construction copper mine pipes Giles Barnard/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Jak dostat to nejlepší z rozvíjejících se ekonomik

PAŘÍŽ – Rozvíjející se světové ekonomiky znovu čelí vlně nejistoty. Největší znepokojení vzbuzují mimo jiné Argentina, Jihoafrická republika a Turecko, kde je kvůli kombinaci pochybné měnové politiky a znehodnocování měny vůči americkému dolaru ohrožena schopnost obsloužit státní dluh. Ne všechny rozvíjející se ekonomiky jsou však na tom stejně.

Podobně jako v minulosti zde samozřejmě existuje výrazné riziko nákazy. Nejnáchylnější rozvíjející se ekonomiky musí řešit vlastní problémy, aby jí nepadly za oběť. A přístupy, které jednotlivé země při řešení svých problémů volí, budou mít samy o sobě vedlejší důsledky.

Vzhledem k tomu mohou být investoři v pokušení zvolit vůči rozvíjejícímu se světu všeobecně bezrizikový přístup, zejména v kontextu sílícího napětí v oblasti světového obchodu. Bylo by však chybou ignorovat velmi příznivé podmínky, které v některých rozvíjejících se ekonomikách existují. Mnohé z těchto zemí například učinily značný pokrok při řízení úrovně svého zadlužení, zvyšování produktivity, zkvalitňování infrastruktury a zavádění potřebných reforem.

To vše přispělo k posílení odolnosti těchto ekonomik vůči vnějším šokům. Navzdory přetrvávajícím nejistotám v otázce, do jaké míry se poučily z minulosti, nemluvě o nesrovnalostech napříč jednotlivými zeměmi, si řada rozvíjejících se ekonomik dlouhodobě buduje mnohem zdravější ekonomické základy.

Nepoměr mezi vnímaným a skutečným rizikem a tendence házet všechny rozvíjející se ekonomiky do jednoho pytle jsou dlouhodobým problémem. Investoři by se však měli vystříhat všeobecného ústupu z rozvíjejících se ekonomik v reakci na silně medializované problémy v některých z nich. Měli by zvolit jemněji odstíněný přístup, který se zaměří na zlepšování profilu riziko-výnos prostřednictvím investic do vybraných regionů i trhů a spolupráce se správnými institucemi.

Zejména není vhodná doba opomíjet Latinskou Ameriku a Karibik, které mají širokou paletu investičních potřeb – o nichž se zmínila i nedávná jednání skupiny G-20 v Argentině – a zároveň nabízejí širokou paletu růstových příležitostí. Země v tomto regionu uskutečnily zásadní reformy, které zvýšily hospodářský růst a položily základy silným finančním výnosům v dlouhodobějším výhledu.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Obecněji platí, že investoři by měli posílit svůj závazek používat při řešení nejpalčivějších problémů světa přístup „od miliard k bilionům“. Ten využívá kombinace opatření souvisejících s financemi, kvalifikací, kapacitami a alokací rizik k tomu, aby pomocí relativně vzácného kapitálu ve veřejném sektoru mobilizoval robustnější soukromé zdroje.

Klíčovou roli zde hrají multilaterální rozvojové banky, přičemž mnohé z nich udělaly při reakci na potřeby trhu obrovský pokrok. Svět se navíc pod záštitou Organizace spojených národů dohodl na doplňkových postupech vedoucích k řešení globálních výzev: pařížské dohodě o klimatu a cílech trvale udržitelného rozvoje. Zavedeme-li správné mechanismy s cílem využít související investiční příležitosti, pak můžeme s miliardami veřejných dolarů dosáhnout pokroku v hodnotě bilionů.

Mnozí z nás v investiční komunitě pracujeme na zvýšení efektivity naší činnosti zajišťováním, aby byly k dispozici správné finanční nástroje i nástroje řízení rizik, které propojí veřejný a soukromý sektor. Už dnes fungují mechanismy, jež usnadňují příliv kapitálu do rozvíjejících se ekonomik, zejména v Latinské Americe a v Karibiku, kde se dnes nabízejí příležitosti k atraktivním výnosům očištěným o riziko.

V tomto kontextu bude mít i velmi skromná alokace ze strany velkých institucionálních investorů značný vliv na dosahování trvale udržitelných výsledků, přičemž zároveň poskytne atraktivní a konkurenceschopné finanční výnosy. Tato dynamika – která představuje základní složku přístupu „od miliard k bilionům“ – může zapustit kořeny tak, že vytvoří základ širšího systému, v němž nebude existovat kompromis mezi tvorbou zisku a prospěšnou činností.

Nesmíme dopustit, aby současná vřava v některých rozvíjejících se ekonomikách zhatila dosavadní pokrok. Naopak by měla podnítit zainteresované strany k tomu, aby zdvojnásobily společné úsilí o vytvoření všeobecně prospěšného systému. To znamená především zaujmout lépe odstíněný přístup k hodnocení rizik – přístup zohledňující atraktivní dlouhodobé růstové příležitosti, jež mnohé rozvíjející se ekonomiky nabízejí.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/hAGpteB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.