cunliffe1_Ralf HiemischGetty Images_digitaldollar Ralf Hiemisch/Getty Images

Globální standardy pro stablecoiny

HONGKONG/LONDÝN – Napříč finančnictvím, zejména v oblasti plateb, rychlé technologické změny čím dál častěji podněcují soukromé iniciativy, často prosazované firmami z okruhu „Big Tech“. Globální finanční soustava se tak ocitá v okamžiku, který by mohl úplně proměnit poměry.

Nedávné dění zahrnuje takzvané stablecoiny, které mají v názvu stabilitu a unikají volatilitě svých exponovanějších bratranců mezi kryptoměnami, jako je bitcoin, protože se jejich hodnota opírá o soubor aktiv. Stablecoiny mají potenciál posílit konkurenci v platbách, neboť zavádějí technologie a inovace s cílem snížit náklady a nabídnout nové služby. Když se ale jako platidlo použijí ve velkém, přinášejí závažná rizika pro finanční soustavu.

Miliony domácností a podniků, jakož i finanční sektor den co den při převodu finančních prostředků spoléhají na platební systémy. Tyto sítě jsou podložím finanční soustavy a opírá se o ně prakticky každá transakce v ekonomice. Když u nich dojde k jakémukoli narušení nebo když v ně uživatelé ztratí důvěru, dopady na finanční stabilitu a reálnou ekonomiku mohou být enormní.

Pro setrvalý rozvoj měnových a platebních soustav jsou technologická změna a novátorství zásadní. Způsob, jakým dnes platíme, se výrazně liší od způsobu, jímž jsme platili před padesáti či sto lety. Bez technologických inovací bychom dosud pro všechny transakce používali kovové mince. Vzhledem k závažnosti věci ale nesmějí takové pokroky vyústit v nižší bezpečnostní standardy a vyšší rizika. Nové platební iniciativy by měly uspět proto, že nabízejí lepší služby a potenciálně větší finanční dostupnost, nikoli proto, že dokážou fungovat za snížených standardů či zcela bez nich.

Po finanční krizi roku 2008, která zřetelně odhalila dopady nespoutaných inovací na reálný svět, spolupracovaly centrální banky a regulátoři cenných papírů na stanovení jasných mezinárodních standardů pro platební systémy. Plodem těchto snah byly Zásady pro infrastruktury finančního trhu (PFMI), vydané v roce 2012 Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (IOSCO) a Výborem pro platební a tržní infrastruktury při Bance pro mezinárodní platby.

Zásady jsou utvářeny tak, aby zajistily, že všechny klíčové prvky infrastruktury finančních trhů, včetně platebních systémů, jsou bezpečné a odolné, a uživatelé v ně mohli mít důvěru. CPMI a IOSCO právě proto teď uveřejnily poradní zprávu k uplatnění mezinárodních platebních standardů na stablecoiny.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2021_web4

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world’s leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, topical collections, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – for less than $9 a month.

Subscribe Now

Tato nová zpráva je milníkem ve třech ohledech. Zaprvé potvrzuje, že kdykoli jsou stablecoiny použity k poskytování platebních služeb, plně se na ně vztahují současné mezinárodní standardy pro platební systémy. Navrhované uplatnění souboru zásad na stablecoiny poskytne jednotlivým jurisdikcím mezinárodně dohodnuté východisko, které mohou využít při sestavování vlastní regulatorní reakce na nové domácí i přeshraniční platební iniciativy.

Zadruhé, díky výkladu toho, jak se stávající zásady váží ke stablecoinům, je zpráva významným krokem k uplatnění přístupu „stejný byznys, stejná rizika, stejná pravidla“ na rychle rostoucí a důležité platební inovace. Stávající i výhledové stablecoinové platební projekty mají řadu rysů, které je od jiných platebních systémů odlišují. Používají jiné technologie a mohou být jinak řízeny. Nadto na rozdíl od jiných platebních systémů, které převádějí finanční prostředky ve formě peněz centrálních bank nebo vkladů komerčních bank, stablecoinové projekty nejenže uskutečňují transfer prostředků, ale také vytvářejí peníze, samotný stablecoin, pomocí nichž se prostředky převádějí.

Poradní zpráva předkládá vodítka ohledně toho, jak by se na tyto nové rysy stablecoinů měly uplatňovat současné mezinárodní standardy. Stěžejní je její návrh, že pokud je stablecoinový projekt systémový nebo je pravděpodobné, že se systémovým stane, mezinárodní standardy by se měly vztahovat na všechny jeho složky, včetně stablecoinu samotného. Vodítka osvětlují, že stablecoiny lze využívat k vypořádání transakcí, jedině pokud splní tytéž vysoké standardy, jaké očekáváme od peněz užívaných k úhradám už dnes. Konkrétně formulují očekávání ohledně likvidity a úvěruschopnosti stablecoinů a ohledně práv držitelů digitálních mincí, včetně práva ji na požádání v plné nominální hodnotě směnit za peníze.

Zatřetí, předložená vodítka pomohou současným i budoucím provozovatelům stablecoinů uspořádat své projekty tak, aby nesnižovaly standardy a nevytvářely nová rizika pro finanční stabilitu. To pomůže  zajistit, aby s ostatními poskytovateli platebních služeb soupeřili za rovných podmínek. Pokud se stablecoiny nereformují, podle našeho názoru by jim jejich současná vnitřní uspořádání a právní rámce mohly silně komplikovat soulad s PFMI.

Nová zpráva o stablecoinech je důležitým krokem k uznání příslibu a přínosů digitálního finančnictví za současné ochrany veřejnosti před riziky, která nelze přehlížet. V posledku by měl mít každý možnost uskutečňovat rychlé, laciné a transparentní platby, domácí i přeshraniční. Na cestě k tomuto cíli je třeba povzbuzovat novátorství a konkurenční soupeření, aby uživatelé měli k dispozici nové služby a výběr poskytovatele. Neméně důležité je však to, že platební služby, které jsou systémové nebo se takovými pravděpodobně stanou, musí být v zájmu uživatelů a k zajištění stability globální finanční soustavy robustní a bezpečné.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/ig4lNARcs