4

Bezbožná mravnost

Obejde se mravnost bez náboženství? Mnoho lidí považuje popírání božského původu morálky za pobuřující, ba rouhavé. Buď náš smysl pro mravnost vytvořila nějaká božská bytost, nebo jsme jej pochytili z učení organizovaného náboženství. Buď jak buď, k potlačení neřestí přírody potřebujeme náboženství. Budeme-li parafrázovat Katherine Hepburnovou ve filmu Africká královna, náboženství nám umožňuje povznést se nad neřestnou starou Matku Přírodu, neboť nám poskytuje morální kompas.

Názor, že mravnost pochází od Boha, přesto oplývá problémy. Jedna potíž spočívá v tom, že aniž bychom sklouzli k tautologii, nemůžeme zároveň říci, že Bůh je dobro a že nám dal smysl pro dobro a zlo. Neboť tak prostě říkáme, že Bůh plní Boží normy.

Druhý problém tkví v neexistenci mravních zásad, jež by sdíleli všichni zbožní lidé, bez ohledu na jejich konkrétní vyznání, avšak agnostici a ateisté nikoli. Vskutku, ateisté a agnostici se nechovají méně mravně než věřící, byť se jejich mravné jednání zakládá na odlišných zásadách. Nevěřící mají často stejně silný a zdravý smysl pro to, co je správné a co nesprávné, jako každý jiný. Zasadili se o zrušení otroctví a přispěli k dalším snahám o zmírnění lidského utrpení.

Platí to také naopak. Byl by to dlouhý žalozpěv, kdybychom měli vyjmenovat všechny ohavné zločiny, k nimž náboženství lidi dovedlo, od Božího příkazu Mojžíšovi k pobití Midjánců – mužů, žen, chlapců i děvčat kromě panen – přes křížové výpravy, inkvizici, bezpočet střetů mezi sunnitskými a šíitskými muslimy až po sebevražedné atentátníky přesvědčené, že mučednická smrt je přivede do ráje.

Třetí potíží názoru, že morálka vyrůstá z náboženství, je to, že některé prvky mravnosti jsou podle všeho univerzální, navzdory výrazným odlišnostem mezi doktrínami největších světových náboženství. Tyto prvky sahají i do kultur, jako je Čína, kde je náboženství méně významné než filozofické životní postoje jako konfucianismus.

Možná že nám božský stvořitel předal tyto univerzální prvky v okamžiku stvoření. Alternativním vysvětlením, které je v souladu s biologickými a geologickými fakty, je však to, že jsme si v průběhu milionů let vyvinuli morální schopnost, z níž pramení intuice ohledně toho, co je správné a co špatné.

Výzkum v oblasti kognitivních věd, stavící na teoretických argumentech vyplývajících z etiky, poprvé umožnil vyřešit pradávný spor o původ a podstatu mravnosti.

Uvažme následující tři scénáře. U každého doplňte do prázdného políčka „povinné“, „přípustné“ nebo „nepřípustné“.

1. Utržený nákladní vagón se řítí na pět lidí, kteří jdou po kolejích. U výhybky stojí železničář a může vagón přesunout na vedlejší kolej, čímž zabije jednu osobu, ale oněm pěti zachrání život. Přehodit výhybku je ______.

2. Vidíte, že v mělkém rybníce se topí malé dítě, a kromě vás kolem nikdo není. Pokud holčičku vytáhnete, přežije, ale zničíte si kalhoty. Vytáhnout dítě z vody je ______.

3. Do nemocnice bylo právě přivezeno pět lidí v kritickém stavu a každý z nich potřebuje k přežití nějaký orgán. Není dost času žádat o dovoz orgánů odkudkoli mimo nemocnici, ale v čekárně je zdravý člověk. Když mu chirurg vezme orgány, muž zemře, ale pět lidí v intenzivní péči přežije. Odebrat orgány zdravému člověku je ______.

Pokud jste první případ posoudili jako přípustný, druhý jako povinný a třetí jako nep��ípustný, pak se shodujete s 1500 respondenty z celého světa, již o těchto dilematech rozhodovali v našem internetovém testu smyslu pro mravnost (http://moral.wjh.harvard.edu). Jestliže je morálka Božím příkazem, ateisté by tyto případy měli vyhodnotit jinak než věřící lidé a jejich odpovědi by se měly zakládat na odlišných úvahách.

Vzhledem k tomu, že ateistům údajně chybí morální kompas, měli by být například vedeni čistě vlastním zájmem a topící se dítě ponechat jeho osudu. Mezi respondenty z věřícího prostředí a mimo něj se však nevyskytly žádné statisticky významné odlišnosti, přičemž přibližně 90% dotázaných označilo přehození výhybky před nákladním vagónem za přípustné, 97% označilo záchranu dítěte za povinnost a 97% odpovědělo, že odebrání orgánů zdravému člověku je nepřípustné.

Při dotazu, proč jsou některé případy přípustné a jiné nepřípustné, respondenti buď neumí odpovědět, nebo nabízí vysvětlení, která nedokáží objasnit podstatné rozdíly. Důležité je to, že ti, kdo mají náboženské zázemí, jsou stejně bezradní a zmatení jako ateisté.

Tyto studie poskytují empirickou oporu pro myšlenku, že jsme stejně jako v případě jiných duševních schopností, včetně jazyka a matematiky, obdařeni mravní schopností, která řídí naše intuitivní úsudky o tom, co je správné a co špatné. Tyto intuitivní soudy odrážejí výsledek milionů let, během nichž naši předci žili jako společenští savci, a tvoří součást našeho společného dědictví.

Evolučně vzniklé intuitivní soudy nám nemusí nutně poskytovat správné či důsledné odpovědi na morální dilemata. Co bylo správné podle našich předků, nemusí být správné dnes. Avšak průhledy do proměňující se morální krajiny, v níž se do popředí dostávají otázky jako práva zvířat, potraty, eutanázie a mezinárodní pomoc, nepřicházejí z náboženství, nýbrž z důkladných úvah nad lidskostí a nad tím, co považujeme za dobře prožitý život.

V tomto ohledu je pro nás důležité znát univerzální soubor morálních intuitivních soudů, abychom nad nimi mohli uvažovat, a pokud se rozhodneme, jednat v protikladu k nim. Můžeme tak činit, aniž bychom se rouhali, neboť pramenem mravnosti není Bůh, nýbrž naše vlastní přirozenost.