukčním zdravím, přesto zůstávají předmětem politického sváru, kvůli němuž je tato oblast už dlouho podhodnocená a podfinancovaná. Například v humanitárním prostředí existuje jen velmi malý přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči. A mladí lidé v mnoha koutech světa jen s obtížemi uplatňují svá reprodukční práva.

Zdraví žen pak dále podkopává skutečnost, že ženy mají často nedostatečné zastoupení v klinických zkouškách, což vede k neodpovídající diagnóze a léčbě onemocnění. Dokonce i programy, které jsou konkrétně zaměřené na adolescentní dívky, se často koncipují bez smysluplného zapojení mladých dívek, v důsledku čehož mnohdy nenaplňují potřeby cílové skupiny, a někdy dokonce posilují škodlivá stigmata.

Má-li však být všeobecná zdravotní péče skutečně univerzální a převratná, musí se hlásit k rovnosti pohlaví ve všech podobách – což mimo jiné znamená poskytovat výslovné záruky sexuálního a reprodukčního zdraví a práv (SRHR). To zahrnuje moderní antikoncepci, prenatální a postnatální péči, léčbu neplodnosti, bezpečné potraty a prevenci i léčbu pohlavních onemocnění a rakovin rozmnožovacích orgánů. Zároveň sem patří právo na souhlas se sexem a právo na ochranu před násilím ze strany intimního partnera.

Tyto zdravotnické služby přitom zachraňují životy. Kdyby se v rozvojových regionech naplňovala potřeba moderní antikoncepce a ženy a novorozenci by měli nezbytnou péči, počet nezamýšlených těhotenství by klesl o 75%, počet úmrtí matek by se snížil o 73% a počet úmrtí novorozenců by poklesl o 80%. Vakcinací dívek proti lidskému papilomaviru (HPV) by se v příštích deseti letech v 72 nízkopříjmových a středněpříjmových státech předešlo třem milionům úmrtí na rakovinu děložního čípku. A zdravější matky mají samozřejmě zdravější děti.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Ochrana ženského zdraví a záruka jejich kontroly nad vlastním tělem, sexualitou a plodností jsou základním stavebním kamenem rovnosti pohlaví. SRHR umožňuje ženám plně realizovat vlastní potenciál mimo jiné tím, že se začlení do ekonomiky, politiky a společnosti. Tím se zvyšuje blahobyt rodin a komunit, což přispívá k celkovému hospodářskému růstu a trvale udržitelnému rozvoji.

Navzdory těmto obrovským přínosům zkušenosti ukazují, že nebudou-li SRHR výslovně chráněna v deklaracích OSN, pak budou s vyšší pravděpodobností vynechávána z politických úvah a z rozpočtů. Zajištění takové ochrany je téměř sisyfovský úkol, poněvadž konzervativní členské státy OSN tlačí na vyškrtnutí výrazů „pohlaví“, „sexuální a reprodukční zdraví a práva“ a někdy i „lidská práva“ z mezinárodních deklarací.

V multilaterálním systému se vede válka slov a bitevním polem jsou těla žen. Proto Aliance za rovnost pohlaví a UHC – která zahrnuje přes 100 organizací občanské společnosti z 46 zemí – vyzývá členské státy OSN, aby nedopustily vítězství těch, kdo se snaží zdraví a práva žen podkopávat. Odstranění těchto výrazů má velmi reálné důsledky.

„Zdravotní péče pro všechny“ zahrnuje sexuální a reprodukční zdraví a slovo „všichni“ zahrnuje každého člověka na světě bez ohledu na rasu, etnický původ, věk, schopnosti, migrační status, genderovou identitu či projev, fyzický původ, zdravotní stav a příslušnost k třídě či kastě. Mají-li mít SRHR šanci toto vše zaručit, musí je uznávat, financovat a zajišťovat všechny země a všechny komunity na světě.

Boj se dnes přesouvá od slov na papíře k činům. Pokud to vlády myslí s UHC vážně, musí se zavázat k budování a financování všeobecných zdravotnických systémů, které budou pracovat pro všechny lidi včetně dívek a žen. Výsledkem bude zdravější, bohatší a rovnější svět.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/hahI9Tccs;
  1. haass107_JUNG YEON-JEAFP via Getty Images_northkoreanuclearmissile Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images

    The Coming Nuclear Crises

    Richard N. Haass

    We are entering a new and dangerous period in which nuclear competition or even use of nuclear weapons could again become the greatest threat to global stability. Less certain is whether today’s leaders are up to meeting this emerging challenge.

    0