1

Podpořme zdravotnické inovátory v rozvojovém světě

DHÁKA – Londýnská deklarace o opomíjených tropických onemocněních signalizovala v roce 2012 smělou novou vizi mezinárodní spolupráce, v níž mohou globalizace a propojení do sítí podpořit na globálním Jihu úsilí o vymýcení smrtelných onemocnění, která v nepřiměřeně vysoké míře zasahují nejchudší komunity. Londýnská deklarace – dodnes nejrozsáhlejší globální spolupráce v oblasti veřejného zdraví – pomohla upevnit důvěru v globální řád, který vznikl po druhé světové válce a je založený na pravidlech.

Tato těžce vydobytá důvěra se však dnes ocitá ve vážném nebezpečí, neboť populistické síly v celém západním světě si berou na mušku závazky zahraniční pomoci svých zemí. Zejména prezident Donald Trump ohlásil výrazné škrty amerického rozpočtu určeného na zahraniční pomoc, aby uspokojil ekonomicky frustrované americké voliče, kteří si přejí, aby se peníze z jejich daní utrácely doma. Tento přístup však nebere v potaz, že dlouhodobý přínos spojený s podporou lékařského výzkumu na globálním Jihu je daleko vyšší než krátkodobé náklady.

Jako bangladéšský výzkumník z Mezinárodního centra pro výzkum průjmových onemocnění, Bangladéš (icddr,b) se výrazně zapojuji do místního úsilí o vymýcení viscerální leishmaniózy (VL, známé též pod názvem kala-azar), jedné z nemocí zahrnutých v londýnské deklaraci. Díky štědré podpoře mezinárodních dárců jsem měl možnost dělat v této oblasti průkopnický výzkum.

V roce 2006 jsem prostřednictvím výzkumu financovaného Zvláštním programem Světové zdravotnické organizace pro výzkum a výcvik v oblasti tropických onemocnění (TDR) zjistil, že v oblastech endemického výskytu VL – kterou šíří jediný druh tzv. písečné mouchy – neexistují prakticky žádné iniciativy za kontrolu tohoto hmyzího přenašeče. Toto zjištění se stalo pro politiky budíčkem a vedlo k zahájení snahy o potírání výskytu písečné mouchy v celé zemi.

O několik let později můj tým v rámci výzkumu metod kontroly hmyzu na úrovni domácností, který financovala nadace UBS Optimus, zjistil, že novátorská technologie – dlouhodobé lemování oken látkou napuštěnou insekticidem s názvem deltamethrin – dokáže zabíjet písečné mouchy až jeden rok od aplikace. V současné době testujeme další dlouhodobá řešení včetně barev na zeď s příměsí tří různých insekticidů.

Tato práce má dopady i mimo hranice VL – a mimo hranice Bangladéše. Sprejování interiérů je i nadále světově nejrozšířenější metodou hubení hmyzu v domácnostech. V izolovaných venkovských komunitách však mohou být námi zkoumaná řešení silnější, pohodlnější a efektivnější nejen v případě písečných much, ale i dalších druhů hmyzích přenašečů, jako jsou komáři infikovaní zikou.

Kromě toho se angažuji ve výzkumu nových typů přenosu VL. Poté, co se pacienti v Bangladéši zotaví z VL, rozvine se u mnoha z nich stav známý jako makulární post-kala-azar dermální leishmanióza (PKDL). Abychom zjistili, zda pacienti s PKDL mohou fungovat jako rezervoár VL – a tím posílili naši schopnost potírání tohoto onemocnění –, založil jsem se svým týmem insektárium, v němž chováme sterilní písečné mouchy.

Naše insektárium – financované Iniciativou za léky proti opomíjeným onemocněním a španělskou Nadací pro mezinárodní spolupráci – je jedním z pouhých sedmi insektárií na světě (přičemž většina z nich se nachází v rozvinutých zemích). Představuje trvalý a hodnotný zdroj výzkumu kontroly bacilonosičů a přenosu nemocí v Bangladéši.

Činnost insektária už umožnila důležitý pokrok. Nedávné pilotní experimenty ukázaly, že makulární PKDL se může chovat jako zdroj infekce – výsledky byly publikovány v časopise Clinical Infectious Diseases. Kromě toho využíváme insektárium k testování rezistence a susceptibility vůči insekticidům u písečných much chovaných v zajetí – tento výzkum podpoří optimalizaci strategií kontroly písečných much na celém Indickém poloostrově.

Klíčovým prvkem jakékoliv strategie mýcení nemoci je samozřejmě včasná a účinná diagnóza. V případě VL se standardní diagnózy opírají o detekci protilátek cirkulujících v krvi nebo moči. Protože však protilátky přetrvávají v krvi i po zotavení, tato metoda mylně identifikuje rovněž zdravé nenakažlivé pacienty a indikuje u nich potřebu léčby. Diagnostický test založený na DNA sice poskytuje přesnější výsledky, avšak v současnosti používané metody jsou závislé na drahém vybavení, jako jsou termocykléry a funkční chladicí řetězce.

Můj tým tedy začal vyvíjet systém, který umožňuje diagnózu založenou na DNA i v nízkorozpočtovém prostředí. Pomocí metody izotermální amplifikace DNA, zvané rekombinázová polymerázová amplifikace, jsme vyvinuli metodu detekce VL nezávislou na chladicím řetězci, kterou jsme poté začlenili do mobilního, solárně napájeného „laboratorního kufříku“, jejž lze snadno používat ve venkovském prostředí.

Nyní se snažíme tento kufřík přeorientovat tak, aby umožňoval také diagnózu tyfoidní horečky a tuberkulózy, což přinese další revoluci do sledování nemocí v chudých a venkovských komunitách. Jinými slovy má rozvoj detekce nemocí nezávislé na chladicích řetězcích podobně jako náš ostatní výzkum a inovace dalekosáhlé důsledky pro globální zdraví.

Přesto se úspěch, jehož jsme v posledních dvou desetiletích dosáhli, ocitá v ohrožení. Dárcovské agentury, které se potýkají s omezením pomoci ze strany velkých hráčů, jako jsou USA, by mohly být nuceny stáhnout finance z výše popsaného typu výzkumu. A protože Bangladéš nedokáže takto vzniklý výpadek nahradit, bude to znamenat kolaps projektů, které podobně jako ten náš zachraňují životy; také dlouhodobé zdroje, jež jsme vyvinuli, od insektária po nové diagnostické prostředky, bude nutné opustit, čímž utrpí nejchudší komunity v rozvojovém světě.

V sázce je víc než pouhá štědrost. Dárcovské financování vědeckého výzkumu na globálním Jihu má i další důležité přínosy, počínaje posilováním důvěry tvořící základ křehkého mezinárodního řádu, na který jsme všichni odkázaní. Ještě přímočařejší dopady má skutečnost, že podpora rozvoje nízkonákladových zdravotnických inovací by mohla hrát klíčovou roli při snižování současných kolosálních výdajů na zdravotnictví v rozvinutých státech, jako jsou USA. Tyto úspory by v dlouhodobém měřítku mohly snadno vyvážit náklady spojené s podporou činností, které zachraňují životy – činností organizací, jako je icddr,b.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.