2

Co je to odolnost?

CANBERRA – „Odolnost“ se podobně jako láska obtížně definuje. Přesto všichni – od generálního tajemníka Organizace spojených národů Pan Ki-muna po vládní agentury, správní rady firem a komunitní skupiny – hovoří o tom, jak ji získat nebo udržet. Je tedy odolnost užitečným konceptem, nebo jen pomíjivým módním slovem?

Chceme-li na tuto otázku odpovědět, musíme začít otázkou jinou: do jaké míry si myslíte, že se můžete změnit, aniž se stanete jiným člověkem? Do jaké míry se může ekosystém, velkoměsto nebo firma změnit, než začne vypadat a fungovat jako jiný ekosystém, velkoměsto nebo firma?

To vše jsou samoorganizující se systémy. Vaše tělo například udržuje stálou teplotu kolem 37 stupňů Celsia. Pokud se vaše tělesná teplota zvýší, začnete se potit, abyste se ochladili; pokud teplota klesne, začnou vaše svaly vibrovat (třást se), aby se zahřály. Tělo se spoléhá na negativní zpětné vazby, aby neustále fungovalo stejně.

Definice odolnosti je v podstatě totožná: jde o schopnost určitého systému absorbovat rušivé vlivy, reorganizovat se a neustále fungovat víceméně stejně jako předtím.

Odolnost systému však má své hranice nebo prahy, po jejichž překročení systém přejde na odlišný typ funkčnosti – na odlišnou identitu. Z mnoha korálových útesů, které byly kdysi domovem velmi rozmanitých ryb, se například staly řasové nebo rašelinné ekosystémy s velmi malým počtem ryb.

Tuto změnu korálových útesů předurčují dva hlavní prahy. Čím více živin se dostává do vody (jako vyplavenina z okolní půdy), tím příznivější jsou podmínky pro řasy, až ty nakonec v určité fázi převládnou. Podobně platí, že pokud vymizí příliš mnoho býložravých ryb, získají řasy konkurenční výhodu nad korály. Tyto dva prahy na sebe vzájemně působí: čím více živin je ve vodě, tím méně rybolovu je zapotřebí k tomu, aby „obrátil“ systém do řasového stavu; a čím méně je v moři ryb, tím méně je ke stejnému výsledku zapotřebí živin.

Se změnami životního prostředí se navíc mohou tyto prahy posouvat. V případě korálových útesů prahy živin i počtu ryb klesají s tím, jak se zvyšuje teplota moří a oceány se okyselují. S dalším pokračováním klimatických změn budou stále menší postupné vzestupy koncentrací živin a poklesy stavů ryb obracet korálové útesy do řasových stavů.

Prahy se vyskytují i ve společenských systémech: jmenujme například módní výstřelky nebo závažnější téma výtržnictví v davu. V byznysu je dobře známým prahem poměr dluhu k příjmu, který se může pohybovat podle směnných kurzů. Efekty prahu byly identifikovány také v oblastech nabídky pracovní síly, dopravních služeb a dalších determinantů úspěšnosti firem.

Jak lze vzhledem k důležitosti prahových efektů udržet odolnost systému?

Za prvé platí, že pokud se systém učiní velmi odolným v jednom směru, může ztratit odolnost v jiných směrech. Musíme tedy pochopit a zvyšovat všeobecnou odolnost – schopnost systému vyrovnávat se s řadou různých šoků, a to ve všech aspektech jeho fungování. Z výzkumu celé palety různých systémů vyplynulo, že všeobecnou odolnost charakterizují následující atributy:

· Vysoký stupeň rozmanitosti, zejména rozmanitosti reakcí (různých způsobů, jak dělat totéž, což se často mylně pokládá za „nadbytečnost“).

· Relativně modulární struktura, která přehnaně nepropojuje jednotlivé složky.

· Výrazná schopnost rychle reagovat na změnu.

· Značná „otevřenost“ umožňující migraci všech složek oběma směry (uzavřené systémy zůstávají statické).

· Udržování dostatečných zásob – příkladem mohou být banky semen v ekosystémech nebo vzpomínky ve společenských systémech (což hovoří v neprospěch dodávkových služeb „just-in-time“).

· Podpora inovací a tvořivosti.

· Vysoký sociální kapitál, zejména důvěra, vedení a společenské sítě.

· Adaptivní řízení (flexibilní, distributivní a založené na učení).

Tyto atributy tvoří základ odolného systému. Odolnost samotná však není „dobrá“ ani „špatná“. Nežádoucí systémy, jako jsou diktatury nebo solné krajiny, mohou být velmi odolné. V těchto případech by se odolnost systému měla snížit.

Navíc není možné pochopit nebo řídit odolnost systému pouze podle jednoho měřítka. Uplatnit se musí nejméně tři – stěžejní měřítko a nejméně jedno pod ním a nad ním –, neboť dlouhodobější odolnost určitého systému nejčastěji determinují propojení napříč měřítky. Většinu ztrát odolnosti představují nezamýšlené důsledky úzce zaměřené optimalizace (například honby za „efektivitou“), jež nedokážou brát v potaz efekty zpětné vazby na stěžejní měřítko, pramenící ze změn způsobených touto optimalizací v jiném měřítku.

Odolnost by se neměla zaměňovat s rezistencí vůči změnám. Právě naopak: snaha zabránit změnám a narušením systému snižuje jeho odolnost. Prales, ve kterém nikdy nehořelo, nakonec přijde o druhy schopné odolat požáru. Děti, které si nesmějí hrát v blátě, vyrostou s narušeným imunitním systémem. Vybudování a udržení odolnosti vyžaduje testování jejích hranic.

Pokud již k posunu do „špatného“ stavu došlo, případně je tento posun nevyhnutelný a bude nezvratný, pak je jedinou možností přeměna v jiný druh systému – v nový způsob života (a vydělávání na živobytí). Schopnost přeměny a odolnost nestojí v protikladu. Aby určitý systém zůstal odolný podle jednoho měřítka, může být nutné přeměnit některé jeho části v jiných měřítcích.

Například v Austrálii nemůže povodí řek Murray a Darling pokračovat jako odolná zemědělská oblast, pokud budou všechny jeho části dál dělat, co dělají nyní. Jednoduše k tomu není dost vody. Některé části povodí se proto budou muset přeměnit.

Potřeba přeměny za účelem vytvoření nebo udržení odolnosti může mít samozřejmě dopad i na nejvyšší měřítko: mají-li některé země a regiony zůstat (nebo se stát) odolnými společensko-ekologickými systémy s vysokou mírou lidského blahobytu, bude možná nezbytné přeměnit globální finanční systém.

K přeměně je zapotřebí překonat fázi popírání, vytvořit možnosti ke změně a podporovat novátorství a experimentování. Finanční podpora z vyšších úrovní (od vlády) mívá až příliš často spíše podobu pomoci k nezměně (například sanace bank pokládaných za příliš velké, než aby mohly padnout) než pomoci ke změně.

Stručně řečeno spočívá odolnost převážně ve schopnosti systému naučit se, jak se změnit, aby nebyl změněn. Určitost je vyloučená. Cílem je vybudovat systémy, které budou bezpečné, jakmile selžou, nikoliv snažit se vybudovat systémy zabezpečené proti selhání.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.