2

Správnou výživou za rovnost pohlaví

KODAŇ – Bitva za rovnoprávnost žen a dívek se v posledním století vede ve školních učebnách, u hlasovacích uren a ve správních radách firem z žebříčku Fortune 500. Má-li však nerovnost pohlaví někdy zaniknout, nemůžeme si už dovolit zanedbávat jednu z jejích hlavních příčin a současně důsledků: malnutrici neboli nedostatečnou výživu.

Ohromujících 1,6 miliardy lidí po celém světě dnes trpí chudokrevností – onemocněním, které úzce souvisí s nedostatkem železa a je jedním z příznaků globální nutriční krize, jež v nepřiměřeně vysoké míře postihuje ženy. Chudokrevností trpí dvakrát více žen než mužů – celosvětově je to téměř každá třetí žena a dívka – a tato nemoc přispívá ke každému pátému úmrtí matky.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Světové zdravotnické shromáždění schválilo v roce 2012 cíl snížit do roku 2025 procento výskytu chudokrevnosti o polovinu. Při současném tempu vývoje se však tohoto cíle podaří dosáhnout až v roce 2124. Navzdory těžce vydobytým zlepšením podmínek pro ženy zůstáváme o sto let pozadu v otázce, která je klíčová pro jejich zdraví a vývoj – i pro zdraví a vývoj jejich dětí.

Naděje však existuje. Začneme-li dnes investovat do kvalitnější výživy, dokážeme zajistit zářnější budoucnost dívkám a ženám všude na světě – na příštích sto i více let.

K diskriminaci podle pohlaví a malnutrici už nemůžeme přistupovat jako k odděleným otázkám. Obě témata jsou neodmyslitelně provázaná a navzájem se zesilují způsobem, jenž se dotýká žen v každé etapě života. Malnutrice je – ve všech svých podobách – příčinou i následkem hluboké nerovnováhy mezi muži a ženami.

Nerovnost pohlaví začíná už v mateřském lůně. Každý rok se 16 milionům adolescentních dívek narodí dítě, většinou v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích. Žije-li matka v oblasti s vysokou mírou zakrnělosti v důsledku podvýživy a ještě jí nebylo osmnáct let, bude i její dítě s vyšší pravděpodobností zakrnělé – a tudíž náchylnější k onemocněním a nedostatečnému kognitivnímu vývoji, který je do značné míry nezvratný a nepříznivě ovlivňuje schopnost těchto dětí využívat možností vzdělání a plně rozvíjet svůj potenciál.

Tyto děti obvykle v dospělosti méně vydělávají, což zvyšuje pravděpodobnost, že budou žít v chudobě, trpět malnutricí a v důsledku toho čelit později v dospělosti vyššímu riziku rozvoje chronických onemocnění, jako jsou cukrovka nebo hypertenze. A vzhledem ke společenským a ekonomickým předsudkům vůči ženám ve většině zemí se dívky kvůli těmto počátečním životním podmínkám ocitají v ještě větší nevýhodě. Celý cyklus se pak opakuje: těmto odstrkovaným a nedostatečně živeným ženám se rodí zakrnělé děti a začarovaný kruh nerovnosti se točí dál.

Chceme-li zkvalitnit nutriční výstupy pro dívky a ženy, musíme rozšířit osvědčené nutriční intervence a zajistit, aby i další rozvojové programy zohledňovaly potřebu správné výživy. Například je životně důležité, abychom podporovali včasné a okamžité kojení – neuvěřitelně účinný nástroj proti zakrnělosti i obezitě.

Rozvojové politiky a programy musí brát v úvahu také otázku nerovnosti pohlaví. Například programy sociální ochrany, které zvyšují kontrolu žen nad příjmovými transfery, souvisejí s kvalitnějšími nutričními výstupy pro ně i jejich rodiny.

V mnoha zemích jedí ženy v rodině jako poslední, což snižuje jejich šanci na získání kvalitní výživy. Rovněž zaopatření během mateřství a kojení je slabé, takže ženy jen obtížně živí vlastní děti. Programy zaměřené na změnu chování, komunikace a výchova příkladem, to vše může pomoci oslabit sevření škodlivých společenských norem týkajících se výživy a rovnosti pohlaví.

Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat plán politické akce. Čtrnáctého června bude celosvětově zveřejněna Globální zpráva o výživě pro rok 2016. Jejím cílem je vyhodnotit dosavadní pokrok, zvýšit zodpovědnost za plnění globálních závazků a doporučit vládám a klíčovým aktérům postupy, které povedou k ukončení všech forem malnutrice do roku 2030.

Diskuse musí začít už dnes. Tento týden se v Kodani koná konference Women Deliver 2016 – největší setkání bojovníků za práva dívek a žen za posledních deset let. Více než 5000 globálních lídrů, politiků a aktivistů ze 150 zemí se sešlo k diskusím mimo jiné o otázce, jak prolomit neblahý cyklus chudoby a nerovnosti pohlaví, který podkopává zdraví žen. Volání po krocích, jež zpřetrhají vazbu mezi výživou a nerovností pohlaví, musí být natolik silné, aby se ozývalo po celém světě.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Musíme eliminovat veškeré faktory, které „zabetonovávají“ nerovnost pohlaví. A toto úsilí začíná kvalitnější výživou pro všechny. Závisí na tom pokrok v příštím století.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.