2

Správnou výživou za rovnost pohlaví

KODAŇ – Bitva za rovnoprávnost žen a dívek se v posledním století vede ve školních učebnách, u hlasovacích uren a ve správních radách firem z žebříčku Fortune 500. Má-li však nerovnost pohlaví někdy zaniknout, nemůžeme si už dovolit zanedbávat jednu z jejích hlavních příčin a současně důsledků: malnutrici neboli nedostatečnou výživu.

Ohromujících 1,6 miliardy lidí po celém světě dnes trpí chudokrevností – onemocněním, které úzce souvisí s nedostatkem železa a je jedním z příznaků globální nutriční krize, jež v nepřiměřeně vysoké míře postihuje ženy. Chudokrevností trpí dvakrát více žen než mužů – celosvětově je to téměř každá třetí žena a dívka – a tato nemoc přispívá ke každému pátému úmrtí matky.

Světové zdravotnické shromáždění schválilo v roce 2012 cíl snížit do roku 2025 procento výskytu chudokrevnosti o polovinu. Při současném tempu vývoje se však tohoto cíle podaří dosáhnout až v roce 2124. Navzdory těžce vydobytým zlepšením podmínek pro ženy zůstáváme o sto let pozadu v otázce, která je klíčová pro jejich zdraví a vývoj – i pro zdraví a vývoj jejich dětí.

Naděje však existuje. Začneme-li dnes investovat do kvalitnější výživy, dokážeme zajistit zářnější budoucnost dívkám a ženám všude na světě – na příštích sto i více let.

K diskriminaci podle pohlaví a malnutrici už nemůžeme přistupovat jako k odděleným otázkám. Obě témata jsou neodmyslitelně provázaná a navzájem se zesilují způsobem, jenž se dotýká žen v každé etapě života. Malnutrice je – ve všech svých podobách – příčinou i následkem hluboké nerovnováhy mezi muži a ženami.

Nerovnost pohlaví začíná už v mateřském lůně. Každý rok se 16 milionům adolescentních dívek narodí dítě, většinou v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích. Žije-li matka v oblasti s vysokou mírou zakrnělosti v důsledku podvýživy a ještě jí nebylo osmnáct let, bude i její dítě s vyšší pravděpodobností zakrnělé – a tudíž náchylnější k onemocněním a nedostatečnému kognitivnímu vývoji, který je do značné míry nezvratný a nepříznivě ovlivňuje schopnost těchto dětí využívat možností vzdělání a plně rozvíjet svůj potenciál.

Tyto děti obvykle v dospělosti méně vydělávají, což zvyšuje pravděpodobnost, že budou žít v chudobě, trpět malnutricí a v důsledku toho čelit později v dospělosti vyššímu riziku rozvoje chronických onemocnění, jako jsou cukrovka nebo hypertenze. A vzhledem ke společenským a ekonomickým předsudkům vůči ženám ve většině zemí se dívky kvůli těmto počátečním životním podmínkám ocitají v ještě větší nevýhodě. Celý cyklus se pak opakuje: těmto odstrkovaným a nedostatečně živeným ženám se rodí zakrnělé děti a začarovaný kruh nerovnosti se točí dál.

Chceme-li zkvalitnit nutriční výstupy pro dívky a ženy, musíme rozšířit osvědčené nutriční intervence a zajistit, aby i další rozvojové programy zohledňovaly potřebu správné výživy. Například je životně důležité, abychom podporovali včasné a okamžité kojení – neuvěřitelně účinný nástroj proti zakrnělosti i obezitě.

Rozvojové politiky a programy musí brát v úvahu také otázku nerovnosti pohlaví. Například programy sociální ochrany, které zvyšují kontrolu žen nad příjmovými transfery, souvisejí s kvalitnějšími nutričními výstupy pro ně i jejich rodiny.

V mnoha zemích jedí ženy v rodině jako poslední, což snižuje jejich šanci na získání kvalitní výživy. Rovněž zaopatření během mateřství a kojení je slabé, takže ženy jen obtížně živí vlastní děti. Programy zaměřené na změnu chování, komunikace a výchova příkladem, to vše může pomoci oslabit sevření škodlivých společenských norem týkajících se výživy a rovnosti pohlaví.

Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat plán politické akce. Čtrnáctého června bude celosvětově zveřejněna Globální zpráva o výživě pro rok 2016. Jejím cílem je vyhodnotit dosavadní pokrok, zvýšit zodpovědnost za plnění globálních závazků a doporučit vládám a klíčovým aktérům postupy, které povedou k ukončení všech forem malnutrice do roku 2030.

Diskuse musí začít už dnes. Tento týden se v Kodani koná konference Women Deliver 2016 – největší setkání bojovníků za práva dívek a žen za posledních deset let. Více než 5000 globálních lídrů, politiků a aktivistů ze 150 zemí se sešlo k diskusím mimo jiné o otázce, jak prolomit neblahý cyklus chudoby a nerovnosti pohlaví, který podkopává zdraví žen. Volání po krocích, jež zpřetrhají vazbu mezi výživou a nerovností pohlaví, musí být natolik silné, aby se ozývalo po celém světě.

Musíme eliminovat veškeré faktory, které „zabetonovávají“ nerovnost pohlaví. A toto úsilí začíná kvalitnější výživou pro všechny. Závisí na tom pokrok v příštím století.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.