Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

dixon1_Sebnem CoskunAnadolu AgencyGetty Image_chadgirlrefugeeschool Sebnem Coskun/Anadolu Agency/Getty Images

Jak zacelit propast příležitostí v Sahelu

WASHINGTON – V záplavě ponurých titulků a ještě černějších prognóz se snadno zapomíná, že svět je na tom dnes v mnoha směrech lépe než kdykoliv dříve. Od roku 1990 se téměř 1,1 miliardy lidí vymanilo z extrémní chudoby. Míra chudoby se dnes pohybuje pod 10% – to je nejnižší hodnota v dějinách lidstva. Téměř ve všech zemích jsou lidé zdravější a vzdělanější než kdy dříve. Jak ovšem zdůrazňuje nedávno zveřejněná zpráva Goalkeepers, pro řadu lidí z celého světa i nadále zůstává normou strádání a při snaze zajistit si zdravý a produktivní život stále narážejí na vysoké překážky.

Nikde to neplatí více než mezi nejchudšími obyvateli subsaharského regionu Sahel. Země Sahelu se řadí na nejnižší příčky indexu lidského kapitálu, který kvantifikuje příspěvek zdraví a vzdělání k produktivitě příští generace zaměstnanců. Podle zprávy Goalkeepers existuje u dítěte v Čadu 55krát vyšší pravděpodobnost úmrtí v prvních pěti letech života než u dítěte ve Finsku. Téměř polovina obyvatel Čadu žije pod hranicí chudoby, pouze 50% dětí chodí do školy a jen 15% šesťáků dokáže přečíst jednoduchý příběh. Chudobu dále zhoršují klimatické změny, konflikty a vysídlování, takže je pro rodiny ještě těžší investovat do lidského kapitálu.

Chtějí-li vlády zajistit, aby všichni lidé – nejen ti, kteří mají to štěstí a narodili se do relativně privilegovaného zeměpisného, genderového či společensko-ekonomického prostředí – mohli naplnit svůj potenciál, musí více investovat do tvorby lidského kapitálu. To znamená posílit vzdělávací systémy, aby občané mohli získat kvalifikaci, kterou potřebují k hospodářské prosperitě. A také to znamená zajistit přístup ke kvalitním zdravotnickým a výživovým službám.

Stejně jako jsou podvyživení či jinak nezdraví dospělí lidé méně produktivní, mají i podvyživené či jinak nezdravé děti sníženou schopnost efektivně se učit, natožpak vyrůst ve zdravé a produktivní dospělé. Chceme-li však takové investice maximálně zužitkovat, musíme vyvíjet nejen obecné úsilí, ale zajišťovat také služby šité na míru dívkám a ženám, od plánování rodičovství přes dětství až po dospělost.

Takové služby mohou dívkám umožnit, aby zůstaly déle ve škole a získaly vědomosti a dovednosti potřebné k tomu, aby se mohly efektivně zapojit do pracovní síly. Díky těmto službám se dívky a ženy mohou rozhodnout pro odklad těhotenství a výchovy dětí do doby, než budou připravené, což podpoří nejen posílení jejich role, ale i hospodářský pokrok.

Zdravější a vzdělanější matky mají zdravější a vzdělanější rodiny, mimo jiné i proto, že ženy mají sklon investovat větší část svých příjmů do dětí. Prostřednictvím tohoto kanálu mohou zdravotnické služby zaměřené na ženy nakonec přispět ke zvýšení životní úrovně a k rozbití začarovaného kruhu chudoby, přičemž zároveň podnítí obecnější hospodářský rozvoj.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Aby Světová banka pomohla zemím těchto přínosů využít, založila v roce 2017 Projekt lidského kapitálu, který se snaží urychlit investice do zdraví a vzdělání a nasměrovávat je tak, aby poskytovaly všem lidem rovné příležitosti k prosperitě. Banka zároveň spolupracuje s partnery na dosažení padesátiprocentního zvýšení celkových zdrojů pro lidský kapitál v Africe do roku 2023, a to se zaměřením na křehké a konfliktem sužované země.

Naše zkušenosti s působením v náročných prostředích ukazují, že aby státy tyto investice maximálně zužitkovaly, musí zvolit integrovaný multisektorový přístup, šít intervence na míru potřebám dané komunity a zapojit všechny protagonisty, od náboženských vůdců a zdravotníků až po matky a manžely. Ukázkovým příkladem je Sahelský projekt posilování postavení žen a demografické dividendy (SWEDD), který se těší podpoře Populačního fondu OSN a Nadace Billa & Melindy Gatesových.

SWEDD úzce spolupracuje s vládami v Sahelu a vybavuje je prostředky k poskytování zdravotnické a výživové podpory, prosazování rovnosti pohlaví, zkvalitňování škol a zavádění sociálních záchranných sítí. Aby tento proces podpořil, realizuje SWEDD novátorské iniciativy v širokém spektru zemí, od Beninu po Pobřeží slonoviny.

V Burkina Fasu se současní i budoucí manželé v některém z více než 1600 „klubů pro manžely“ učí, jak je důležité plánování rodičovství a rovnoprávnější rozdělení domácích prací. V Mauritánii spolupracuje SWEDD s komunitními a náboženskými lídry na snižování diskriminace podle pohlaví, násilí vůči ženám a sňatků s dětmi.

V Čadu vštěpují programy učňovského výcviku s podporou SWEDD ženám dovednosti, které mohou uplatnit na trhu, například jízdu na traktoru nebo instalaci solárních elektrických systémů. A v Mali SWEDD distribuuje bicykly, které pomáhají dívkám dostat se do školy, a poskytuje podporu porodním asistentkám tak, aby mohly poskytovat klíčové předporodní, porodní a poporodní zdravotnické služby v chudých oblastech, a tím snižovat úmrtnost matek i novorozenců.

Má-li se svět nadále zlepšovat, natožpak dosáhnout cílů trvale udržitelného rozvoje OSN, musí chudé země, jakou jsou ty v Sahelu, posílit své základy lidského kapitálu. Nebude to snadné, ale zkušenosti ukazují, že v případě setrvalých investic, úzké koordinace a inkluzivního přístupu toho lze dosáhnout.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/73tnYPVcs;
  1. bildt70_SAUL LOEBAFP via Getty Images_trumpukrainezelensky Saul Loeb/AFP via Getty Images

    Impeachment and the Wider World

    Carl Bildt

    As with the proceedings against former US Presidents Richard Nixon and Bill Clinton, the impeachment inquiry into Donald Trump is ultimately a domestic political issue that will be decided in the US Congress. But, unlike those earlier cases, the Ukraine scandal threatens to jam up the entire machinery of US foreign policy.

    13