A nurse takes care of incubators at the premature baby ward of the pediatric hospital in Bangui FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images

Zaveďme rovnost pohlaví v globálním veřejném zdravotnictví

NEW YORK – V posledních několika desetiletích si mezinárodní společenství dalo za úkol dosáhnout řady různých sociálních a ekologických cílů, z nichž mnohé jsou obsažené v Cílech trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů pro rok 2030.

Mnohé z těchto cílů jsme prosazovaly i my a také jsme prosazovaly podobné aktivity, které SDG předcházely, protože věříme, že společné projekty tohoto typu jsou nezbytným předpokladem vytvoření takového světa, jaký bychom si přáli pro naše děti a vnoučata. Také jsme si však uvědomily, že až příliš mnoho snah o splnění globálních závazků postrádá smysluplné mechanismy vykazování výsledků, které jsou zapotřebí k úspěchu. Pokud to s proměnou vzletných prohlášení ve skutečný pokrok pro lidi a pro planetu myslíme vážně, pak se to musí změnit.

Vezměme si veřejné zdraví coby téma, jež se dotýká všech. Globální agenda v této oblasti determinuje normy a standardy, které utvářejí způsob, jímž veřejní a soukromí aktéři podporují zdraví, provádějí prevenci nemocnosti a poskytují péči. Zahrnuje výzkumné iniciativy a globální veřejné statky, jako jsou vakcíny a krizové programy připravenosti na výskyty epidemií. A spojuje lidi v úsilí o poskytování všeobecného zdravotnického pokrytí a o naplňování práva všech lidí na zdraví.

V rámci SDG jsou jinak oddělené otázky pohlaví a zdraví navzájem provázané, jelikož samotná otázka pohlaví představuje významný hnací motor zdravotnických výstupů. Pohlaví může mít vliv na to, zda člověk kouří tabák, pravidelně cvičí nebo má přístup k výživným potravinám. A vzhledem k tomu, že více než 75% pracovních sil ve zdravotnictví tvoří ženy, často rozhoduje i o tom, kdo o vás bude pečovat, jakmile onemocníte.

Globální zdravotnická komunita se při posuzování zdravotnických výsledků desítky let naoko zabývá klíčovým problémem nerovných vztahů, zejména genderovou otázkou. Člověk by tudíž očekával, že ve zdravotnickém sektoru již bude existovat vysoká míra rovnosti pohlaví. Nedávná zpráva skupiny Global Health 50/50 však ukazuje něco jiného.

Zpráva, která posuzovala činnost 140 organizací působících v globálním zdravotnickém sektoru, naopak nabízí znepokojivou četbu. Mnohé z těchto organizací jsou v otázce řešení genderových nerovností až trapně zpozdilé. Strategie poloviny z nich vůbec neobsahují konkrétní závazek rovnosti pohlaví, a ačkoliv se třetina z nich zaměřuje na zdraví žen a dívek, nezmiňují se o genderových rizicích.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Ještě horší je situace v případě mužů a chlapců, u nichž se bez ohledu na zemi původu očekává, že budou mít kratší a nezdravější život než ženy. Podle zprávy Global Health 50/50 pouze třetina organizací zaujímá genderově vyvážený přístup ke zdravotním potřebám celé populace a žádná organizace necílí konkrétně na muže a chlapce.

Pouze 43% zkoumaných organizací má navíc zavedena konkrétní opatření na podporu kariéry žen v oblasti veřejného zdravotnictví, třebaže drtivou většinu pracovní síly ve zdravotnictví tvoří právě ženy. Nikoho by snad nemělo překvapit, že v čele většiny dotyčných organizací stojí muži. Ve zkoumaném vzorku zaujímali muži 80% funkcí předsedy představenstva a 69% funkcí generálních ředitelů.

Jedním z nejvíce zarážejících zjištění této zprávy je pro nás skutečnost, že dvě třetiny organizací netřídí data podle genderového klíče. Bez dat, průhlednosti a dostatečného vykazování genderových nerovností přitom nemůže být v otázce rovnosti pohlaví dosaženo pokroku.

Všechny závěry zprávy však nejsou jen negativní. Švédská Agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci, organizace BRAC se sídlem v Bangladéši, skupina Save the Children International nebo Globální fond boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii, to jsou jen některé z desítek organizací, které si ve všech ukazatelích stojí velmi dobře. A všechny mají ve svém čele zapálené šéfy, kteří dělají proaktivní opatření, aby dosáhli pokroku.

Tyto úspěšné organizace zavedly jasnou politiku a mají jasné plány vedoucí k organizačním změnám. Zavedly systémy na podporu zodpovědnosti, včetně opatření vedoucích k zajištění genderové uvědomělosti v popisech práce a v hodnocení výsledků zaměstnanců. A vytvořily flexibilní pracovní prostředí, jehož součástí je rodičovské volno i další strategie orientované na rodinu.

Doufáme, že všechny globální zdravotnické organizace zavedou v budoucnu konkrétní opatření, která vyřeší nedostatky uvedené ve zprávě Global Health 50/50. Pokud se to nepodaří, pak bychom doporučily, aby zpráva pro příští rok obsahovala i žebříček dotyčných firem, ať je zřejmé, které z nich stále zaostávají.

Ženy kdysi musely bojovat za volební právo, zatímco my dnes bojujeme za rodičovské volno a rovnou mzdu. Musíme však jít dál a prosazovat také zodpovědnost a rovnost pohlaví ve sféře globálního veřejného zdraví.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/K7Gjkv7/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.