0

Barely, bušely a bondy

CAMBRIDGE – Ceny uhlovodíků, nerostů a zemědělských komodit se pohybují jako na opravdové houpačce. Ceny komodit jsou sice vždy proměnlivější než ceny výrobků a služeb, avšak komoditní trhy zaznamenávají v posledních pěti letech mimořádné, téměř bezpříkladné výkyvy.

Země, které se specializují na vývoz ropy, mědi, železné rudy, pšenice, kávy a dalších komodit, prožívají boom, ale jsou vysoce zranitelné. Dolarové ceny komodit by se mohly kdykoliv zhroutit, ať už v důsledku nové recese, zvýšení reálných úrokových sazeb ve Spojených státech, klimatických výkyvů nebo nahodilých faktorů specifických pro daný sektor.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Obzvláště zranitelné jsou země, které mají nesplacený dluh v dolarech nebo jiných zahraničních měnách. Kdyby se jejich příjmy z exportu měly v poměru k závazkům spojeným s obsloužením dluhu propadnout, mohly by být výsledkem krize připomínající latinskoamerickou krizi v roce 1982 nebo asijskou a ruskou měnovou krizi v letech 1997-1998.

Mnoho rozvojových zemí udělalo od 90. let pokrok v tom, že se přesunuly od dluhu denominovaného v dolarech směrem k přímým zahraničním investicím a dalším typům přílivu kapitálu, případně své závazky zcela splatily. Někteří vývozci komodit však stále hledají cesty, jak si půjčovat a nevystavovat se přitom nadměrnému riziku.

Jednou z elegantních možností, jak tato rizika obejít, mohou být komoditní dluhopisy. Vývozci určité konkrétní komodity by měli dát do oběhu dluh denominovaný v ceně této komodity, spíše než v dolarech nebo v jakékoliv jiné měně. Například Jamajka by vydala hliníkové bondy, Nigérie by vydala ropné bondy, Sierra Leone by vydala železnorudné bondy a Mongolsko by vydalo měděné bondy. Investoři by si mohli koupit guatemalské kávové bondy, kakaové bondy z Pobřeží slonoviny, gumové bondy z Libérie, bavlněné bondy z Mali nebo zlaté bondy z Ghany.

Výhoda takových dluhopisů tkví v tom, že v případě poklesu světové ceny příslušné komodity se nemusí zvyšovat poměr dluhu k vývozu. Náklady na obsloužení dluhu se upravují automaticky, bez vážných rozvratů vyplývajících ze ztráty důvěry, krize, restrukturalizace dluhu a tak dále.

Tato myšlenka není nová. Proč tedy nikdy nebyla odzkoušena? Když se člověk zeptá ministrů financí v zadlužených zemích vyvážejících komodity, často odpovídají tak, že se bojí nedostatečné poptávky po komoditních dluhopisech.

Je to překvapivé tvrzení vzhledem k tomu, že pro komoditní dluhopisy existuje evidentní potenciální trh zakořeněný v reálných ekonomických základech. Ocelárny mají koneckonců přirozenou potřebu zajistit se proti výkyvům cen železné rudy, stejně jako letecké společnosti a veřejné dopravní podniky mají přirozenou potřebu zajistit se proti výkyvům cen ropy.

Každá z těchto komodit představuje pro velké korporace důležitý vstup. Přirozená poptávka po komoditních dluhopisech je tedy dozajista přinejmenším stejně velká jako po credit-default swapech a dalších bizarně komplikovaných derivátech, s nimiž se v současnosti obchoduje!

K tomu, aby byl nějaký trh úspěšný, je zapotřebí likvidita, a dokud nový trh nedosáhne určité kritické hmotnosti, může být obtížné ho nastartovat. Problém může spočívat v tom, že se nenajde mnoho investorů, kteří chtějí držet dlouhou pozici v ropě a současně i nigerijské úvěrové riziko.

Stěžejní roli při odstartování trhu s komoditními dluhopisy by tedy mohla sehrát některá multilaterální agentura, jako například Světová banka. Toto spojení by bylo obzvláště vhodné v zemích, kde už banka půjčuje peníze.

Fungovalo by to takto: namísto denominování půjčky Nigérii v dolarech by ji banka denominovala v ceně ropy a eliminovala zranitelnost vůči světovým cenám ropy tím, že by emitovala stejné množství dluhopisů denominovaných v ropě. Pokud by banka půjčila mnoha zemím vyvážejícím ropu, byl by takto vytvořený trh s ropnými dluhopisy mnohem větší a likvidnější. Tato spojovací funkce by byla obzvláště důležitá v případech, kdy existují různé druhy nebo třídy určitého produktu (jako je tomu u ropy či u kávy) a kdy se mohou ceny natolik rozbíhat, že jejich rozdíl může být pro exportéry významný.

Alternativou pro některé vývozce komodit je zajistit se proti riziku prodejem na trhu s futures. Významnou nevýhodou derivátů je však jejich krátká splatnost. Západoafrická země s nově odhalenými zásobami ropy potřebuje financovat průzkum, vrtání a výstavbu ropovodu, což znamená, že se potřebuje zajistit v časovém horizontu nikoliv 90 dní, nýbrž 10-20 let.

Další nevýhodou derivátů je skutečnost, že vyžadují vysokou míru sofistikovanosti – technické i politické. V případě zvýšení ceny určité komodity se může ministr financí, který na trhu s futures dokonale zajistil riziko vývozní ceny, náhle stát terčem obvinění, že promrhal národní bohatství. V případě komoditních dluhopisů je tento problém hlavního hybatele daleko menší.

Dokážou-li se mezinárodní finanční mágové sejít a začít v této záležitosti okamžitě jednat, pak by se mohli vývozci komodit vyhnout pohromě, až se světová cena jejich produktu opět prudce propadne. Světová banka by se měla v této věci angažovat.