watkins15_Alex WongGetty Images_david malpass Alex Wong/Getty Images

Připodobní David Malpass Světovou banku Trumpovi?

LONDÝN – Funkci prezidenta Světové banky převzal David Malpass a přináší si s sebou značnou politickou zátěž. Koneckonců vybral si jej americký prezident Donald Trump, což vyvolává obavy, že by svého postavení mohl využít k tomu, aby otevřel novou frontu v Trumpově obchodní válce s Čínou, oslabil vůdčí úlohu Banky ve vztahu ke změně klimatu a obecněji podkopával multilateralismus.

Tento týden na jarních zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se Malpass bude muset k těmto obavám postavit čelem. Neměl by být souzen podle své minulosti ani vazeb na Trumpovu administrativu, ale podle svého výkonu. Jako vůdce 189členné multilaterální instituce pověřené řešením části největších nespravedlností naší doby, od chudoby přes extrémní nerovnost po globální oteplování, vstupuje Malpass do jedné z nejvýznamnějších pozic na světě.

Ať už jsou okolnosti jeho jmenování jakékoli, je třeba odolat pokušení vynést nad Malpassem rozsudek před spravedlivým procesem. Jeho instinktivní odpor k multilateralismu se možná zveličuje. Jako vysoký představitel ministerstva financí USA loni pomohl připravit kapitálové posílení Světové banky o 13 miliard dolarů. Dal také najevo úmysl ponechat potlačování chudoby stěžejním prvkem poslání Banky.

Jarní zasedání poskytují příležitost proměnit slova v činy na podporu Cílů udržitelného rozvoje (CUR), met mezinárodního společenství k roku 2030 v oblastech vymýcení chudoby, zlepšení zdraví a blahobytu, rozšíření příležitostí a environmentální udržitelnosti.

Přes mimořádný pokrok posledních dvou desetiletí nám u CUR blikají výstražná světla. Nedávné odhady Světové banky poukazují na prudké zpomalení tempa úbytku celosvětové chudoby. Při současných trendech zůstane v roce 2030 pod oficiální hranicí chudoby ve výši 1,90 dolaru na den asi 600 milionů lidí. Přes 40 % z nich budou tvořit africké děti.

Neméně znepokojují údaje o míře přežití u dětí. Přestože úmrtnost dětí ve věku do pěti let klesla od roku 2000 téměř na polovinu, záměr CUR dosáhnout toho, aby z příčin, jimž lze předcházet, nezemřelo žádné dítě, uniká pomalu mimo dosah. Při současných trendech zemřou v roce 2030 víc než tři miliony dětí ve věku do pěti let.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2021_web4

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world’s leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, topical collections, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – for less than $9 a month.

Subscribe Now

Podobně neradostné je vysvědčení v oblasti vzdělávání. V globální ekonomice, čím dál víc založené na znalostech, stále nechodí do školy zhruba 263 milionů mladých lidí. Čtvrtinu z nich tvoří děti ve věku žáků základní školy – a tato čísla rostou. Ještě vyšší počet dětí do školy sice chodí, ale nedostává se jim kvalitního vzdělávání. Závazek CUR „rozšířit příležitosti“ má pro tyto děti všechny znaky nekrytého šeku.

Kořenem hrozby, že k roku 2030 nebude met dosaženo, je nerovnost. Bez určitého rozsáhlého přerozdělování příjmů ve prospěch chudých není vyhlídka na dosažení cíle vymýcení chudoby.

Totéž platí pro přežití dětí. Na děti narozené do nejchudších 20 % domácností připadá třetina všech dětských úmrtí, zejména v důsledku špatné výživy a nedostatečného a nerovného přístupu ke zdravotní péči (včetně očkování). Aby se rozdíly v úmrtnosti setřely, bude nezbytné přesměrovat zdravotnické rozpočty ve prospěch nejsilněji znevýhodněných a na okraj vytlačovaných dětí.

