Thos Robinson/Getty Images for Weill Cornell Medicine

De rol van ethiek in het gevecht tegen medicijnresistentie

GÖTEBORG – In 2014 rapporteerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat medicijnresistentie – en in het bijzonder resistentie tegen antibiotica – een steeds grotere bedreiging voor onze gezondheid, voedselveiligheid, en ‘de verworvenheden van de moderne geneeskunst’ wordt. Verre van een ‘apocalyptische fantasie,’ zo stelt de WHO, is een post-antibiotisch tijdperk ‘daarentegen een zeer reële mogelijkheid voor de 21e eeuw.’

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Medicijnresistentie bedreigt de effectieve behandeling van een groeiend aantal overdraagbare ziekten – van bacteriële infecties tot virussen en schimmels. Wanneer mensen antibiotica roekeloos gebruiken om een gewone verkoudheid te bestrijden, boeren antibiotica gebruiken om de productiviteit van hun vee te vergroten, of de farmaceutische industrie antibiotica in het milieu uitstoot om de productiekosten omlaag te brengen worden de bacteriën die deze medicijnen moeten doden immuun. Hoe meer antibiotica er worden geconsumeerd en uitgestoten, hoe sneller de resistentie zich ontwikkelt, wat leidt tot zogeheten superbugs die de menselijke gezondheid in gevaar brengen, zowel door het risico op massale dodelijke epidemieën te vergroten als door het compromitteren van medische diensten zoals chirurgie en de behandeling van kanker, die afhankelijk zijn van effectieve antibiotica.

Deze beangstigende realiteit is een voortdurende frustratie voor professionals in de zorg. Zeker, er zijn oplossingen voor de medicijnresistentiecrisis: het beperken van de consumptie, een betere diagnostiek en ziektescreening, en uitbreiding van de klinische ontwikkeling van nieuwe medicijnen zijn er al drie. En er is al enige initiële gecoördineerde actie ondernomen in het mondiale actieplan van de WHO. Maar alle oplossingen kennen ook een ethische component, en vier jaar na de bevindingen van de WHO blijft juist de ethische routekaart voor het aanpakken van deze medische noodsituatie gevaarlijk mager gedefinieerd.

Zorgbeleid dat lange termijn doelen najaagt brengt vaak korte termijn kosten voor het menselijk, dierlijk, en ecologisch welzijn mee. Zo zou het beperken van de antibioticaconsumptie in bepaalde populaties bijvoorbeeld kunnen leiden tot banenverlies voor mensen die bevattelijk zijn voor ziekte. Ook kunnen acties die worden ondernomen om infecties te voorkomen de persoonlijke privacy in het geding brengen, daar epidemiologen mensen die drager van resistente bacteriën zijn proberen te identificeren en volgen. Controles kunnen zelfs het indammen van individuele vrijheden vereisen, zoals bij de toegang tot ziekenhuizen en vliegtuigen.

Bovendien kan het terugdringen van het antibioticagebruik leiden tot duurdere medicijnen, wat de toegankelijkheid voor degenen die medicatie nodig hebben in gevaar kan brengen. En waar veel mensen waarschijnlijk een status quo aanpak prefereren die de ontwikkeling van nieuwe antibiotica versnelt terwijl de huidige consumptie onveranderd blijft brengt deze oplossing zijn eigen ethische overwegingen mee – zoals hoe en in welk geval de duur van klinische testen te verkorten.

Om al deze redenen zijn ethici, medische onderzoekers, en sociale wetenschappers begonnen uit te zoeken hoe het best gegarandeerd kan worden dat strategieën voor tegengaan van medicijnresistentie ethisch verantwoord zijn. In 2015, het jaar na de publicatie van het rapport van de WHO, wijdde het tijdschrift Public Health Ethics een speciale uitgave geheel aan dit onderwerp.

Vervolgens hield het Centre for Antibiotic Resistance Research op mijn eigen universiteit het eerste grote symposium ooit over deze kwestie, en bracht zo vooraanstaande geleerden uit de economie, ethiek, het recht, de beleidsvorming, sociale wetenschappen, en gezondheidszorg bijeen. De tweedaagse conferentie bood een platform voor de ontwikkeling van een collaboratieve synergie, en de onderzoeksresultaten zullen in het tijdschrift Bioethicsverschijnen.

Deze bijeenkomsten van geleerden hebben de academische interesse in de ethische overwegingen bij medicijnresistentie aangewakkerd, maar vertegenwoordigen nog maar een minieme fractie van het benodigde om de wereld het hier op de loer liggende morele mijnenveld te helpen doorkruisen. Welke inspanning dan ook om de consumptie van antibiotica te beperken, de voedings- en farmaceutische industrie te reguleren, of het menselijk gedrag te veranderen – alle strategieën die momenteel besproken worden – zal een complexe ethische reflectie en analyse vereisen.

De eerste ethische horde is om consensus te bereiken over hoe medicijnresistentie te karakteriseren. Veel ethici zien het als een ‘kwestie van collectieve actie,’ een volksgezondheidskwestie die op een georganiseerde holistische manier moet worden aangepakt. Er bestaat echter minder overeenstemming over met wàt voor een kwestie van collectieve actie we precies te maken hebben. Komt deze overeen met andere mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede, of ongelijkheid? Of is het eerder een nationaal probleem dat het beste aan soevereine autoriteiten overgelaten kan worden? Hoe we het probleem definiëren zal bepalen welke offers mensen en regeringen bereid zullen zijn te brengen.

Dit probleem werd door verschillende deelnemers aan het CARe symposium uitgelicht, die opmerkten dat om medicijnresistentie-strategieën succesvol te implementeren regeringen de balans moeten weten te vinden tussen hun internationale medische verantwoordelijkheid en het lokale publieke goed. Een idee dat werd voorgesteld is om vlees geproduceerd met antibiotica te gaan belasten, een aanpak die de veehouderij een meer duurzame richting op zou kunnen duwen. Alhoewel de vleesprijzen wellicht zullen stijgen zou de medicijnresistentie in vee kunnen afnemen, net zoals de negatieve milieueffecten. De ethische vraag hier is of een oplossing zoals deze op mondiaal niveau eerlijk zou zijn, vooral wanneer het resultaat duurder voedsel is.

Nu medicijnresistentie-gerelateerde uitdagingen steeds urgenter worden zou je kunnen denken dat ethische debatten een luxe zijn die we ons niet kunnen veroorloven. Maar gegeven de risico’s geïmpliceerd door het toepassen van ondoordachte oplossingen is een zorgvuldige overweging van de ethische consequenties van medicijnresistentie-strategieën essentieel.

Vertaling Melle Trap

http://prosyn.org/NCkhwp7/nl;

Handpicked to read next