3

Jak potírat neinfekční onemocnění

INDIANAPOLIS – Jeden z hlavních faktorů, který po celém světě maří životy a brzdí hospodářský růst, zároveň patří k nejhůře řešitelným. Neinfekční onemocnění (NCD) – jako jsou choroby srdce, cukrovka nebo rakovina – dnes představují příčinu dvou třetin všech úmrtí na světě. Kromě toho, že zkracují život, vybírají si také obrovskou ekonomickou daň na svých obětech, jejich rodinách a jejich komunitách, neboť snižují hospodářskou produktivitu a zvyšují léčebné výdaje. Během příštích dvou desetiletí by se celkové ekonomické ztráty v důsledku NCD mohly vyšplhat na 30 bilionů dolarů.

Řešení složitého problému NCD bude vyžadovat koordinované mezinárodní úsilí. Naštěstí bylo v poslední době učiněno několik důležitých kroků tímto směrem. Organizace spojených národů v září schválila Cíle trvale udržitelného rozvoje – soubor 17 cílů, jímž se bude v příštích 15 letech řídit globální rozvojová agenda. Vedle úkolů typu eliminace chudoby a opatření na ochranu životního prostředí stojí i závazek snížit úmrtnost způsobenou NCD – je to vůbec poprvé, kdy se na tento problém přímo zaměřila oficiální rozvojová agenda OSN.

ttp protests

Free Trade in Chains

Chatham House’s Paola Subacchi examines the causes and consequences of today’s anti-globalization backlash, guided by insights from Stephen Roach, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, and other Project Syndicate commentators.

Je to vítaný milník, ale jen první z mnoha na dlouhé cestě. Fyzická a ekonomická zátěž spojená s NCD nejtíživěji dopadá tam, kde se nejsnáze rodí: na nízkopříjmové a středněpříjmové země, v nichž dochází k 80% všech úmrtí způsobených NCD. Miliony lidí, kteří nedávno vybředli z chudoby, by do ní kvůli NCD opět mohli upadnout.

Pozornost a tlak okolí vyvolané SDG se mohou stát jedním z hnacích motorů pokroku. Dosažení cílů však bude vyžadovat trvalé soustředění a také čerpání zdrojů a znalostí vlád, mezinárodních neziskových organizací a především soukromého sektoru.

Zkušenosti ze sektoru zdravotnictví mě vedou k závěru, že při řešení problémů spojených s NCD budou klíčové dva faktory. Pokrok bude záviset za prvé a především na vytváření efektivních místních přístupů, které bude možné přizpůsobovat, replikovat a rozšiřovat. Na problémy typu cukrovky nebo srdečních onemocnění neexistují univerzální řešení. Protože však NCD postihují komunity ve všech koutech světa, existuje zde rozsáhlá společná půda, kterou je zapotřebí trvale znovuobjevovat.

V roce 2013 například Nadace Carlose Slima provedla rigorózní základní hodnocení osmi klinik primární péče, aby pochopila stav prevence a léčby cukrovky. Na základě dat shromážděných během studie pak nadace vytvořila pilotní verzi modelu známého pod názvem CASALUD, který má zlepšit screening, léčbu a prevenci s využitím levných a uživatelsky příjemných zařízení schopných měřit řadu důležitých životních funkcí včetně hladiny glukózy v krvi. Zúčastněné kliniky byly vybaveny online systémem, který sleduje zásoby léčiv a předchází jejich nedostatku.

Tento přístup byl tak efektivní, že mexický zdravotnický úřad dnes používá model CASALUD jako základ celostátní kampaně proti obezitě, která může vést k cukrovce a dalším NCD – jde o skvělý příklad rozšíření místní zkušenosti na vyšší úroveň.

Druhým klíčem k úspěchu v boji proti NCD je závazek využívat zdroje soukromého sektoru. To zahrnuje nejen mobilizaci soukromých investic, ale i nasazení obrovského množství technických, provozních a místně uzpůsobených znalostí, které soukromé firmy získaly během podnikání po celém světě. Pokud firmy vytvoří partnerství s vládami a mezinárodními i místními organizacemi, mohou pomoci snížit dopad devastujících a nákladných onemocnění.

Vím to, protože moje společnost se angažuje v přesně takovém úsilí: v programu partnerství s názvem Lilly NCD Partnership, v jehož rámci spolupracujeme s partnery a vládami Indie, Mexika, Jihoafrické republiky a Brazílie v boji proti NCD. Například v Brazílii úzce spolupracujeme s klíčovými místními organizacemi včetně Federální univerzity Rio Grande do Sul na zlepšení prevence nemocí – přičemž se zaměřujeme na pomoc matkám, jimž byla v těhotenství diagnostikována gestační cukrovka a dnes jsou ohroženy diabetem typu 2.

11,300 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Programy jako ten náš ukazují, čeho lze dosáhnout prostřednictvím významných, místně uzpůsobených partnerství veřejného a soukromého sektoru po celém světě. Zajištění úspěchu SDG – včetně snížení úmrtnosti v důsledku neinfekčních onemocnění – bude vyžadovat, aby firmy překročily rámec tradiční dobročinnosti a vymyslely kreativní řešení společensko-ekonomických problémů. Uvědomíme-li si, že inovace pramení z pochopení místních podmínek a optimalizace obrovských zdrojů soukromého sektoru, pak můžeme zajistit lepší zdraví – a rychlejší hospodářský růst – daleko do budoucnosti.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.