0

Bushení do lidských práv

Kdyby se vlády posuzovaly podle jejich dobrých úmyslů, zastánci toho, že americká zahraniční politika má zdůrazňovat mezinárodní prosazování lidských práv, by se ze znovuzvolení prezidenta George W.�Bushe měli radovat. Skutečně, žádný prezident USA o americkém úkolu prosazovat ve světě svobodu dosud nehovořil častěji a důrazněji.

Národní bezpečnostní strategie Spojených států, již Bushova administrativa zveřejnila v�září 2002, se hemží ostře formulovanými závazky k�prosazování lidských práv. Zprávy o stavu dodržování lidských práv v�jednotlivých zemích světa, publikované ministerstvem zahraničí, si co do výstižnosti i úplnosti udržují vysoký standard, jehož dosáhly za Clintonovy administrativy. Pod prezidentem Bushem USA zaujaly rozhodný postoj k�poměrům v�oblasti lidských práv nejen v�psaneckých státech, jako je Barma, Kuba a Sýrie, ale i ve strategicky významných zemích jako Egypt, Uzbekistán a Čína.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Přesto ti, kdo se zabývají dopady Bushovy administrativy na mezinárodní lidskoprávní praxi, často tvrdí, že Bushovo znovuzvolení způsobí v�oblasti lidských práv dlouhodobou, ba možná nevratnou újmu. Jak si tento zjevný rozpor vysvětlit?

Existují tři zásadní důvody, proč jsou dopady Bushovy administrativy na lidská práva v�takovém křiklavém nesouladu s�jejími proklamovanými záměry. V�prvé řadě jde o Irák. Jakmile se oficiální prohlášení USA o zbraních hromadného ničení a spojitosti s�teroristickými útoky z�11.�září 2001 stala neudržitelnými, Bush stále větší měrou zdůrazňoval argument, že americkou invazi ospravedlňovalo odstranění tyrana Saddáma Husajna, a tedy osvobození iráckého lidu. V�zásadě se jedná o tvrzení, že válka byla oprávněná jako nástroj prosazování lidských práv.

Na ty obyvatele ostatních arabských zemí Středního východu a dalších regionů, kteří se staví proti válce, to působí tak, že se jim lidská práva jeví jako ospravedlnění šíření americké moci – nebo jako záminka k�němu. Tento účinek zesílí jejich nedůvěru k�těm, kdo hovoří o lidských právech, což ve velké části světa Spojeným státům oproti minulosti významně ztíží snahy o mobilizaci podpory lidských práv.

Druhým důvodem, proč Bushovo znovuzvolení s�největší pravděpodobností poškodí prosazování lidských práv, je to, že představuje souhlas většiny Američanů s�administrativou, která je zodpovědná za vážná porušení lidských práv. Morální autorita Ameriky coby advokáta lidských práv závisí na její vlastní úctě k�lidským právům. Za prezidenta Bushe se tato autorita z�valné části rozplynula.

Dvěma bratrskými symboly jsou Guantánamo a Abú Ghrajb. Po zavedení praxe dlouhodobého věznění bez obvinění, soudu či možnosti setkat se s�rodinou nebo právním zástupcem, po sexuálním ponižování a mučení vězňů, některých až k�smrti, a poté, co k�zodpovědnosti nebyl pohnán jediný vysoce postavený činitel odpovědný za politiky, jež k�těmto zločinům vedly, jsou dnes USA vnímány jako pokrytec, který ostatní vlády vyzývá, aby se takového zneužívání moci nedopouštěly.

Zatímco válka v�Iráku a zneužívání moci v�amerických vazebních zařízeních poškodily pozici lidských práv na Středním východě a v�Asii, třetí faktor oslabování lidských práv – neregulovaný volný obchod – se dotkl především Latinské Ameriky. Právě tam Bushova administrativa nejenergičtěji prosazovala své přesvědčení, že volný pohyb kapitálu je aspektem lidských práv. V�Národní bezpečnostní strategii ze září 2002 Bushova administrativa označuje volný obchod nejen za chvályhodnou politiku, ale též za „morální princip“.

Mnozí Latinoameričané ztratili důvěru v�demokracii, protože jim ekonomicky nijak neprospěla. Vnímají USA jako zastánce demokracie v�regionu a zároveň – kvůli jejich neoblomnému prosazování posvátnosti kapitálu – jako viníka jejich hospodářských potíží. Jestliže se v�regionu popuzeném pocitem hospodářské porobenosti povýší ochrana kapitálu na morální princip nebo se obhajuje jako součást lidských práv, výsledkem je sílící rozčarování z�lidských práv.

Prezident Bush a mnozí jeho společníci mohou být ve své oddanosti záležitosti lidských práv upřímní. Snad je to ale právě tato jistota dobrých úmyslů, co jim brání vidět škody, které páchají.