1

Vítězné cíle globálního rozvoje

NEW YORK – Zástupci světových vlád se 25. září sejdou na zvláštním zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, aby diskutovali o tom, jak urychlit pokrok při plnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG), a aby se také dohodli na časovém rámci nového souboru Trvale udržitelných rozvojových cílů (SDG). MDG schválené v roce 2000 vyprší v roce 2015 a poté je nahradí SDG, s největší pravděpodobností pro období let 2015-2030.

MDG se zaměřují na ukončení extrémní chudoby, hladu a preventabilních nemocí. Staly se nejdůležitějšími globálními rozvojovými cíli v dějinách OSN. Také SDG budou pokračovat v boji proti extrémní chudobě, ale připojí k němu další úkoly – zajištění spravedlivějšího hospodářského růstu a trvalé ekologické udržitelnosti, zejména pak klíčový cíl omezit riziko člověkem vyvolaných klimatických změn.

Vytyčení mezinárodních rozvojových cílů znamenalo obrovskou změnu pro životy lidí, především pro obyvatele nejchudších míst na planetě. Subsaharská Afrika měla z MDG nesmírný prospěch a při stanovování SDG se můžeme z tohoto úspěchu poučit.

Abychom si uvědomili důležitost MDG pro subsaharskou Afriku, stačí porovnat desetiletí před jejich zavedením s desetiletím následujícím. Během deseti let před MDG byl hospodářský růst v regionu pomalý, míra chudoby vysoká (a stoupala) a region se potýkal se stále větší zátěží nemocí, včetně HIV/AIDS a malárie.

Po přijetí MDG se africké vlády, nevládní organizace, agentury OSN, mezinárodní dárci, nadace a aktivisté začali více zaměřovat na naléhavost boje proti chudobě, hladu a nemocem. V centru globální pozornosti se díky MDG ocitla také ochromující dluhová zátěž, s níž se potýkalo mnoho nejchudších afrických zemí, což nastartovalo proces odpouštění dluhů pod vedením Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

Od roku 2000 do roku 2010 se míra chudoby v subsaharské Africe (měřená jako podíl lidí žijících za méně než 1,25 dolaru denně) snížila na 48,5%, přestože v letech 1990-1999 vzrostla z 56,5% na 58%, zatímco celkový roční hospodářský růst, který v letech 1990 až 2000 dosahoval průměrné hodnoty 2,3%, se v období let 2000-2010 více než zdvojnásobil na 5,7%.

Výrazných zlepšení bylo dosaženo také v oblasti kontroly nemocí. Od roku 1990 do vrcholu, který nastal kolem roku 2004, se počet úmrtí na malárii zvýšil ze zhruba 800 000 na 1,6 milionu lidí ročně. Od té doby se díky masové distribuci protimalarických síťových lůžek, kterou inspirovaly MDG, začal počet úmrtí na malárii snižovat až na přibližně 1,1 milionu osob v roce 2010, přičemž dnes je toto číslo možná ještě nižší.

Stejně tak v roce 2000 neexistovaly žádné oficiální dárcovské programy, které by poskytly chudým Afričanům přístup k antiretrovirální léčbě AIDS. Do značné míry díky tomu, že MDG mají schopnost definovat agendu, začaly poté vznikat dárcovské programy orientované na boj proti AIDS a dnes v rámci těchto programů dostává antiretrovirální léčbu více než šest milionů Afričanů.

Jako zvláštní poradce generálního tajemníka OSN pro MDG (od roku 2001 do roku 2006 pro Kofiho Annana a od roku 2007 pro Pan Ki-muna) vidím, jak vážně mnoho afrických vlád tyto cíle bere, jak pomocí nich stanovuje vlastní priority, aktivizuje přímé aktéry, zvyšuje veřejné povědomí i motivaci a vede ministerstva k zodpovědnosti. Postupem času začaly OSN i dárcovské agentury z bohatých zemí stále častěji využívat MDG také k organizaci vlastní činnosti v Africe. A třebaže MDG nejsou jediným faktorem v pozadí zlepšující se situace po roce 2000, rozhodně hrají obrovskou roli.

Samozřejmě je třeba vykonat mnoho práce, aby se maximalizoval pokrok při dosahování cílů vytyčených MDG. Ze všeho nejdůležitější je, že při dostatečných finančních zdrojích by se dalo dosáhnout značných zlepšení v oblasti zdravotnictví. Dárcovské země by měly koncem letošního roku poskytnout velkorysé dodatečné prostředky do Globálního fondu pro boj proti AIDS, TBC a malárii, což by zajistilo pokračující úspěch této životně důležité agentury.

Až členské státy OSN upřou pozornost k dalšímu souboru globálních rozvojových cílů, měly by se poučit z MDG. Za prvé by měl být seznam SDG relativně krátký – ne víc než deset položek –, takže jednotlivé cíle pak budou snadno zapamatovatelné, což napomůže k mobilizaci veřejnosti.

Za druhé by všechny vlády, bohaté i chudé, měly nést zodpovědnost za naplnění SDG v roli implementátorů. Při naplňování MDG hrály chudé země převážně roli implementátorů a bohaté země roli dárců. V případě SDG by měly všechny země vystupovat jako implementátoři (a bohaté země zároveň jako dárci). Pokud jde o problémy, jako jsou klimatické změny, které budou tvořit jádro nových SDG, čeká bohaté země víc práce než země chudé.

Za třetí by SDG měly stavět na MDG. Ty pomohly snížit extrémní chudobu ve světě o více než polovinu. SDG by měly na tento úkol navázat a skoncovat s extrémní chudobou úplně. Světové bance slouží ke cti, že si již sama stanovila cíl vymýtit extrémní chudobu do roku 2030. Členské státy OSN by měly učinit totéž.

A konečně by SDG měly mobilizovat expertní skupiny kolem klíčových úkolů trvale udržitelného rozvoje. Když se poprvé objevily MDG, začali se organizovat příslušní specialisté a poskytovat rady vedoucí k dosažení stanovených cílů. Miléniový projekt OSN poté provedl syntézu rad zhruba 250 globálních expertů v klíčových rozvojových otázkách. Stejný proces odborných rad a řešení problémů je naléhavě zapotřebí také v dalších oblastech, jako jsou nízkouhlíková energie, trvale udržitelné zemědělství, přizpůsobivá města a všeobecné zdravotní pojištění, které budou pravděpodobně figurovat v SDG.

Americký prezident John F. Kennedy před padesáti lety prohlásil: „Budeme-li jasněji definovat náš cíl, učiníme-li ho na pohled zvládnutelnějším a méně vzdáleným, můžeme přispět k tomu, aby ho všichni lidé viděli, čerpali z něj naději a neodvratně k němu směřovali.“ MDG pomohly hrát tuto roli v boji proti chudobě. SDG mohou učinit totéž v případě složitého úkolu dosáhnout trvale udržitelného rozvoje.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.