0

Bohatství dřímající v práci žen

MUMBAÍ – Zúžit globální genderovou mezeru by mělo obrovské potenciální ekonomické přínosy. Podle McKinsey Global Institute (MGI) platí, že kdyby každá vláda pomohla svým občanům na úroveň té země v jejich regionu, která podniká nejrychlejší kroky k rovnosti pohlaví, celkový roční přínos v nárůstu HDP by do roku 2025 mohl dosáhnout 12 bilionů dolarů.

Rovnost pohlaví je také morální imperativ, uznaný v Cílech udržitelného rozvoje (CUR) Organizace spojených národů, které v roce 2015 přijalo 193 zemí. Společně s úhrnným ekonomickým přínosem by investice do žen a dívek změnily k lepšímu miliony životů.

Otázka tedy zní, jak tyto enormní přínosy proměnit v realitu. Dosáhnout ekonomické rovnosti pohlaví nelze bez úsilí o dosažení sociální rovnosti pohlaví. Je potřeba se zabývat oběma společně. Důležitý díl odpovědi, ukazuje se, spočívá ve zlepšování přístupu k základním službám, jako je vzdělávání a plánování rodičovství.

MGI odhaduje, že roční investice navíc, které jsou nezbytné k zajištění základních služeb pro ty, kdo je potřebují, budou v roce 2025 mezi 1,5 až 2 miliardami dolarů. To stojí proti odhadovaným výdajům za tyto služby v roce 2014 ve výši 6,3 miliardy dolarů. Jinými slovy potenciální ekonomický přínos v roce 2025 by 6-8krát převyšoval nezbytné výdaje.

V šesti oblastech – vzdělávání, plánování rodičovství, mateřské zdraví, finanční inkluze, digitální inkluze a pomoc s neplacenou pečovatelskou prací – by lepší přístup ke službám mohl odblokovat ekonomický potenciál žen a přispět ke splnění CUR v oblasti rovnosti pohlaví. Pomoc s neplacenou pečovatelskou prací je celosvětově jedna z největších příležitostí ke zlepšení, ale v jižní Asii je mnoho prostoru k postupu vpřed ve finanční a digitální inkluzi a subsaharská Afrika zase zoufale potřebuje pokroky v oblasti mateřského zdraví.

Abychom urazili cestu, již vytyčily CUR, bude nutné zapsat do škol navíc 58 milionů děvčat a 60 milionů chlapců. Aby se zcela uzavřela genderová mezera, přístup k oficiálním finančním službám bude muset získat zhruba 224 milionů žen navíc. Konečně zhruba 445 milionů lidí bude potřebovat lepší přístup k dodávkám nezávadné vody – což pomůže omezit neplacenou pečovatelskou práci, již v rozvojových zemích vykonávají ženy.

Tato ambiciózní agenda se účinně nenaplní bez přičinění vlád postupujících společně se soukromým sektorem a nevládními organizacemi. Vyžádá si dodatečné investice, vytváření pracovních míst pro ženy a zavedení opatření, která ženám pomohou dostat se k produktivnější práci.

MGI vyhledal na celém světě několik intervencí, které lze snadno rozvinout v širším měřítku. K opatřením, u nichž bylo doloženo zlepšení p��ístupu ke vzdělávání, patří budování dalších středních škol, zajištění, aby dívky měly v místě, kde studují, zajištěné hygienické zázemí, a vytváření finančních pobídek – včetně hotovostních transferů – s cílem zvýšit počet zapsaných žáků a udržet dívky ve škole.

Co se týče plánování rodičovství a mateřského zdraví, hlavními prioritami je rozšířit počet zdravotníků a vytvořit ve venkovských oblastech služby pro naléhavé případy a péči o zdraví matek. Mezi důležitá opatření patří také zlepšení dodavatelských řetězců pro antikoncepci a rozšíření sexuálního vzdělávání ve školách.

Jedním z neúčinnějších způsobů jak omezit množství času, který ženy stráví neplacenou pečovatelskou prací, je rozšířit poskytování péče o děti, ať veřejně dotované, s podporou zaměstnavatelů nebo hrazené zákazníky. Digitální technologie mohou pomoci většímu počtu žen získat přístup k finančním službám, ale jedině pokud země rozšíří svou infrastrukturu a pomohou zdokonalit digitální a finanční gramotnost žen.

Tato opatření bude samozřejmě nezbytné financovat, avšak MGI zjistil, že 60 % zemí dokáže tyto dodatečné finance získat z daní díky postupnému růstu HDP, jejž ženy v posíleném postavení zajistí. Tam, kde takové příjmy z daní nemusí dostačovat, lze přilákat soukromé investice. Legislativa uzákoněná letos ve státě New York například vyžaduje, aby zaměstnavatelé a zaměstnanci přispívali na financování placené rodičovské dovolené.

Změny politik ale nebudou stačit, pokud lidem využívání nových práv a služeb znemožní jejich přístupy. I ve Švédsku, kde je rovnost pohlaví velice rozvinutá, studie dokládají, že rodičovskou dovolenou si bere zhruba 33 % mužů, oproti více než 75 % žen. Jistěže, zapojení do placené práce a práce v domácnosti je v posledku otázkou osobního rozhodnutí, ale je potřeba se zabývat společenskými přístupy, jestliže omezují svobodu rozhodování.

Existují důvody k optimismu. Mnohé rozvojové země, včetně Indie, jsou dnes ve zlomovém okamžiku, kdy z prudce se zužujících genderových mezer ve vzdělávání plynou obrovské potenciální přínosy pro ekonomické vyhlídky žen. Ve Spojených státech nezavádí politiky umožňující placenou rodičovskou dovolenou pouze New York. Rychlé rozšiřování digitálních technologií zcela novými způsoby zlepšuje přístup k financím a pracovním příležitostem.

Konečně sílí povědomí o nesmírných ekonomických přínosech odstraňování genderové nerovnosti. Máme před sebou pobídku ve výši 12 miliard dolarů, abychom pokrok uspíšili.

Z angličtiny přeložil David Daduč