2

Fukušima, jaderná zkouška Evropy

MADRID – Nahlíženo zamp#160;Evropy, během roku od havárie vamp#160;japonské elektrárně Fukušima Daiči spíše zesílila a zintenzivnila iracionalita politického a mediálního diskurzu na téma jaderné energetiky. Nezaujaté hodnocení toho, jaké má jaderná energetika ve světě místo, však stále zůstává stejně nezbytné jako náročné.

Evropané by neměli kázat o politice jaderné energetiky, jako by na našem názoru celosvětově záleželo, a přece to děláme. Na druhou stranu Evropa má kvalifikovanou zodpovědnost vamp#160;oblasti bezpečnosti, kde stále ještě můžeme prosazovat mezinárodní regulatorní a institucionální rámec, který přiměje státy ke kázni a zavede větší transparentnost tam, kde do hry vstupují globální rizika jako jaderná energie.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Nemenší měrou je Evropa zodpovědná za rozvoj výzkumu vamp#160;oblasti bezpečných technologií, konkrétně čtvrté generace jaderných reaktorů. My Evropané si nemůžeme dovolit ten luxus, že bychom odstranili průmyslový sektor samp#160;vysokou přidanou hodnotou, vamp#160;němž stále máme reálnou komparativní výhodu.

Fukušima vamp#160;Evropě vyvolala mediální bouři zmaru a žalu nad jadernou energetikou. Německý časopis Der Spiegel zvěstoval „11.amp#160;září jaderného průmyslu“ a „konec nukleárního věku“, zatímco přední španělský list El País hlásal, že podpora „této energie je iracionální“ a že „Čína šlápla na brzdu svých jaderných ambicí“. Realita ale ukázala, že tato prohlášení byla jednak předpojatá, jednak beznadějně mylná.

Pravda, několik zemí – totiž Belgie, Itálie, Německo a Švýcarsko, přičemž zamp#160;neevropských zemí se kamp#160;tomuto trendu přidalo pouze Peru – formálně ohlásilo záměr od jaderné energetiky postupně ustoupit nebo se jí vystříhat. Tato rozhodnutí se týkají celkem 26 reaktorů, přičemž na světě je ve výstavbě 61 reaktorů, dalších 156 se plánuje a 343 oficiálně zvažuje. Pokud se tyto plány uskuteční, počet běžících reaktorů, vamp#160;současnosti 437, se zdvojnásobí.

Ještě zajímavější je však to, že tento jaderný boom není celosvětový: V Latinské Americe je vamp#160;popředí Brazílie, zatímco kamp#160;nejrychlejšímu rozvoji dochází vamp#160;Asii, zejména vamp#160;Číně a Indii. Porovnáme-li si toto geografické rozložení samp#160;globálním přehledem nukleárních zařízení před kolapsem elektrárny Three Mile Island ve Spojených státech roku 1979, objeví se nápadná korelace mezi státními politikami jaderné energetiky a geopolitickým postavením a ekonomickým elánem zemí.

Zatímco vamp#160;70.amp#160;letech minulého století hlad po reaktorech odrážel mezinárodní váhu Sovětského svazu a zejména geopolitického Západu, tedy Japonska, USA a Evropy, dnes se gravitační jádro nevratně přesunulo na Východ, kde se jaderná energetika stala „branou kamp#160;budoucí prosperitě“, řečeno výmluvnými slovy komentáře listu The Hindu zamp#160;listopadu 2011. Samp#160;tímto názorem evidentně souhlasí americký prezident Barack Obama, který odvážně vsadil na to, že záruky za půjčky a výzkum vamp#160;oblasti malých modulárních reaktorů potvrdí postavení USA vamp#160;čele civilních jaderných technologií a význam země vamp#160;novém globálním řádu.

Energie je samozřejmě tepnou každé společnosti, což se odráží vamp#160;korelaci mezi poptávkou po energii a důchodem. Vamp#160;tomto ohledu jsou velmi výrazné výhody jaderné energie, především její spolehlivost a předvídatelná cena. Prognóza Mezinárodní energetické agentury World Energy Outlook zamp#160;roku 2010 předpovídá vzestup globální poptávky po energii o 40amp#160;% do roku 2030 – neúprosná realita, nejhmatatelněji pociťovaná vamp#160;rozvojových zemích, zejména vamp#160;Asii.

Expanze jaderné energetiky tedy je a nadále bude skutečností. Chtějí-li Evropané jednat zodpovědně, neměli by odstupovat ze hry, ale usilovat o zlepšení mezinárodních bezpečnostních standardů pro jadernou energii. Skutečné ponaučení zamp#160;Fukušimy tkví vamp#160;tom, že kamp#160;zajištění jaderné bezpečnosti je státní kontrola sice nezbytná, ale ne dostačující.

Loňský návrh vamp#160;Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, zaměřený na spuštění účinného mezinárodního systému kontroly zabezpečení a bezpečnosti jaderné energetiky po celém světě, bohužel otevřeně selhal, za přihlížení Evropské unie. Ještě horší je, že rozpočet MAAE, už tak ubohých 300 milionů eur, byl samp#160;evropskou podporou snížen o téměř 10amp#160;%.

Vamp#160;tomto kontextu byla, opět za aktivní podpory EU, oslabena iniciativa pověřit MAAE náhodnými inspekcemi 10amp#160;% běžících reaktorů na světě během tří let, samp#160;odůvodněním, že zodpovědnost za bezpečnost a inspekce by měla náležet primárně členským státům. Do finální dohody se dostalo jen kratičké ustanovení upravující společné inspekce samp#160;MAAE jako dobrovolné. Co se týče samotné EU, debata o „dobrovolných“ zátěžových zkouškách a jejich závěrečná formulace zamp#160;března 2011, polským premiérem Donaldem Tuskem přiléhavě označená za „bouřlivou“, odhalily omračující množství nedostatků a slabin.

Asi nejpozoruhodnějším rozporem vamp#160;jaderném diskurzu Evropy je nesoulad mezi údajnou snahou rozhýbat hospodářský růst a zaměstnanost a lehkovážností členských států při opouštění jaderného průmyslu, který závisí na koncepčních, strojírenských, řídicích a kontrolních dovednostech, o něž se vamp#160;průmyslu opírá konkurenční výhoda Evropy.

Jednou povzbudivou výjimkou je nedávná dohoda mezi Spojeným královstvím a Francií, že vamp#160;oblasti jaderných technologií vytvoří výrobní spojenectví mezi Rolls Roycem a Arevou. Neměly by ale být samy. Je rozumné, že se evropské země vzdávají segmentu prosperity na základě ideologických důvodů, které jsou zamp#160;globální perspektivy bezvýznamné?

Vzestup jaderné energetiky šel vamp#160;Evropě ruku vamp#160;ruce samp#160;poválečnou hospodářskou zdatností. Probíhal současně samp#160;vyvrcholením víry Západu ve vlastní stoupající ekonomickou sílu a neustálou globální převahu. Dnes, kdy se na Evropu ve světové ekonomice čím dál silněji pohlíží jako na nemocného, by ani zřeknutí se jaderné energetiky na úrovni celého kontinentu nemělo na světové scéně žádný výraznější vliv. Diktovat směr diskurzu vývoje politik už není úlohou Evropy. Chovat se odpovědně však ano.