construction copper mine pipes Giles Barnard/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Jak dostat to nejlepší z rozvíjejících se ekonomik

PAŘÍŽ – Rozvíjející se světové ekonomiky znovu čelí vlně nejistoty. Největší znepokojení vzbuzují mimo jiné Argentina, Jihoafrická republika a Turecko, kde je kvůli kombinaci pochybné měnové politiky a znehodnocování měny vůči americkému dolaru ohrožena schopnost obsloužit státní dluh. Ne všechny rozvíjející se ekonomiky jsou však na tom stejně.

Podobně jako v minulosti zde samozřejmě existuje výrazné riziko nákazy. Nejnáchylnější rozvíjející se ekonomiky musí řešit vlastní problémy, aby jí nepadly za oběť. A přístupy, které jednotlivé země při řešení svých problémů volí, budou mít samy o sobě vedlejší důsledky.

Vzhledem k tomu mohou být investoři v pokušení zvolit vůči rozvíjejícímu se světu všeobecně bezrizikový přístup, zejména v kontextu sílícího napětí v oblasti světového obchodu. Bylo by však chybou ignorovat velmi příznivé podmínky, které v některých rozvíjejících se ekonomikách existují. Mnohé z těchto zemí například učinily značný pokrok při řízení úrovně svého zadlužení, zvyšování produktivity, zkvalitňování infrastruktury a zavádění potřebných reforem.

To vše přispělo k posílení odolnosti těchto ekonomik vůči vnějším šokům. Navzdory přetrvávajícím nejistotám v otázce, do jaké míry se poučily z minulosti, nemluvě o nesrovnalostech napříč jednotlivými zeměmi, si řada rozvíjejících se ekonomik dlouhodobě buduje mnohem zdravější ekonomické základy.

Nepoměr mezi vnímaným a skutečným rizikem a tendence házet všechny rozvíjející se ekonomiky do jednoho pytle jsou dlouhodobým problémem. Investoři by se však měli vystříhat všeobecného ústupu z rozvíjejících se ekonomik v reakci na silně medializované problémy v některých z nich. Měli by zvolit jemněji odstíněný přístup, který se zaměří na zlepšování profilu riziko-výnos prostřednictvím investic do vybraných regionů i trhů a spolupráce se správnými institucemi.

Zejména není vhodná doba opomíjet Latinskou Ameriku a Karibik, které mají širokou paletu investičních potřeb – o nichž se zmínila i nedávná jednání skupiny G-20 v Argentině – a zároveň nabízejí širokou paletu růstových příležitostí. Země v tomto regionu uskutečnily zásadní reformy, které zvýšily hospodářský růst a položily základy silným finančním výnosům v dlouhodobějším výhledu.

Subscribe now

For a limited time only, get unlimited access to On Point, The Big Picture, and the PS Archive, plus our annual magazine, for just $75.

SUBSCRIBE

Obecněji platí, že investoři by měli posílit svůj závazek používat při řešení nejpalčivějších problémů světa přístup „od miliard k bilionům“. Ten využívá kombinace opatření souvisejících s financemi, kvalifikací, kapacitami a alokací rizik k tomu, aby pomocí relativně vzácného kapitálu ve veřejném sektoru mobilizoval robustnější soukromé zdroje.

Klíčovou roli zde hrají multilaterální rozvojové banky, přičemž mnohé z nich udělaly při reakci na potřeby trhu obrovský pokrok. Svět se navíc pod záštitou Organizace spojených národů dohodl na doplňkových postupech vedoucích k řešení globálních výzev: pařížské dohodě o klimatu a cílech trvale udržitelného rozvoje. Zavedeme-li správné mechanismy s cílem využít související investiční příležitosti, pak můžeme s miliardami veřejných dolarů dosáhnout pokroku v hodnotě bilionů.

Mnozí z nás v investiční komunitě pracujeme na zvýšení efektivity naší činnosti zajišťováním, aby byly k dispozici správné finanční nástroje i nástroje řízení rizik, které propojí veřejný a soukromý sektor. Už dnes fungují mechanismy, jež usnadňují příliv kapitálu do rozvíjejících se ekonomik, zejména v Latinské Americe a v Karibiku, kde se dnes nabízejí příležitosti k atraktivním výnosům očištěným o riziko.

V tomto kontextu bude mít i velmi skromná alokace ze strany velkých institucionálních investorů značný vliv na dosahování trvale udržitelných výsledků, přičemž zároveň poskytne atraktivní a konkurenceschopné finanční výnosy. Tato dynamika – která představuje základní složku přístupu „od miliard k bilionům“ – může zapustit kořeny tak, že vytvoří základ širšího systému, v němž nebude existovat kompromis mezi tvorbou zisku a prospěšnou činností.

Nesmíme dopustit, aby současná vřava v některých rozvíjejících se ekonomikách zhatila dosavadní pokrok. Naopak by měla podnítit zainteresované strany k tomu, aby zdvojnásobily společné úsilí o vytvoření všeobecně prospěšného systému. To znamená především zaujmout lépe odstíněný přístup k hodnocení rizik – přístup zohledňující atraktivní dlouhodobé růstové příležitosti, jež mnohé rozvíjející se ekonomiky nabízejí.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/hAGpteB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.