Právě v těchto oblastech může Světová banka a její nový prezident něco změnit. Bance jde ke cti, že rostoucí měrou obrací pozornost k nerovnosti. Doposud ale byla podivně zdrženlivá vůči prosazování politik přerozdělování v oblasti daní, veřejných výdajů a regulace, jichž je k zúžení sociálních disparit zapotřebí. Malpass sice není zřetelný zastánce přerozdělování ve prospěch chudých, jenže právě toho je zapotřebí.

Na tomto poli existuje oprávněný důvod k obavám. Ve svém prvotním „předvolebním“ manifestu se Malpass zaměřil převážně na snižování daní a zároveň se úzkostlivě vyhýbal jakýmkoli zmínkám o nutnosti vyšších veřejných výdajů v oblastech jako zdravotnictví, školství a infrastruktura.

To je lék, který pacienta CUR zaručeně usmrtí. MMF odhaduje, že k dosažení CUR budou rozvojové země muset na daňových příjmech vybrat dalších 5 % HDP, což má ke snižování daní daleko. Světová banka by měla být nápomocná při vytváření progresivních a zodpovědných daňových soustav, jež jsou k dosažení tohoto výsledku nezbytné.

V době tenčících se rozpočtů rozvojové pomoci by Banka také měla podporovat inovativní přístupy k financování. Bývalý britský premiér Gordon Brown, zvláštní vyslanec OSN pro vzdělávání, vyzval k vytvoření Mezinárodního nástroje k financování vzdělávání, který by využil záruk za úvěry, aby uvolnil osm miliard dolarů nového financování do vzdělávání pro země s nižšími středními příjmy, jejichž přístup ke zvýhodněnému financování je v současnosti omezený. To by pomohlo dostat do škol 70 milionů dětí.

Další vysoce prioritní oblastí je financování zdravotnictví. Miliony dětí každoročně zemřou v důsledku léčitelných onemocnění, jako je zápal plic, malárie a průjem, protože jejich rodiče neokážou uhradit zdravotnické poplatky anebo protože klinikám chybí školení zdravotníci, léčiva a podstatné diagnostické vybavení. Za bývalého prezidenta Jima Yong Kima Světová banka prosazovala veřejně financovanou všeobecnou dostupnost zdravotní péče, a to z dobrého důvodu: jiný způsob jak chudým zajistit kvalitní zdravotnické služby neexistuje. Malpass by měl úzce spolupracovat s WHO, aby tuto agendu posunul dál, se zamřením na služby primární péče.

Samozřejmě, pokrok v plnění CUR nespočívá jen ve vyšších výdajích. Podstatné je také vynakládat peníze spravedlivěji. Charita Save the Children v nové zprávě, která bude představena na jarních zasedáních MMF a Světové banky, dokládá do očí bijící nesoulad mezi zdravotními riziky, která jsou silně vychýlena směrem k nejchudším dětem, a přínosy veřejných výdajů, často vychýlených ve prospěch movitějších domácností.

To zcela protiřečí stěžejnímu závazku, který vlády podpisem pod CUR přijaly: že z nejrychlejšího pokroku budou těžit země, které mají nejdál k cílům. Řečeno jazykem programu, „nikdo by neměl být necháván pozadu“.

Spoluprací s OSN a národními orgány za účelem sledování a dokumentování tempa, jímž u klíčových ukazatelů, od úmrtnosti po vzdělávání, ubývá disparit, by Světová banka mohla pomoci upevnit zodpovědnost za splnění tohoto závazku. Světová banka a Mezinárodní měnový fond by také měly využít svých zpráv o veřejných financích ke sledování toho, zda fiskální politiky vyhovují závazku omezit sociální nerovnosti.

Malpass má jedinečnou výsadu a povinnost dohlížet na jeden z největších zdrojů rozvojových financí na světě – instituce, kde pracují svědomití profesionálové odhodlaní dosažením met CUR změnit životy milionů. Nesmí to pokazit.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/3QA3F6Tcs