Bangladesh mobile banking MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

Jak zvýšit trvalou udržitelnost rozvojových financí

WASHINGTON, DC – Ke splnění cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů do roku 2030 bude každoročně zapotřebí několik bilionů dolarů v podobě státních výdajů, investic a pomoci. Odhady se výrazně liší, ale jedna zpráva OSN z roku 2014 naznačuje, že pouze ke zkvalitnění infrastruktury budou nutné celkové investice ve výši plných sedmi bilionů dolarů. Ať už však bude konečný účet jakýkoliv, tyto částky dalece přesahují možnosti vlád a vedoucí představitelé usilující o splnění všech sedmnácti SDG budou očekávat, že velkou část financí poskytne jejich domácí bankovní sektor.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Je to rozumné očekávání. Na rozvíjejících se trzích drží banky aktiva v odhadované hodnotě přes 50 bilionů dolarů, což znamená, že by mohly výrazně ovlivnit způsob financování trvale udržitelného rozvoje.

V současnosti však mnozí potenciální věřitelé nemají kapacitu na řádné vyhodnocení finančních, ekologických, společenských a a řídicích rizik spojených s těmito typy projektů. Má-li mezinárodní společenství splnit cíle SDG, je zapotřebí posílit praxi trvale udržitelného financování.

Spolupráce už naštěstí přináší výsledky. V květnu 2012 se bankovní regulátoři z deseti zemí obrátili na moji organizaci, Mezinárodní finanční korporaci (IFC), s žádostí, aby jim pomohla založit takzvanou Síť trvale udržitelného bankovnictví (SBN). Ta by měla financovat iniciativy, které jsou „zelenější, ekologičtější a sociálně inkluzivnější“. Síť se od svého založení rozrostla tak, že dnes zahrnuje 34 zemí disponujících bankovními aktivy v hodnotě 42,6 bilionu dolarů – to odpovídá více než 85% celkových bankovních pozic rozvíjejících se trhů.

SBN dnes spojuje regulátory, bankéře a agentury v rozvíjejících se ekonomikách s cílem zkvalitnit postupy financování trvale udržitelných projektů. Toto úsilí je sice zcela dobrovolné, ale už má měřitelný dopad. V roce 2016 se například SBN stala klíčovým partnerem Studijní skupiny zeleného financování G-20, která pomohla prosazovat globální agendu „zelených financí“ tohoto uskupení a podtrhla význam řízení ekologických rizik uvnitř finančních soustav.

Mnohé největší ekonomiky této sítě navíc vyvinuly politiku financování trvalé udržitelnosti, která je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Tyto snahy dohromady podněcují regulátory v členských i nečlenských zemích, aby prohlubovali svou podporu společensky uvědomělého půjčování peněz.

Má-li si SBN tuto dynamiku udržet, potřebuje nástroje k přesnému měření pokroku, a právě proto IFC nedávno zveřejnila svou první výroční Zprávu o globálním pokroku SBN. Rámec měření obsažený ve zprávě a koncipovaný tak, aby sledoval zavádění a dopad politik na straně členských organizací a států, byl vyvinut a dohodnut všemi účastníky SBN s podporou IFC. Představuje pozoruhodnou míru globálního konsensu a připravuje novou půdu pro analýzu finančního sektoru.

Osm zemí SBN (Bangladéš, Brazílie, Čína, Indonésie, Kolumbie, Mongolsko, Nigérie a Vietnam) obdrželo ve zprávě vysoké známky za inovace. Reformy v těchto zemích zahrnovaly zavedení programů rozsáhlého a průhledného monitorování a také nové regulace, které požadují, aby banky začlenily do svých rozhodovacích procesů hodnocení ekologických a společenských rizik. Tyto země rovněž zavedly tržní pobídky, které mají motivovat banky k financování většího počtu ekologických projektů.

Jedním z důvodů k sestavení výroční zprávy je snaha zdokumentovat získané postřehy a ponaučení, a tím pomoci bankovním sektorům zapojit se do plodnějších reforem. V tomto ohledu vnímá IFC tuto úvodní zprávu do značné míry jako šablonu pro urychlení a usnadnění změny.

V oblasti zkvalitnění postupů financování trvalé udržitelnosti v rozvíjejících se světových ekonomikách zbývá vykonat mnoho práce. SBN se dnes například zaměřuje na pomoc rozvojovým zemím využívat investičních příležitostí spojených s klimatem, jejichž hodnota se odhaduje zhruba na 23 bilionů dolarů. Síť pracuje rovněž na urychlení růstu trhu zelených dluhopisů, což by pomohlo přimět další části globální finanční soustavy, aby se rovněž podílely na plánování a iniciativách.

I tak ovšem mají členové SBN mnoho důvodů k oslavám. Za pouhých pět let přerostla tato organizace z ambiciózního nápadu ve skutečnou síť odhodlaných regulátorů, bankéřů, politiků a mezinárodních rozvojových organizací. Jak jsem napsal již dříve, země odhodlané vybudovat kvalitnější finanční rámce proměňují s podporou SBN své nápady v činy.

Skoncování s chudobou, ochrana planety a vybudování spravedlivější budoucnosti pro lidstvo – což jsou zastřešující cíle SDG – bude nákladné. Při existenci správných finančních rámců a nových způsobů, jak měřit pokrok, však naše dnešní investice nemusí rozbít bank.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/58p6tuW/cs;

Handpicked to read next