3

Jak potírat neinfekční onemocnění

INDIANAPOLIS – Jeden z hlavních faktorů, který po celém světě maří životy a brzdí hospodářský růst, zároveň patří k nejhůře řešitelným. Neinfekční onemocnění (NCD) – jako jsou choroby srdce, cukrovka nebo rakovina – dnes představují příčinu dvou třetin všech úmrtí na světě. Kromě toho, že zkracují život, vybírají si také obrovskou ekonomickou daň na svých obětech, jejich rodinách a jejich komunitách, neboť snižují hospodářskou produktivitu a zvyšují léčebné výdaje. Během příštích dvou desetiletí by se celkové ekonomické ztráty v důsledku NCD mohly vyšplhat na 30 bilionů dolarů.

Řešení složitého problému NCD bude vyžadovat koordinované mezinárodní úsilí. Naštěstí bylo v poslední době učiněno několik důležitých kroků tímto směrem. Organizace spojených národů v září schválila Cíle trvale udržitelného rozvoje – soubor 17 cílů, jímž se bude v příštích 15 letech řídit globální rozvojová agenda. Vedle úkolů typu eliminace chudoby a opatření na ochranu životního prostředí stojí i závazek snížit úmrtnost způsobenou NCD – je to vůbec poprvé, kdy se na tento problém přímo zaměřila oficiální rozvojová agenda OSN.

Je to vítaný milník, ale jen první z mnoha na dlouhé cestě. Fyzická a ekonomická zátěž spojená s NCD nejtíživěji dopadá tam, kde se nejsnáze rodí: na nízkopříjmové a středněpříjmové země, v nichž dochází k 80% všech úmrtí způsobených NCD. Miliony lidí, kteří nedávno vybředli z chudoby, by do ní kvůli NCD opět mohli upadnout.

Pozornost a tlak okolí vyvolané SDG se mohou stát jedním z hnacích motorů pokroku. Dosažení cílů však bude vyžadovat trvalé soustředění a také čerpání zdrojů a znalostí vlád, mezinárodních neziskových organizací a především soukromého sektoru.

Zkušenosti ze sektoru zdravotnictví mě vedou k závěru, že při řešení problémů spojených s NCD budou klíčové dva faktory. Pokrok bude záviset za prvé a především na vytváření efektivních místních přístupů, které bude možné přizpůsobovat, replikovat a rozšiřovat. Na problémy typu cukrovky nebo srdečních onemocnění neexistují univerzální řešení. Protože však NCD postihuj�� komunity ve všech koutech světa, existuje zde rozsáhlá společná půda, kterou je zapotřebí trvale znovuobjevovat.

V roce 2013 například Nadace Carlose Slima provedla rigorózní základní hodnocení osmi klinik primární péče, aby pochopila stav prevence a léčby cukrovky. Na základě dat shromážděných během studie pak nadace vytvořila pilotní verzi modelu známého pod názvem CASALUD, který má zlepšit screening, léčbu a prevenci s využitím levných a uživatelsky příjemných zařízení schopných měřit řadu důležitých životních funkcí včetně hladiny glukózy v krvi. Zúčastněné kliniky byly vybaveny online systémem, který sleduje zásoby léčiv a předchází jejich nedostatku.

Tento přístup byl tak efektivní, že mexický zdravotnický úřad dnes používá model CASALUD jako základ celostátní kampaně proti obezitě, která může vést k cukrovce a dalším NCD – jde o skvělý příklad rozšíření místní zkušenosti na vyšší úroveň.

Druhým klíčem k úspěchu v boji proti NCD je závazek využívat zdroje soukromého sektoru. To zahrnuje nejen mobilizaci soukromých investic, ale i nasazení obrovského množství technických, provozních a místně uzpůsobených znalostí, které soukromé firmy získaly během podnikání po celém světě. Pokud firmy vytvoří partnerství s vládami a mezinárodními i místními organizacemi, mohou pomoci snížit dopad devastujících a nákladných onemocnění.

Vím to, protože moje společnost se angažuje v přesně takovém úsilí: v programu partnerství s názvem Lilly NCD Partnership, v jehož rámci spolupracujeme s partnery a vládami Indie, Mexika, Jihoafrické republiky a Brazílie v boji proti NCD. Například v Brazílii úzce spolupracujeme s klíčovými místními organizacemi včetně Federální univerzity Rio Grande do Sul na zlepšení prevence nemocí – přičemž se zaměřujeme na pomoc matkám, jimž byla v těhotenství diagnostikována gestační cukrovka a dnes jsou ohroženy diabetem typu 2.

Programy jako ten náš ukazují, čeho lze dosáhnout prostřednictvím významných, místně uzpůsobených partnerství veřejného a soukromého sektoru po celém světě. Zajištění úspěchu SDG – včetně snížení úmrtnosti v důsledku neinfekčních onemocnění – bude vyžadovat, aby firmy překročily rámec tradiční dobročinnosti a vymyslely kreativní řešení společensko-ekonomických problémů. Uvědomíme-li si, že inovace pramení z pochopení místních podmínek a optimalizace obrovských zdrojů soukromého sektoru, pak můžeme zajistit lepší zdraví – a rychlejší hospodářský růst – daleko do budoucnosti.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.