1

Léčba Saúdské Arábie šokem

BEJRÚT – Saúdská Arábie už dlouho spoléhá na ropu jako palivo tamního hospodářského růstu a rozvoje. Loni ropa tvořila asi tři čtvrtiny celkových příjmů království z exportu a zhruba 90 % vládních příjmů. Zhroucení cen ropy v poslední době však zdůrazňuje, co mělo být jasné už dlouho: Saúdská Arábie, stejně jako ostatní blízkovýchodní státy obdařené ropou a plynem, potřebuje rozmanitější rozvojový model.

Od poloviny roku 2014, kdy ceny ropy začaly klesat, zaznamenala Saúdská Arábie strmý sestup růstu HDP, jakož i slabší růst likvidity a úvěrů. Přebytky ve fiskální oblasti a na běžném účtu přešly ve schodky. Letos se očekává, že tyto schodky dosáhnou 13 %, respektive 6,4 % HDP.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Navíc se snížilo reálné národní bohatství království, vzdor dřívějšímu růstu. Ropné příjmy se, podobně jako jinde v regionu, netransformovaly účinně v lidský kapitál, infrastrukturu a inovační schopnosti potřebné k tvorbě růstu produktivity a diverzifikaci ekonomické aktivity. Kromě přizpůsobení se „novému normálu“ cen ropy tedy Saúdská Arábie musí vypracovat radikálně nový hospodářský model, který bude řešit strukturální překážky produktivity a růstu.

Je to ohromný úkol, do něhož by se většina vlád pustila postupně. Národní transformační program (NTP) korunního prince Muhammada ibn Salmána, vyhlášený v červnu, však naznačuje, že Saúdská Arábie využije opačný přístup a podrobí ekonomiku určité šokové terapii.

Ve 110stránkovém výčtu politik a cílů, jež mají ministerstva a vládní orgány realizovat v letech 2016-2020, NTP stanovuje 543 konkrétních reforem, které vyjdou na 270 miliard saúdských rijálů (72 miliard dolarů), bez započtení korekčních nákladů soukromého sektoru. Jádrem navržených reforem je přitom rozšířit úlohu soukromého sektoru v hospodářství, jemuž vévodí stát, a tím vytvořit víc pracovních míst v oblastech s vyšší produktivitou.

Financování reforem – nemluvě o obřím veřejném investičním fondu se dvěma biliony dolarů na podporu ekonomiky po skončení ropné éry – bude vyžadovat lepší efektivitu, rychlou privatizaci, účinná partnerství veřejného a soukromého sektoru, široce založené zdanění (včetně 5% daně z přidané hodnoty, která má být zavedena v roce 2018) a výdajové škrty u stávajících infrastrukturních projektů. Toho všeho bude nutné dosáhnout efektivním způsobem, aby to přispělo ke splnění dalšího klíčového cíle vlády: vyrovnaného rozpočtu k roku 2020.

Konkrétní mety jednotlivých politik jsou nesmírně ambiciózní. Saúdští lídři nejprve částečně privatizují saúdskoarabskou ropnou společnost (Aramco) a zřídí investiční fond. Budou také postupně snižovat subvence do energetiky, aby podpořili odklon od energeticky náročných činností. Plán zahrnuje konkrétní cíle zvýšení příspěvku realit, informačních technologií, služeb, cestovního ruchu, sektoru obrany a farmaceutického průmyslu k HDP.

Má-li NTP zajistit vyšší ekonomickou diverzifikaci, Saúdská Arábie si bude muset osvojit exportem tažený růst s vysokou přidanou hodnotou a nakonec silnější regionální a mezinárodní integraci. Program předkládá nezbytné základy v plánech na reformu školství s cílem posílit novátorství a naplnit potřeby měnícího se trhu práce. Konkrétně NTP obsahuje plány na dosažení 15% zvýšení úrovní úspěšnosti v matematice a anglickém jazyce během pěti let a následné silnější zaměření na předměty v oblasti přírodních věd, technologií, techniky a matematiky.

Cílem NTP je také posílit účast žen v pracovních silách, z dnešních 22 % na 28 % do roku 2030. To by společně s posílením podpory a příležitostí pro rychle rostoucí populaci mladých lidí mělo během příštích pěti let snížit míru nezaměstnanosti z 11,6 % na 9 %.

Od snižování subvencí po nižší mzdové fondy ve veřejném sektoru, reformy NTP vlastně představují novou společenskou úmluvu v království. V plánu je tudíž určitý „dlouhý pochod,“ vyžadující účinnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru, širokou podporu veřejnosti a explicitní komunikační strategii realizace hluboké ekonomické restrukturalizace opřené o fiskální a další reformy na úrovni makroekonomie.

Tato strategie má určitý precedent: své ekonomiky diverzifikovaly ropou obdařené Norsko, Malajsie, Indonésie i Mexiko. Vnější kontext, ve kterém se tyto země reformovaly, typický sílící globalizací a svižným růstem, se však od poměrů, které převládají dnes, velmi lišil. Přesto jejich transformace trvaly až 20 let.

Uskutečňování NTP bude naproti tomu souboj s časem a s vnějšími protivětry nízké ceny ropy, slabší globální ekonomiky a ústupu od globalizace. Krátkodobý domácí růst bude navíc nejspíš dusit nejistota v politikách, fiskální konsolidace, okamžité důsledky reforem a nezbytný obrat měnové a fiskální politiky země od procyklického ke kontracyklickému přístupu.

Jestli Saúdská Arábie dokáže tyto výzvy zvládnout, zůstává otázkou. Úspěch bude záviset například na absorpční kapacitě ekonomiky a institucionální způsobilosti veřejné správy. Dále bude záviset na schopnosti země povzbudit energii a ambice netrpělivých mladých Saúdů a rozvázat ruce elánu soukromých investorů.

Aby uspěla, Saúdská Arábie bude muset podniknout další kroky. Měla by liberalizovat režim přímých zahraničních investic a ve vybraných případech povolit 100% zahraniční vlastnictví, přilákat a udržet talentované cizince prostřednictvím navržené přistěhovalecké politiky „zelených karet“ a propagovat otevřenost a cestovní ruch politikou „otevřeného nebe“. K financování infrastruktury a vládních schodků jsou navíc potřené domácí kapitálové trhy. Konečně by země měla přijmout rozrušující moc finančních technologií a zřídit dvouvrstvou burzu, která by posílila finanční inkluzi a usnadnila přístup dynamických drobných a středně velkých firem k financování.

Jako by nebylo dost na těchto makroekonomických reformách, NTP bude také vyžadovat, aby v řízení ekonomiky a podnikání došlo postupnému posunu k systému občanského práva. Novou společenskou úmluvu bude muset rovněž doprovázet posílená transparentnost a zodpovědnost veřejného sektoru a silnější zapojení veřejnosti.

Fake news or real views Learn More

NTP je zhmotněním toho, že si saúdské vedení uvědomuje výzvy, jimž čelí – a je ochotné se s nimi vypořádat. Jedinou jistotou je však to, že na dlouhé cestě k hospodářské transformaci Saúdské Arábie bude mnoho hrbolů a nástrah.

Z angličtiny přeložil David Daduč