0

Jak se vypořádat s příští výzvou pro globální zdraví

CURYCH – Díky bezprecedentní mezinárodní spolupráci dosahuje svět působivých pokroků v boji proti malárii. Podle Světové zprávy o malárii za rok 2016, již právě zveřejnila Světová zdravotnická organizace, se úmrtnost v důsledku tohoto onemocnění u dětí ve věku do pěti let propadla od roku 2000 o 69 %.

Navíc se tento pokrok neomezuje na malárii. Nejedna země během téhož období snížila počet nových infekcí HIV o 50 % či víc a v posledních letech výrazně klesla incidence u dalších vysilujících tropických chorob, jako jsou lepra a drakunkulóza.

Avšak přestože úmrtnost na infekční nemoci klesá, sedavé způsoby života, konzumace tabáku a špatná strava typické pro vyspělé země se zabydlují v rozvojovém světě a znepokojivým tempem přibývá nepřenosných onemocnění, jako jsou diabetes, kardiovaskulární choroby a rakovina.

Nepřenosné nemoci usmrtí 38 milionů lidí ročně, přičemž k téměř 75 % těchto úmrtí dochází v zemích s nízkými a středními příjmy. Vyhlídky rozvojových zemí jsou přitom ponuré; do roku 2030 se například očekává, že v Africe nepřenosné choroby zapříčiní víc úmrtí než choroby přenosné a nemoci související s mateřstvím a výživou dohromady.

Vedle ohrožení životů mohou nepřenosné nemoci destabilizovat ekonomiky, zejména v zemích s omezenou zdravotnickou infrastrukturou. Výzvou pro vlády a globální zdravotnické orgány je pokračovat v pokrocích v boji proti infekčním nemocem a zároveň se zabývat sílící hrozbou nepřenosných chorob.

Naštěstí v počínajícím boji proti nepřenosným nemocem můžeme zužitkovat ponaučení z úspěšného boje proti těm infekčním. Ve spolupráci s neziskovými a mezivládními organizacemi a soukromými společnostmi mohou mít světoví lídři obrovský vliv na veřejné zdraví – třebaže rozpočty zahraniční pomoci jsou napjaté.

V prvé řadě potřebujeme inovace. Bez velkého skoku vpřed v antiretrovirální léčbě v polovině 90. let by nám chyběly nástroje, které dnes máme k potlačování HIV. Bez kombinovaných terapií založených na artemisininu, které se objevily v téže dekádě, by zůstávala neústupně vysoká i úmrtnost na malárii. Politiky, které zlepšují přístup ke zdravotní péči, by také měly podporovat inovace – a nesmí je nikdy podkopávat.

Kromě inovací potřebujeme silná partnerství, abychom se s nepřenosnými chorobami dokázali vypořádat a zajistili, že pacienti budou mít k dispozici potřebnou léčbu. Účinný postup proti HIV proměnil nemoc ve většině zemí z rozsudku smrti v chronický stav; samozřejmě že teď ale potřebujeme udržitelná řešení, která zajistí setrvalou, dlouhodobou péči.

Soukromý sektor se čím dál silněji přiklání k tomuto přístupu. Úsilí Novo Nordisk o změnu péče o diabetiky a Partnerství NCD společnosti Eli Lilly jsou jen dva z příkladů toho, jak firmy spolupracují s vládami a zdravotnickými organizacemi v zemích s nedostatkem finančních zdrojů s cílem vyvinout škálovatelné, udržitelné a lokálně motivované programy zápasu s diabetem. Program Novartis Access, jejž naše společnost zahájila v roce 2015, je zase sociálně orientovaným podnikem, který spolupracuje s vládami, nevládními organizacemi a dalšími klienty ve veřejném sektoru zemí s nižšími příjmy. V programu máme dva cíle: rozšířit přístup k cenově dostupným lékům na nepřenosné choroby, jako jsou onemocnění srdce, diabetes 2. typu, nemoci dýchacích cest a rakovina prsu, a dále spolupracovat s lokálními a mezinárodními organizacemi na posilování zdravotnických soustav. Prozatím jsme zaznamenali, že rozvojové země musí zásadně změnit přístup k pořizování léčiv a aktualizovat národní seznamy nezbytných léků.

Třetím ponaučením, které je potřeba si vzít z boje proti infekčním nemocem, je zásadní význam politického odhodlání. Jak upozornili Chatham House a další nezávislí pozorovatelé, příliš málo vlád – obzvlášť v rozvojových zemích – vynakládá doporučených 5 % ročního HDP na podporu zdraví. I když jsou státní rozpočty napjaté, investice do zdraví se vyplatí; ostatně kapka prevence má cenu lžíce medicíny. Zemím s nižšími příjmy, jež nepřenosné nemoci silně postihují, mohou investice, které zlepší zdravotní stav a produktivitu jejich obyvatel, jedině prospět. Jak jsme zjistili při zvládání HIV, investice do veřejného zdraví vytvářejí pozitivní koloběh: když jednotlivci a komunity začnou pociťovat lepší zdravotní stav, investují dále do posouvání zdraví výš na žebříčku priorit.

Ke zvládnutí vzestupu nepřenosných nemocí bude nezbytné dlouhodobé uvažování a představitelé vlád budou muset uskutečnit investice, jejichž přínosy se projeví až době, kdy už nebudou v úřadu. To je sice náročný úkol, zejména ve volebních demokraciích, ale tvůrci politik z celého světa mohou spojit síly, aby pákově posílili své investice, jakož i investice uskutečněné soukromým sektorem. A i když většina zemí dosáhne doporučených výdajů ve výši 5 % HDP, svět bude stále potřebovat novátorské finanční mechanismy a politiky, které umožní spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Lídři z celého světa musí globální boj proti nepřenosným chorobám učinit prioritou. Vlády a globální zdravotnické orgány by měly za tím účelem zužitkovat ponaučení, která vyplynula z úspěšného boje proti infekčním nemocem. Prostřednictvím inovací, dynamických partnerství k posilování zdravotnických soustav a politické vůle dokáže svět zachovat pokroky dosažené v boji proti infekčním nemocem a zároveň účinně potlačovat nepřenosné choroby.

Z angličtiny přeložil David Daduč