Budoucí MMF

Mezinárodní měnová a finanční soustava prošla v posledních dekádách ohromnou proměnou. Prudké rozšiřování přeshraničních kapitálových toků, vytrvalé finanční novátorství a prohlubování finančních trhů představuje narůstající výzvy nejen pro tvůrce národních politik, nýbrž také pro mezinárodní finanční instituce. To platí zejména pro MMF v jeho úsilí být ku prospěchu své globální členské základně, což vyvolalo zásadní a významnou diskusi o strategickém směřování Fondu.

Současná strategická revize MMF nezačíná od nuly. Reformní proces byl zahájen na konci 90. let a dále jej rozvíjely významné iniciativy jeho bývalého výkonného ředitele Horsta Köhlera. Tyto iniciativy – obzvláště úsilí o posílení dohledové funkce MMF a takzvaný „rámec mimořádného přístupu“ – je nyní potřeba pevně usadit a důsledně realizovat.

Ke zlepšení bilaterálního, regionálního a multilaterálního dohledu by mohlo přispět například zavedení standardů a kodexů, zprávy o jejich dodržování (ROSC), Programy hodnocení finančního sektoru (FSAP) a výsledné posílení transparentnosti Fondu. Politika mimořádného přístupu, jejímž cílem je jak zvýšit předvídatelnost úvěrových politik Fondu, tak zabezpečit jeho finanční pozici, stále čeká na svou první reálnou prověrku.

Svět ale musí hledět ještě dál za tyto otázky. Vedení MMF sdílí mnoho strategických úvah, jež opakovaně nadnášela Bundesbanka, která zastává názor, že Fond by měl své aktivity omezit na jádro svého mandátu: podporu měnové a finanční stability. Role MMF v mezinárodní měnové soustavě by tedy neměla zacházet za používání jeho klíčových instrumentů k prosazování makroekonomické stability: dohled a poradenství v oblasti hospodářských politik.

Tyto dva instrumenty by v průběhu vnitřních reforem MMF měly postupovat ruku v ruce. Posílení dohledu by dále posloužilo zvýšení analytické zaměřenosti a zlepšení transparentnosti prostřednictvím poskytování komplexních doporučení a včasných informací.

Pokud by se MMF naproti tomu snažil vystupovat řekněme jako mezinárodní rozhodčí národních politik devizových kurzů, čelil by nepřekonatelným realizačním a akceptačním problémům. Obdobně platí, že profilace MMF jako všeobecného pojistitele rizika, který by zaváděl preventivní limity čerpání úvěru, by se neslučovala ani s jeho misí poskytovat finanční pomoc za vědomě rizikově neošetřených podmínek, ani s aktuálním systémem refinancování krátkodobého kreditu Fondu pomocí bezrizikových oficiálních rezerv. MMF by měl být připraven členským státům poskytovat omezenou a dočasnou finanční pomoc jedině v případě skutečné krize platební bilance, aby tak povzbudil jejich vlastní korekce politik a signalizoval tento závazek trhům.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2021_web4

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world's leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, topical collections, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more. All for less than $9 a month.

Subscribe Now

S posláním Fondu není slučitelná ani proměna v rozvojovou instituci. Financování rozvoje by mělo být ponecháno na Světové bance. Soustředěností na své konkrétní komparativní výhody v souladu s jasně vymezenými mandáty budou obě instituce plnit své úlohy efektivněji.

Vskutku, bezprecedentní příležitost k dovršení procesu odpouštění dluhů u velkého počtu nízkopříjmových zemí přináší už realizace multilaterálního odpuštění dluhů iniciovaného skupinou G8. To rovněž představuje cestu pro MMF, jak se vymanit se z roztříštěnosti svých současných aktivit v nízkopříjmových státech a zintenzívnit agendu v oblastech své stěžejní expertizy.

Konečně, nezbytnou podmínkou legitimity, již MMF k naplňování své globální úlohy potřebuje, je adekvátní zastoupení a právo každého člena mít ve Fondu své slovo. Rozložení kvót by se mělo zakládat na hospodářské váze členů a na míře jejich integrace do globální ekonomiky, přičemž veškeré úpravy kvót je třeba provádět koherentním způsobem, který uplatní stejné měřítko na všechny země. Aby však zůstala ochota věřitelských států finančně Fondu přispívat, je nezbytné zachovat silnou vazbu mezi kvótami na jedné straně a hlasovacími právy, přístupem ke zdrojům MMF a finančními příspěvky na straně druhé.

Otázka zastoupení je významnou složkou strategického přezkumu MMF. Tato revize a reformy, jež z ní vyplynou, však musí být mnohem komplexnější, aby prospěly Fondu i všem jeho členům.

https://prosyn.org/eisG1tRcs