Andia/UIG via Getty Images

Dvojí hrozba pro liberální demokracii

CAMBRIDGE – Nemilosrdně se dnes tepe krize liberální demokracie. Působení Donalda Trumpa v úloze amerického prezidenta, odhlasování brexitu ve Spojeném království a volební vzestup dalších populistů v Evropě zdůrazňují hrozbu „neliberální demokracie“ – jistého druhu autoritářské politiky, již charakterizují všeobecné volby, ale malá úcta k vládě práva či právům menšin.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Méně analytiků si ale všímá, že neliberální demokracie – neboli populismus – není jedinou politickou hrozbou. Liberální demokracii podrývá také tendence zdůrazňovat „liberálnost“ na úkor „demokracie“. V tomto druhu politiky jsou vládci izolováni od demokratické zodpovědnosti řadou mantinelů, které zužují škálu politických přístupů, jež mohou uskutečňovat. Tyto přístupy nastavují úřední orgány, autonomní regulátoři a nezávislé soudy nebo si je zvenčí vynucují pravidla globální ekonomiky.

Politolog Yascha Mounk ve své nové a důležité knize The People vs. Democracy nazývá tento typ režimu – v trefné symetrii k neliberální demokracii – „nedemokratickým liberalismem“. Poznamenává, že naše politické režimy dávno přestaly fungovat jako liberální demokracie a vypadají čím dál víc jako nedemokratický liberalismus.

Vrcholem této tendence je zřejmě Evropská unie. Zavedení jednotného trhu a měnového sjednocení bez politické integrace vyžaduje delegování politik na technokratické orgány, jako je Evropská komise, Evropská centrální banka a Evropský soudní dvůr. Rozhodování rostoucí měrou probíhá ve značné vzdálenosti od veřejnosti. Británie sice není členem eurozóny, ale požadavek brexitářů „získat zpět kontrolu“ vystihl frustraci, již pociťují mnozí evropští voliči.

Spojené státy nic podobného neprožívají, přesto podobné trendy u mnoha lidí vyvolávají pocit, že jejich hlas ve volbách ztrácí váhu. Jak uvádí Mounk, tvorba politik je polem, kde působí písmenková polévka regulatorních orgánů – od Agentury ochrany životního prostředí (EPA) po Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Využívání výsady soudního přezkumu ze strany nezávislých soudů k prosazování občanských práv, rozšiřování reprodukční svobody a zavádění mnoha dalších společenských reforem se u značných částí obyvatelstva střetá s nevraživostí. Konečně u pravidel globální ekonomiky, spravovaných skrze mezinárodní struktury, například Světovou obchodní organizaci (WTO) nebo Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), se má všeobecně za to, že se ohýbají v neprospěch obyčejných pracujících.

Hodnota Mounkovy knihy spočívá v důrazu na význam obou konstitutivních pojmů liberální demokracie. Potřebujeme mantinely výkonu politické moci, abychom bránili většinám (či držitelům moci) v pošlapávání práv menšin (či těch, kdo nejsou u moci). Ale stejně tak potřebujeme, aby veřejná politika reagovala na preference voličů a zodpovídala se jim.

Liberální demokracie je ze své podstaty křehká, protože vyvažování jejích pojmových součástí nepřináší přirozenou politickou rovnováhu. Mají-li elity dostatečnou moc, nemají mnoho zájmu zrcadlit preference široké veřejnosti. Když se sešikují masy a domáhají se moci, výsledný kompromis s elitami zřídka přináší udržitelné pojistky na ochranu těch, kdo nejsou u vyjednávacího stolu zastoupeni. Liberální demokracie má tudíž sklon upadat v jednu či druhou zvrácenost sebe samé – neliberální demokracii či nedemokratický liberalismus.

pojednání o politické ekonomii liberální demokracie společně s Sharunem Mukandem rozebíráme základy liberální demokracie v pojmech podobných těm, které používá Mounk. Zdůrazňujeme, že společnosti štěpí dva možné rozkoly: odlišnost v identitě, která vyděluje menšinu z etnické, náboženské či ideologické většiny, a majetková propast, která staví bohaté proti zbytku společnosti.

Hloubka těchto rozdílů a jejich vzájemné působení určují pravděpodobnost různých politických režimů. Šance liberální demokracie vždy podrývá na jedné straně neliberální demokracie a na druhé to, co nazýváme „liberální autokracií“, v závislosti na tom, zda si převahu udržuje většina nebo elita.

Náš rámec pomáhá zdůraznit příznivé okolnosti, za nichž se liberální demokracie rodí. Na Západě předcházel liberalismus demokracii: oddělení mocí, svoboda slova a právní řád už se uplatňovaly, když elity souhlasily s rozšířením volebního práva a podvolily se všelidovému hlasování. Významnou obavou elit zůstala „tyranie většiny“ a například v USA k jejímu potlačení vznikl důmyslný systém brzd a rovnovah, který už dlouho exekutivu vlastně ochromuje.

Jinde, v rozvojovém světě, se masy sešikovaly za absence liberální tradice či praxe. Liberální demokracie byla zřídka udržitelným výsledkem. Jako jediné výjimky se jeví relativně rovnostářské a silně homogenní národní státy jako Jižní Korea, kde neexistují žádné zřetelné sociální, ideologické, etnické ani jazykové odlišnosti, jež by autokraté toho či onoho typu – neliberální či nedemokratičtí – mohli zneužívat.

Dnešní vývoj v Evropě a USA naznačuje zneklidňující možnost, že liberální demokracie byla možná pomíjivou fází i tam. V žalu nad krizí liberální demokracie nezapomínejme, že neliberálnost není jedinou hrozbou, která nad ní visí. Musíme rovněž najít způsob jak překonat nástrahy nedostatečné demokratičnosti.

http://prosyn.org/YYVZ8oH/cs;

Handpicked to read next